РЕШЕНИЕ №260

ОТНОСНО: Отчет на общинската програма за  превенция на наркотичните зависимости 2011-2012г. и Програма за превенция на наркотични зависимости  2012-2013г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.15, ал.5 от Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Приема Отчет на общинска програма за превенция на наркотични зависимости 2011-2012г.

2.Приема Програма за превенция на наркотични зависимости 2012-2013г.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.2.

Приложение: Отчет и Програма.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 9 от дневния ред, по вх.№568/18.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОТЧЕТ

НА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ

 ЗАВИСИМОСТИ 2011/2012 ГОДИНА

І. Уводна част

Общинска комисия по наркотични вещества – Велинград  е обществен орган, създаден по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, като дейността на Комисията е в съответствие с националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на зависимости, регламентирани в Националната програма за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на наркоманиите и  Националната стратегия за борба с наркотиците.

В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2009-2013 г.) и План за действие към стратегията, функционира Общинската комисия по наркотичните вещества. Дейността на Комисията е уредена с Правилник  на основание чл.15, ал.5 от Закона за контрол  на наркотичните вещества и прекурсорите. Комисията е консултативен и координиращ орган по отношение на дейността на институциите, работещи по проблмеите свързани с превенцията и намаляване на употребата на психоактивни вещества и зависимите лица. Общинската комисия работи в партньорство с училищтните общности, Районно полицейско управление – Велинград, Районен център по здравеопазване – Пазарджик, Района прокуратура- Велинград, Дирекция « Социално подпомагане « – Велинград  ,Дирекция « Бюро по труда « и др.

Общинската комисия изготвя програма за дейността си, организира и координира изпълнението на програмата и отчита изпълнението на дейностите по програмата пред Общински съвет – Велинград.

Дейността на Комисията се осъществява в съответствие с годишна програма за превенция на наркотични зависимости. Периода, който комисията отчита е 2010 – 2011г. Комисията планира и осъществява дейността си  в следните насоки: информационна, превантивна и координираща.

За изпълнението на Програмата 2010-2011, работата на Комисията обхвана преди всичко училищните общности, като се изгради мрежа от сътрудници в училищата, които планират, организират и провеждат дейности, в съответствие с Програмата. Педагогическите съветници координират, съдействат и ръководят работата по превенция в училищата. Така функционираща мрежа от сътрудници допринесе за повишаване информираността на учениците и обратна връзка към Комисията, за включване на учениците в активни кампании по темата, както и за подпомагане на родителите и педагогическите колективи в превантивната им дейност.

            Дейността на Комисията през периода, който отчита, е в съответствие с приетата Програма за превенция на наркотични зависимости 2010-2011 с основен фокус върху избягване на рисковото поведение, чрез предлагане на алтернативни дейности като спорт и изкуство и въвеждането на програми, базирани в училищата за превенция на употребата на наркотици и други упойващи вещества. Извършваните превантивни дейности са в съответствие с разработените принципи и стандарти за добра практика в областта на превенцията на употребата на наркотици.

ІІ. Резултати:

Дейност:

1. Привличане на външни лектори и водещи в превантивната  програма .

Поканени са лектори от РЗИ – Пазарджик и съвместно с педагогическите съветници се проведоха лекционни и обучителни курсове в училищата, като така се сложи началото на работа по програма „ Връстници обучават връстници „ Целта на дейността е създаването на групи от мотивирани специалисти, които да провеждат универсална превантивна работа в училищата в съответствие с конкретните условия и нужди.

1.1.  Дискусии, срещи, презентации и обсъждания в училищата:

Участие на учениците от СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий „ – Велинград, съвместно с програма „Младежи на кръстопът” в час на класа, на тема: „Наркотици”  и обсъждане на филма „Пропуснат живот” и среща с бивши наркомани. – ученици от ІХ  клас , ХІІ  и  Х а клас.

За учениците от VІ клас е представена темата „Зависимости” . По темата са проведени дискусии, ролеви игри, работа по казуси.

За учениците в професионалните гимназии  са организирани срещи с учители, родители  и ученици, на които се  дискутират проблемите  и последствията от наркоманията. Дискусиите се ръководят от медицински специалисти със съдействието на които са проведени обучения за вредните зависимости – алкохол, тютюнопушене, наркотици.Обхванати са класовете от 9 до 12 клас. Това разгърна работата на Комисията по превенция в училището и подобри синхрона с ръководството.

1.2. От 2011г. на територията на Община Велинград се реализира проект „Моят живот – моя отговорност”. В проекта участват шест професионални   и общообразователни училища, Фондация „Социални практики в общността” и Фондация „Стъпка по стъпка”. Проектът се реализира благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма “Дъга” с финансовата подкрепа на Фондация “Оук” и Фондация „Велукс”.

