Протокол от проведено заседание на Комисията за картотекиране и настаняване в социални жилища на нуждаещи се лица и семейства

Протокол № 1 от 07.03.2022г. Утвърждавам картотека класирани предварителен списък УТВЪРЖДАВАМ списък с недопуснати
Коментарите са изключени!