Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.18г.-31.12.18г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         В изпълнение на разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Ввашето внимания Отчет за дейността на ОбС-Велинград за 2018г. /01.01.2018- 31.12.2018г./

            За периода 01.01.2018- 31.12.2018г. Общински съвет –Велинград, като орган на местното самоуправление, осъществява своята дейност, ръководейки се от основните принципи за добро и демократично управление и при спазване  Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, съобразявайки се  с Европейската харта за местно самоуправление.  

            За отчетният период ОбС-Велинград е провел  11 заседания , съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и свикани по реда на нашия правилник. Няма проведено нито едно извънредно заседание. Броят на проведените заседания на Оперативно бюро, също е 11.

          Приетите ршения са 391, засягащи различни дейности и аспекти, свързани с функционирането на  Община Велинград и взети с мнозинство и начин съгласно действащата нормативна уредба.

            За отчетния период има постъпили 3 писмени питания към Кмета на Общината,  на които има отговор в регламентирания срок.

            Съгласно изискванията на  чл.22, ал.1 от ЗМСМА, всички актове на ОбС-Велинград  са изпращани в законоустановения 7-дневен срок на Кмета на Община Велинград, на Областния управител и  Районния прокурор. Областният управител, в изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, е върнал за ново обсъждане едно решение на ОбС-Велинград /Поставяне на монументално-декоративни елементи – паметни плочи в имоти – публична общинска собственост, РЕШЕНИЕ №199 /, като същото е отменено с РЕШЕНИЕ №200. Пред Административен съд Областният  управител е оспорил РЕШЕНИЕ №272 / Провеждане на обществено обсъждане на тема –визия на парк „Клептуза“./ С Определение №1267/16.10.2018г. Административен съд отменя т.3 от решението, с което се допуска неговото предварително изпълнение по чл.60, ал.1 от АПК. В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, Кметът на общината не е връщал  за ново обсъждане незаконосъобразни или нецелесъобразни актове на общинския съвет, нито е опсорвал такива пред съответния Административен съд, както и не е искал на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове.

Приетите актове на Общинския съвет са изпращани на Районна прокуратура – Велинград, предвид правомощията й по осъществяване на общ надзор за законосъобразност на административните актове.

            Приетите от Общински съвет-Велинград решения могат да се обособят основно в следните области:

 • Инфраструктура и устройство на територията;
 • Управление и разпореждане с общинска собственост;
 •  Актуализация на бюджета;
 • Образование, култура, спорт, здравеопазване и социални дейности
 • Наредби, правилници, програми и др.;

През 2018 г., на базата на предложените от общинската администрация материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Велинград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и утвърди редица решения като с по-голямо обществено значение през 2018г в хронологичен ред  са:

 • Приемане на общински бюджет за 2018г. на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №2РЕШЕНИЕ №3, РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ №5
 • Закупуване на два високопроходими автомобила за нуждите на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за обслужване на пациентите на хемодиализа.РЕШЕНИЕ №47
 • Разрешение за изработване на ПУП-план за регулация за промяна предназначението и обособяване на СОЗ на река Грънчарица и нейните притоци. РЕШЕНИЕ №106
 • Обявление и обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №153
 • Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №232
 • Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” №16” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.” . РЕШЕНИЕ №268
 • Провеждане на обществено обсъждане на тема –визия на парк „Клептуза“.РЕШЕНИЕ №272
 • Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №273
 • Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.”. РЕШЕНИЕ №301
 • Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект – „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г”. РЕШЕНИЕ №302
 • Даване съгласие и определяне на представител на Община Велинград в органите на управление на „Асоциация по В и К – Велинград и Сърница” на обособена територия, обслужвана от „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №319
 • Приемане на актуализиран План за развитие на горите на територията на Община Велинград по проект „Интегрирано, ориентирана към бъдещото управление на Европейските горски ландшафти”. РЕШЕНИЕ №335
 • Сключване на тристранни споразумения между Община Велинград, купувачи на имоти общинска собственост и взискатели по изпълнителни дела.РЕШЕНИЕ №351
 • Избор на ВрИД Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Велинград“ ЕООД. РЕШЕНИЕ №358

И през 2018г. са взети  решения, с които ОбС дава съгласие, Община Велинград да изготви и кандидатства с проектни предложения по оперативни програми от еврофондовете и по програми от националните фондове както следва:

 • Даване на съгласие Община Велинград да кандидатства за безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа по бул.”Вела Пеева” и ул.”Тошо Стайков” в гр.Велинград”.РЕШЕНИЕ №46
 • Кандидатстване за безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ на проект „Изграждане на нов водопровод от съществуващ напорен резервоар „Нежовица” по КВС на гр.Велинград и приоритетност на обекта за Община Велинград. РЕШЕНИЕ №82
 • Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за финансиране на проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Хр.Смирненски” , ведно с прилежащо дворно пространство в кв.2 по плана на с.Св.Петка”. РЕШЕНИЕ №169
 • Обособяване на терен за спортни площадки за ползване от СУ „Св.Св.Кирил и Методий”гр.Велинград, даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и приоритетност на проекта.РЕШЕНИЕ №205
 • Даване съгласие за изготвяне на проектно предложение и бизнес план и енергиен одит по проект „Рехабилитация, саниране, топлофикация, възобновяеми източници и модернизация на „МБАЛ-Велинград” ЕООД”. РЕШЕНИЕ №323
 • Кандидатстване на Община Велинград с проект „Реконструкция и рехабилитация на ул.Братя Маврикови в гр.Велинград“ в участъка от ул.“Клептуза“ в посока към ул.“Хр.Ясенов“ за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“. РЕШЕНИЕ №331
 • Обособяване на терен за спортни площадки за ползване от

           Съществена част от усилията на един законодателен орган, какъвто е и Общински съвет-Велинград, са насочени към непрекъснатото актуализиране на основните нормативни актове и приемането на нови такива.

 • Отмяна на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №6
 • Приемане на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №52
 • Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.69, ал.3 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Велинград.РЕШЕНИЕ №75
 • Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.56, ал.1, т.1 и §4 от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №76
 • Оттегляне на оспорени по съдебен ред разпоредби на Наредбата за управление на зелената система на Велинград, а именно:чл.77, чл.78, ал.2 и чл.82. РЕШЕНИЕ №77
 • Приемане на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №78
 • Изменение и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси. РЕШЕНИЕ №123
 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №156
 • Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №165
 • Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №166
 • Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.РЕШЕНИЕ №201
 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №242
 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №298
 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №300
 • Оттегляне на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград, приета с решение №231/26.05.16г. на ОбС- Велинград. РЕШЕНИЕ №362
 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Веилнград. РЕШЕНИЕ №363

Продължават подадените протести основно от Окръжна прокуратура-Пазарджик пред Административен съд- Пазарджик срещу текстове от общински наредби, което налага адекватна актуализация на съществуващата нормативна база или приемане на нови наредби, които да са в синхрон с актовете от по-горна степен.

През отчетния период /01.01.2018- 31.12.2018г./ има промяна в състава на ОбС-Велинград и  в  постоянните комисии към него:

 • Полагане клетва от новоизбрани общински съветници /26.07.2018г./ – инж.Али Мареков, Муса Онбашиев, Румен Люгов /ПГ “ДПС”/ на мястото на инж.Бельо Мандраджиев, Искрен Тюфекчиев, Пламен Хаджиев и Умер Кергин /ПГ “ДПС”/
 • Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №232
 • Изменение на Решение №9/19.11.2015г.на ОбС – Велинград относно избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №233

Постоянните комисии към ОбС, чиято дейност е насочена да подпомага Съвета в решаването на местните проблеми, свързани с икономическото развитие, управлението на общинската собственост, въпроси свързани с инфраструктурата, социални дейности, образование и култура и др., са провеждали своите заседания всеки месец по  дневен ред, определен от Оперативно бюро и  съобразен с дневния ред на общинските сесии.

                Заседанията на постоянните комисии,  както и на ОбС са открити и се оповестяват публично съгласно предвиденото в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Велинград. Стриктно се спазва изискването за публичност и прозрачност при подготовка и вземане на решенията. Жителите на общината са своевременно уведомявани както за графика на заседанията на комисиите и на общинския съвет, така и за съдържанието на включените в дневния им ред теми.