В рамките на проекта бе проведен тридневен обучителен семинар за ученици от 9,10,11 и 12 клас в град Брацигово. Участниците са сертифицирани за обучители и подпомагат провеждането на обучителни и  превантивни дейности в училищата.

1.3. Във учебните заведения, участващи в проекта, са проведени дискусии по теми свързани с упойващите вещества, алкохол и др. вредни навици сред учащи се – „Наркотици”, „Други зависимости и изборът на личността”, „Взаимопомощ”, „10 неща, на които може да ни научи всяко дете”, „Трафик на хора” и “Наркотични вещества и тютюнопушене”.

1.4. Във всички учебни заведения са отбелязани Международния ден за борба с ХИВ, Международния ден за борба с наркоманиите и Международния ден за борба с тютюнопушенето.

  1. Организиране и провеждане на работни срещи с училищните настоятелства и индивидуални срещи с родителите с цел подпомагане  семейството в общуването с децата.

2.1.  За изпълнението на тази дейност и осъществяване на връзката между училищни настоятелства, родители и деца съществен принос имат социалните работници в Център за обществена подкрепа – Велинград. Център за обществена подкрепа като  социална услуга в общността развива услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинститулизация и реинтеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

             Една от приоритетните дейности на ЦОП е работа по превенция на отклоняващо се поведение сред младите хора. Съвместно с ОЗД към Д”СП” Велинград, МКБППМН и ДПС към РУ на МВР е изграден механизъм за съвместни действия, с цел превенция на асоциални прояви. ЦОП осъществява работа по превенция чрез провеждане на информационни срещи и дискусии на теми насилие, трафик, алкохол и наркотици. През отчетния период деца насочени от ОЗД към Д”СП” Велинград, от МКБППМН са получили социално- психологическа подкрепа, с цел установяване на причините и организиране на ресурсите за справяне с проблемното поведение.

               ЦОП участва в проект „Моят живот – моя отговорност” / съвместен продукт на Фондация „ Социални практики в общността”, Фондация „Стъпка по стъпка” и Фондация „ Работилница за гражданска инициатива”/, който има за цел да създаде условия за изграждане на отговорно поведение у младите хора на възраст 14 – 18 години, посредством повишаване на тяхната информираност  и знания за ранно разпознаване на рисковите фактори, въвеждане и отработване  на модели на поведение, които да развият уменията им за осъществяване на правилен избор в рискови ситуации

3. Запознаване на учениците с рисковете от употребата на психоактивни вещества. /презентации, ролеви игри, работа по казуси/.

3.1. Във всички учебни заведения са проведени дискусии по теми свързани с упойващите вещества, алкохол и др. вредни навици сред учащи се. За организиране на дискусиите се работи в екип с психологическите съветници, класните ръководители и мединските специалисти, като се включват и обучените ученици по програмата  „Връстници обучават връстници „. Изготвени и представени са интересни презентации, организирани са срещи с лица, които са били зависими от наркотици.

3.2. Във всички учебни заведения са отбелязани Международния ден за борба с ХИВ, Международния ден за борба с наркоманиите и Международния ден за борба с тютюнопушенето

В резултат на организираните прояви и координирани дейности с Общинската комисия за наркотични вещества, Районно полицейско управление, Детска педагогическа стая и МКБППМН и работещите по тези проблеми граждански организации – Фондация „ Социални практики в общността „ и фондация „ Стъпка по стъпка „в училищните общности младите хора показват своята активна позиция, отговорност за изборите, които правят и реална съпротива на манипулации със начина им на живот.

4. Придобиване на умения за работа в малки групи по метода „Връстници  обучават връстници”

4.1. В изпълнение на програмата за превенция на наркотични зависимости се проведе  обучение по метода „Връсници обучават връсници“ през месец декември от служители на  РЗИ – Пазарджик . Обучението обхвана деца от гр. Велинград и с. Драгиново.

Целта на обучението е участниците да придобият умения за работа в малки групи по метода връстници обучават връстници”, Отговорни за изпълнението са училищното настоятелство, класните ръководители и НПО. Ръководители на изпълнението са представители на две институции – отдел “Закрила на детето” – Г.Балабанова и дирекция “Бюро по труда” – К. Буева. По време на учебната 2011/2012г., групи доброволно избрани ученици по програма за превенция от шест училища в община Велинград – ОУ “Неофит Рислки”, ОУ “Христо Ботев”, ОУ “Методи Драгинов”, СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ “Васил Левски” и ПГИТ “Алеко Константинов”, активно се включиха в работата по въздействие над техни връстници по наболели въпроси, свързани с познанията за наркотиците и вредата от употребата им. Тези деца са с изявени лидерски умения, с цел да съумяват да въздействат на техните връстници.

