Archive | Заседания 2021г. RSS feed for this section

Сесия 2021-12-22

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2022г. Докл.:Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 340 Промяна в бюджета на Община Велинград за 2021г. Докл.:Т.Масларов РЕШЕНИЕ № 341 Приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2022г. Докл.:Сп.Шулев РЕШЕНИЕ № 342 Приемане на Наредба [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-12-16

ДНЕВЕН РЕД: 1.Разглеждане на Решение №312 от 25.11.2021г. на Общински съвет – Велинград, относно Освобождаване на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД до провеждането на конкурс, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител. Докл.: Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 339 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                    /Любомир Перчинков/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-11-25

ДНЕВЕН РЕД: Освобождаване на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД до провеждането на конкурс. Докл.:д-р К.Паунов РЕШЕНИЕ №312 Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на ОбщинаВелинград за 2021г. Докл.инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ №313 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-10-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Увеличение на бюджета на община Велинград за 2021 г., в частта и за капиталови разходи с 372 613 лева, от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.          РЕШЕНИЕ № 298  Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-10-14

  ДНЕВЕН РЕД:     Кандидатстване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД по Проектно предложение на Министерство на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001-„Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9-„Подкрепа на здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. Докл. Гергана Владимирова РЕШЕНИЕ № 293  Прихващане на задължението [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-09-30

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:Т.Масларов, К.Йовчева РЕШЕНИЕ № 243 Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта му за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-08-13

ДНЕВЕН РЕД: Отпускане от бюджета на Община Велинград за 2021г. в параграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет – Велинград“ еднократна финансова помощ за животоспасяваща операция на Али Халилов Ходжов. Докл.: Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 242                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/                                     /Любомир [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-07-29

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2021г.-30.06.2021г.вкл. Докл.:Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 214 Увеличение на бюджета на Община Велинград в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Докл.:инж.П.КондевРЕШЕНИЕ № 215 Приемане на програма [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-06-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи със 289 928 лева от продажба на общински земи и тяхното разпределяне  в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 195 Проект на Програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2021г. Докл.:Ил.Гешева РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-05-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи със 191 050лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ  №166 Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ“ ЕООД – Велинград за 2020г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!