Сесия 2021-05-27

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи със 191 050лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ  №166
 3. Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ“ ЕООД – Велинград за 2020г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2021г. Докл.:Управител и Гл.счетоводител РЕШЕНИЕ  №167
 4. Приемане на годишен финансов отчет на „Медицински център-Велинград 2017“ ЕООД за 2020г. Докл.:Управител и Гл.счетоводител РЕШЕНИЕ  №168
 5. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ  №169
 6. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №14 с площ от 507кв.м., за който имот е образуван УПИ №ІV-14 в кв.4 по плана на с.Света Петка на Мехмед Джемал Бухов, собственик на законно построени сгради върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ  №170
 7. Одобряване на 2 броя петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия – маси и столове и електромеханична детска количка на Търговската улица. Докл.:Иво РЕШЕНИЕ  №171
 8. Ползване на петно с площ от 1кв.м. за поставяне на преместваем сезонен обект за търговия – кафе автомат в тротоарно уширение срещу ПГИТ „Алеко Константинов“. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ  №172
 9. Откриване на процедура за отдаване  под наем чрез търг на петно №6 с площ от 20кв.м. за поставяне на преместваем обект за търговия, находящо се на ул.”Терегово”, кв.26 по плана на с.Драгиново. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ  №173
 10. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на петно с площ 10кв.м. за поставяне на преместваем обект за търговия – павилион, изцяло попадащо в имот по стар план УПИ VІІ-1147, кв.281 гр.Велинград /пл.”Възраждане”/. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ  №174
 11. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг  за срок до 10години на помещение в двора на училище кв.Чепино. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ  №175
 12. Възобновяване на производството по издаване на Решение №86 от 25.02.2016г. на Общински съвет – Велинград. Докл.:Ал.Керина РЕШЕНИЕ  №176
 13. Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с допълване на нов път PAZ 2076  /III-8434, БИРКОВА – РОХЛЕВА/ – ГОРНА ДЪБЕВА. Докл.:инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ  №177
 14. Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с допълване на нов път PAZ 2072  /III-8434, КРЪСТАВА-БИРКОВА / – ЧОЛАКОВО- ДЖИВГОВА МАХАЛА. Докл.:инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ  №178
 15. Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с допълване на нов път PAZ  2067/III-8434, Рохлева-II-84 /-Кандови. Докл.:инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ  №179
 16. Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с  включване към общински път с номер и наименование PAZ 2060 /II-84, Велинград – Юндола/ -Света Петка с дължина 0,500  на следното трасе, което се явява негово естествено продължение: Света Петка- Долна Дъбева – Алендарова – ж.п. Гара Цветино, с дължина 5.696 км., така че общата дължина на пътя да стане 6 196 км. Докл.:инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ  №180
 17. Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с допълване на нов път PAZ 1081/PAZ1061, ВЕЛИНГРАД-ДРАГИНОВО/ ДРАГИНОВО – МЕСТНОСТ ВОДЕНИЦИТЕ. Докл.:инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ  №181
 18. Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с допълване на нов път PAZ 1079  /III-842, Юндола-Белово/ Хижа „Христо  Смирненски”, м. Куртово /до границата с община Якоруда и Белово/. Докл.:инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ  №182
 19. Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград чрез включване на нов общински път с номер и наименование PAZ 1066 / II-84,Юндола-Черна Места/Пашови-II-84. Докл.:инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ  №183
 20. Заключение от ОЕСУТ по чл.19, ал.2 от ЗУТ, относно преобладаващия стръмен терен в селата към Община Велинград. Докл.:инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ  №184
 21. Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект:”Основен ремонт на горски автомобилен път Симеонови ливади-Червени скали”, находящ се на територията на ТП ДЛС „Чепино” – Велинград. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ  №185
 22. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на петно в двора на СОУ „Васил Левски” гр.Велинград. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ  №186
 23. Схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на временен преместваем обект – навес-кът за пушачи – пред заведение за хранене и развлечения „Брио”. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ  №187
 24. Увеличаване приходната част на бюджета на Община Велинград за 2021г. и предоставяне на временен безлихвен заем на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.Докл.:Н.Видаркинска РЕШЕНИЕ  №188
 25. По Програмата за работа на ОбС:

25.1. Отчет за приходи и разходи за първо тримесечие на 2021г. на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

25.2. Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2021г.,    относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт    и асфалтиране на общинските пътища и улици– непредставен от м.март

            25.3. Отчет на готовността за провеждане на Културните тържества и Празника на Велинград. Отложен с писмо вх.№366/17.05.21г.

26. Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД за 2020г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2021г. Докл.:ВрИД Управител и Гл.счетоводител РЕШЕНИЕ  №189

27.  Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет за срок от 10години, находящо се на втори етаж в административна сграда в с.Кръстава, Община Велинград. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ  №190

28.Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10450.152.49 и ПИ 10450.152.47, местност „Вескьовец” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ  №191

29.Даване на съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І-85 в кв.41 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ  №192

30.Одобряване проект на Анекс към Споразумение №1378/10.12.2019г. между община Велинград и „ЕКО-ТИТАН“ ЕООД. Докл.:Н.Видаркинска РЕШЕНИЕ  №193

31. Разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване, засягащ УПИ ІV, ХІ и ХІІ, кв.14 по плана на с.Пашови, Община Велинград. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ  №194

Коментарите са изключени!