5. Провеждане на конкурси за рисунка по  тема, свързана със здравето  на младите хора

5.1. На 01.12.2010г. от 14.00 часа във фоайето пред Голяма зала на община Велинград  се проведе изложба на детска рисунка  на тема “Живот без дрога”. Събитието се организира във  връзка с Програмата на Община Велинград за “Превенция на наркотичните зависимости”  и общинските мероприятия, свързани със Световния ден за борба против СПИН – 1 декември. Експозицията е представена в голямото фоайе на Общината. В нея  взеха участие 105 деца от училищата в града и общината от 4 до 8 клас, разделени на 2 възрастови групи – 5,6 клас и 7,8 клас.

6. Организиране на рок концерт

6.1. За изпълнението на тази дейност в рамките на програмата на Велинградски празници – 2011г. на 08 юли на пл. „ Николай Гяуров „ се проведе рок концерт под надслов „ Живей без дрога „ с участието на Дичо и приятели. Иницитивата е част от кампанията „ Антидрога” инициирана от Община Велинград и Комисията по наркотични вещества. Провеждането на инициативи с такъв характер е успешен модел за популяризиране на работата на Комисията и за предаване на антидрога послания към младите хора в нашия град.

7. Обучение на представители от малцинствата във връзка с вредата от употребата на наркотични вещества и тютюнопушене

7.1. По дейността “Обучение на представители от малцинствата във връзка за вредата от употребата на наркотични вещества и тютюнопушене”, отговорни за изпълнението са училищата, здравните медиатори и ЦОП. Ръководители на изпълнението на тази дейност са представител на Центъра за обществена подкрепа – Й.Нанова и на отдел “Закрила на детето” – Г.Балабанова. За изпълнението са привлечени и здравните медиатори, които работят с ромската общност. Обучени са двама представители от малцинствата, в качеството си на здравни медиатори, със сключени трудови договори с община Велинград, които подпомагат работата по профилактика и здравно образование училищните екипи и родителите на деца от ромски и социално слаби семейства. Здравните медиатори активно участват в мероприятия за промоция и профилактика на здравето, оказват съдействие на личните лекари и мед. сестри в училища и детски градини като обхождат кварталите с ромско население, събират данни за имунизационния статус на децата, информират семействата. Повишават информираността на децата и техните семейства за разпространение на ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни вещества. Ежедневно в отдел “Закрила на детето” и Центъра за обществена подкрепа се работи в повишаване на информираността на деца и семейства в разрешаването на проблеми от различен характер и превенция на бъдещи рискове. Освен проследяване на здравния статус, училищната ангажираност, подкрепата в правилното отглеждане и възпитание на децата, се набляга и в дискутирането на проблемни зони, като тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и психоактивни вещества.

8. Включване на младите хора в спортни и туристически прояви с цел превенция срещу употребата на наркотични вещества

8.1. За изпълнението на тази дейност в рамките на общи туристически и спортни мероприятия като Деня на активното ходене, Деня на предизвикателството, Международния ден на спорта, Общинска щафета за учащи за купа „ Велинград „ и др. са проведени и с включване на антидрога послания – стикери, значки и шапки.

9. Изготвяне и разпространение на „анти –дрога” информационни материали, брошури и диплянки, значки , тениски и др.

9.1.  Със съдействието на фондация „ Социални практики „ и Център за обществена подкрепа в рамките на изпълнението на Програмата се разработи  и отпечата  сборник с материали по четири основни модули :

  • Насилие
  • Пристрастяване към упойващи вещества,
  • Трафик на хора
  • Сексуална експлоатация

10. Привличане на различни организации –обществени, НПО, родителски организации и др.за партньори в процеса на превенция на риска и намаляване на употребата на наркотични вещества

10.1.В резултат на организираните прояви и координирани дейности с Общинската комисия за наркотични вещества, Районно полицейско управление, Детска педагогическа стая и МКБППМН и работещите по тези проблеми граждански организации – Фондация „ Социални практики в общността „ и фондация „ Стъпка по стъпка „в училищните общности младите хора показват своята активна позиция, отговорност за изборите, които правят и реална съпротива на манипулации със начина им на живот.

11. Извършване на проверки на питейните и увеселителни заведения за допускане на малолетни и непълнолетни; сервиране на алкохол; присъствие на малолетни и непълнолетни след 22,00ч., употреба на наркотични вещества в дискотеките.

