РЕШЕНИЕ №258

ОТНОСНО: Промени в състава на Общинска комисия по наркотичните вещества.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.15, ал.5 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Изменя състава на Общинска комисия по наркотичните вещества, както следва:

            Избира за секретар на Комисията Елисавета Миланова – представител на Общинска администрация.

            Заменя Атанас Илиев с Елена Малинова – Районен прокурор – Велинград.

            2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 7 от дневния ред, по вх.№567/18.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply