Харта на клиента

ВЪВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Настоящата Харта на клиента не е юридически документ и не създава юридически права и задължения. Нейното предназначение е да Ви подпомогне да разберете и защитите своите права, както и да изисквате от нас по-добро и качествено административно обслужване. Желанието на Общинска администрация гр.Велинград е тази харта да се превърне в действащ документ, който периодично ще се преразглежда и актуализира, съобразно настъпилите промени в дейността ни и в отговор на Вашите изисквания.

ІІ.СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

При осъществяване на своята дейност Общинска администрация гр.Велинград се ръководи от принципите на законност, отговорност, прозрачност, достъпност и координация. Следвайки тези принципи ние сме си поставили за цел:

? постоянно да усъвършенстваме и подобряваме качеството на нашето административно обслужване;

? по достъпен начин да Ви осигуряваме пълна и точна информация за това от къде и как можете да получите съответните административни услуги;

? да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

За постигането на тези цели ние се задължаваме да спазваме следните стандарти:

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ

? Общинска администрация гр.Велинград се ангажира да предоставя на всички потребители на административни услуги ясна, лесно разбираема, точна и изчерпателна информация;

? Предоставяните от нас административни услуги са подробно описани в брошури, за които всеки един от Вас може да намери информация в отдел “ИК”. Брошурите включват пълното наименование на услугата, необходимите документи, дължимата такса /при наличие на такава/ и сроковете за извършване на услугата.

? Желаната от Вас допълнителна информация или консултация можете да получите по следните начини:

1. На място в отдел”Информационен и канцелария” срещу главния вход, на адрес:

гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35

всеки работен ден от 8.30ч. до 12.30ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.

2. На телефон 0359 5 20 17, 0359 5 20 15, 0359 5 21 19

3. За Ваше удобство на входа на общината е поставено и информационно табло, на което е изложена най-важната и актуална информация.

2.ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

? Нашите служители се ангажират да предоставят вежливо, отзивчиво и качествено обслужване, при равен достъп до услугите на всеки гражданин, независимо от неговото социално положение, образование, възраст, пол, етнически или религиозни убеждения ;

? Ние Ви обслужваме при условията на пълна конфиденциалност, като гарантираме защитата на личните Ви данни;

? Очакваме от Вас съответното коректно отношение и уважение към нашите служители; да ни предоставяте пълна и точна информация в необходимия срок, като така ще ни подпомогнете за своевременното извършване на желаната от Вас услуга.

3.ДОСТЪПЕН ОТГОВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО АНОНСИРАНИ СРОКОВЕ

1.Сроковете на предоставяните от нас административните услуги са описани в брошурите, които всеки един от Вас може да намери след главния вход на общината вляво.

2. Административна услуга, за която няма предвиден срок за извършване, се извършва при възможност веднага, но не по-късно от 5 работни дни;

3. до 7 дни – при произнасяне по искане за издаване на акт;

4. до 14 дни – при искане за достъп до обществена информация;

5. до 1 месец – когато извършването на административната услуга налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания;

6. специфични срокове – посочени изрично в специален закон.

? Непроизнасянето в срок по искане за издаване на административен акт или за извършване на административна услуга се смята за мълчалив отказ същите да бъдат извършени.

? Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в 3-дневен срок от издаването му на всички заинтересовани граждани и организации. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се установява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отделно съобщение на посоченият от Вас адрес или друг начин за обратна връзка.

4.МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ОПЛАКВАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОХВАЛИ.

? Потребителите на административни услуги, предоставяни от Общинска администрация – гр.Велинград имат възможност да подават жалби, сигнали, оплаквания, предложения и похвали относно качеството на административното обслужване или конкретен служител по следните начини:

1.В отдел”Информационен и канцелария” в общината на адрес:

4600 гр.Велинград,бул. “Хан Аспарух” № 35 , ет.1 или по пощата на същия адрес;

2. На нашия e-mail адрес: obshtina@velingrad.net;

3.Чрез интернет-страницита на нашата община: www.velingrad.bg

По всички подадени жалби, оплаквания и сигнали нашата администрация се произнася в законово регламентираните срокове. Анонимно подадени жалби, оплаквания и сигнали ще бъдат взети под внимание от ръководството, без да бъде даден отговор по тях.

? При оплаквания относно незаконни или пораждащи съмнение за корупция действия и бездействия на служители, моля да ни информирате, чрез писмо до Кмета на община Велинград, чрез интернет-страницата на община Велинград или чрез нашата кутия за сигнали за корупция, специално поставена във фоайето на сградата на Общината. След извършване на необходимата проверка ще Ви уведомим възможно най-бързо на оставения от Вас адрес и телефон.