11.1.По изпълнението на тази дейност са извършени съвместни проверки с полицейски служители и представители на МКБППМН – Велинград. Обществени възпитатели, педагози, психолози и социални работници извършват системно проверки в питейни и увеселителни заведения за спазване на разпоредбите на чл. 45 от ЗЗД и Наредба № 1 на Община Велинград, относно спазването на вечерния час и забраната за сервиране на алкохол и тютюнопушене сред малолетни и непълнолетни. При констатиране на нарушения се съставя акт за установено административно нарушение, а в случаите когато това съставлява престъпление по НК се образува досъдебно производство.

12. Констатиране и отстраняване на пропуски при охраната на училищата. Проверки на училищата и съседни обекти за  разпространението на наркотици и други упойващи вещества сред малолетни и непълнолетни.

12.1. По зпълнението на тази дейност и във връзка с достъпа на външни лица в районите на училищата пропускателния режим се контролира от лицензирани охранителни фирми или от вътрешно-ведомсвена охрана. Лицата и фирмите осъществяващи тази дейност са инструктирани и проверявани от органите на МВР. През 2011/012г. не са допуснати инциденти, застрашаващи живота или излагащи на опасност живота и здравето на децата и учениците. Практиката в някои от училищата да организират ежедневни дежурства от учители за недопускане на тютюнопушене  и употреба на алкохол от ученици е в полза на намаляване на такива гледки около училищата.

12.2. Инспекторите към Детска педагогическа стая, съвместно с учлищтните администрации и служители от отдел « Закрила на детето «  работят постоянно и по случаи на насилие и агрессия сред деца и учащи се. Приложените мерки са в съответствие със  Закона за закрила на детето и съобразно конкретните обстоятелства.

12.3. По изпълнението на Национална программа « Работа на полицията в училищата « полицейските инспиктори, оперативните работници и инспектор Детска педагогическа стая продължават по утвърден график да провеждат срещи лекции и беседи на теми – Хулиганство и вандализъм , Наркотици Трафик на хора  Пътна безопасност , Агрессия Опасни непознати, Човекът, който ни помага – полицаят.

12.4. В началото на всяка учебна година се разпределят дежурни на входове и изходи на училища полицейски служители за предотвратяване на случаи на насилие и разпространение на наркотици и упойващи вещества. За учебна 2011/012г. около районите на училищата са са установени и заловени две лица, разпространяващи наркотици, образувани са досъдебни производств и са повдигнати обвинения.

12.5. Между Община Велинград и РУП – Велинград е подписан договор за обществен ред и сигурност. По изпълнение на договора е изготвен « Работна карта за недопускане на разпространението на наркотици», в която са заложении конкретни мероприятия с определении отговорници, като обходи и наблюдения на учлища с цел предотвратяване разпространение наркотици и упойващи вещества, срещи с ръководствата и набелязване на мерки, както и проверки на нарко сборища и на регистрирания контингент.

Постигнати резултати:

- Изпълнението на Програмата на Комисията по наркотични вещества за 2011-2012г. има постигнати резултати по отношение на създадената мрежа за превантивна робота в училищата от учители и ученици и за в бъдеще тези екипи ще координират и насочват дейностите в тази насока.

- През отчетния период Комисията с дейността си координира и синхронизира до голяма степен усилията на обществени и училищни власти с дейности и мерки в правомощията на правоохранителните и правораздавателните органи.

- През периода на изпълнението на Програмата се проведоха добре организирани атидрога кампании, с което се популяризира дейността на комисията сред обществеността.

- Дейността на Комисията допринесе за привличане на организации от гражданския сектор и НПО, като така стана възможно включване на някои от дейностите  в проекти , насочени към младите хора.

ІІІ. Неизпълнени дейности  в работата на Комисията по наркотични вещества.

  1. Дейностите от Програмата, по които не е работено са  създаване на рубрика в сайта на община Велинград и предоставяне на определени материали, свързани с конкретни проблеми и създаване на партньорски връзки с месни медии / телевизии, радио, печатни издания/ , с оглед предоставяне на специализирана информация, текущи превантивни дейности и дискусии по проблема. Те ще бъдат заложени в програмата на комисията за следващия годишен период.

ІV. Препоръки

  1. Комисията да работи за включване на неправителствени организации и граждански сдружения, които имат опит и изградени работещи практики за работа с зависими.

Комисията да разшири превантивната дейност и да развие дейности по подкрепа и консултиране на лица, зависими от наркотици и др. упойващи средства.

Все още няма коментари.

Leave a Reply