? За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на административното обслужване. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения.

5.ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

? Ръководството на община Велинград декларира, че се е ангажирало с подобряване на административното обслужване, повишаване квалификацията на своите служители и с изпълнение на посочените стандарти, за да удовлетвори високите изисквания на гражданите, като потребители на качествени административни услуги.

? Ангажираме се Общинска администрация гр.Велинград да изпълнява поетите задължения в процеса на предоставяне на административни услуги и спазване на стандартите за обслужване.

ІІІ. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

? Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване в отдел “Информационен и канцелария” при община Велинград. Заявлението се разглежда от нашата администрация в 14-дневен срок. Срокът за разглеждане на заявленията може да бъде удължен, когато:

1.Исканата информация е значителна по обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – до 10 дни;

2.Исканата информация засяга интересите на трето лице и е необходимо неговото изрично писмено съгласие за предоставянето й – до 14 дни.

След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

? Вашето заявление за достъп до обществена информация следва да съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя

Ако в заявлението не се съдържат горепосочените данни, то се оставя без разглеждане. Екземпляр от утвърдения в община Велинград формуляр за достъп до обществена информация можете да получите в отдел “ИК” на общината срещу главния вход.

? Формите под които може да Ви бъде предоставен достъп до обществена информация са следните:

1. преглед на информация – оригинал или копие;

2. устна справка

3. копия на хартиен носител;

4. копия на технически носител.

? Достъп до желаната от Вас обществена информация може да се откаже:

1. Когато исканата от Вас информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

2. Когато е свързана с оперативната подготовка на актове на Общинска администрация – гр.Велинград и няма самостоятелно значение;

3. Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;

4. Когато до същата информация Ви е бил разрешен достъп през предходните 6 /шест/ месеца.

? Когато в Общинска администрация – гр.Велинград не се съхранява исканата от Вас информация, ние ще препращаме Вашето заявление до компетентния орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност ще Ви уведомяваме за невъзможността да Ви бъде предоставена желаната информация.

? Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от Министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. Достъп до обществената информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

? Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Пазарджишки окръжен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс..

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

?Вие имате право да отправите писмено заявление до нас, с което може да искате:

1. потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас;

2. актуализиране или поправяне на Вашите лични данни;

3. да възразите срещу незаконосъобразността на обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, освен когато това се изключва от разпоредбите на специален закон;

4. да се забрани на общинска администрация Велинград да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване;

5. да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият за първи път.

? Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска когато :

1. съответното лице изрично е дало съгласието си;

2. източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация;

3. става въпрос за защита на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова;

4. това е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт както и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон;

5. са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни;

? Срокът за вземане на решението по искане за достъп до личните данни е 14 дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица – 30 дни.

V. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД:

1.Външни нормативни актове

? Конституция на Република България;

? Административнопроцесуален кодекс;

? Закон за достъп до обществената информация;

? Закон за защита до класифицираната информация;

? Закон за защита на личните данни;

? Закон за защита от дискриминацията;

? Закон за гражданската регистрация;

? Закон за местното самоуправление и местната администрация;

? Закон за местните данъци и такси;

? Закон за общинската собственост;

? Закон за устройство на територията;

? Закон за общинския бюджет;

? Закон административните нарушения и наказания;

? Кодкс за поведение на служителите ;

? Стратегия за модернизиране на държавната администрация;

? Закон за администрацията;

? Закон за местните данъци и такси;

?Други нормативни актове, регламентиращи дейността на Общинска администрация гр.Велинград

2.Вътрешни нормативни актове

? НАРЕДБА за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Велинград;

? НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград;

? НАРЕДБА за реда на придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество в община Велинград;

? НАРЕДБА за търговската дейност на територията на община Велинград;

? НАРЕДБА за управление на общинските пътища в община Велинград;

? НАРЕДБА за търговската дейност на територията на община Велинград;

? НАРЕДБА за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Велинград в търговски дружества;

? НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти;

? НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на община Велинград;

? НАРЕДБА за реда и условията за разполагане на преместваеми обектиза търговия – маси, кабини и други, съгласно чл.56 от ЗУТ;

? НАРЕДБА за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.

Хартата е утвърдена от Кмета на Община със Заповед № 1463/24.09.2007г. и е публикувана в интернет на адрес: www.velingrad.bg. Същата можете да намерите и на хартиен носител в Общината, при поискване.

Настоящата харта влиза в сила от датата на утвърждаването й.

Все още няма коментари.

Leave a Reply