                    През отчетния период Постоянните комисии са заседавали  както следва:

 

ПОСТОЯННА      КОМИСИЯ

Заседания        бр. Разгледани проекти,бр. Контрол  
Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества   13

147

41

Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване   11

226

160

Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика   11

129

36

Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство   11  

127

21

Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция   13

184

129

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество   11

93

4

 

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет, приемат предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

          Някои от основните акценти в работата на отделните комисии и по-важни решения, приети от Общински съвет за периода м. Януари 2018 г. - м. Декември 2018 г., по постоянни комисии, в хронолигичен ред,  са :

1.Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества:

 •      Приемане на общински бюджет за 2018г. на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №2РЕШЕНИЕ №3, РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ №5
 •      Закупуване на скенер от „МЦ-Велинград” ЕООД чрез изтегляне на финансов кредит.РЕШЕНИЕ №19
 •      Разпореждане с 4 етажна сграда на болница цялата със ЗП 1435кв.м., находяща се в УПИІ-4425,7999 „За болница”.РЕШЕНИЕ №21
 •      Задължаване на Управителят на „МБАЛ Велинград” ЕООД да сключи договор за наем с временно изпълняващия длъжността Управител на “Медицински център Велинград 2017“ ЕООД за помещенията, находящи се на 1-ви (първи) редовен етаж от четириетажна масивна сграда със застроена площ от 566 кв.м., включена в капитала на „МБАЛ Велинград” ЕООД.РЕШЕНИЕ №50
 •      Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.РЕШЕНИЕ №51
 •      Изменение в начален план по бюджета на Общината за 2018г. РЕШЕНИЕ №80
 •      Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ №81
 •      Увеличение бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи с 629 040лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ №124; РЕШЕНИЕ №167
 •      Увеличаване приходната и разходната част на бюджета на Община Велинград и предоставяне на безлихвен заем на „Медицински център Велинград 2017” ЕООД.  РЕШЕНИЕ №161
 •      Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.  РЕШЕНИЕ №230; РЕШЕНИЕ №241; РЕШЕНИЕ №275; РЕШЕНИЕ №318
 •      Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” №16” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.” . РЕШЕНИЕ №268
 •      Промяна бюджета на Община Велинград за 2018г.РЕШЕНИЕ №274;  РЕШЕНИЕ №356
 •      Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.”. РЕШЕНИЕ №301
 •      Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект – „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г”. РЕШЕНИЕ №302

2.      Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция

 •       Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2018г. РЕШЕНИЕ №22; РЕШЕНИЕ №57; РЕШЕНИЕ №91; РЕШЕНИЕ №133; РЕШЕНИЕ №172; РЕШЕНИЕ №210; РЕШЕНИЕ №254; РЕШЕНИЕ №281; РЕШЕНИЕ №304; РЕШЕНИЕ №336; РЕШЕНИЕ №350
 •    Прекратяване на Договор №328/14.11.2001г. за предоставяне на концесия на „М & Т – Пройчеви” ООД.РЕШЕНИЕ №56
 •       Одобряване на актуализация на Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020г. в частта Приоритет 1: Община Велинград конкурентна община с динамичен сектор туризъм. РЕШЕНИЕ №90
 •       Безвъзмездно придобиване право на собственост на имот с площ 0,595дка, необходим за изграждането на общински обект от първостепенно значение – обслужващ път в м.”Нежовица”. РЕШЕНИЕ №125
 •       Стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на петна с номера от №1 до №20, находящи се в УПИ ХХХV, кв.141 по плана на гр.Велинград /парка до читалище „Отец Паисий”/.РЕШЕНИЕ №129
 •       Изменение на Решение №19/17.12.2015г. на ОбС-Велинград като преобразува Комисията от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. РЕШЕНИЕ №164
 •       Обособяване на терен за спортни площадки за ползване от СУ „Св.Св.Кирил и Методий”гр.Велинград, даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и приоритетност на проекта.РЕШЕНИЕ №205
 •       Одобряване на визията на павилионите в парка до читалище „Отец Паисий”. РЕШЕНИЕ №215
 •       Одобряване на 13бр.петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия, находящи се в УПИ І-8527 „за паркинг и услуги” , кв.397 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №217
 •      Учредяване на безвъзмездно право на управление за срок от 10 години на Агенция Социално подпомагане – София на обект общинска собственост за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №310

3.      Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване:

 •       Уведомяване за изготвена заповед №849/23.06.17г. на Кмета на Общината с която е одобрена поправка и допълване на кадастралния план на квартал /Махалата/ в с.Драгиново.  РЕШЕНИЕ №30
 •      Предоставяне на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД – Велинград стопанисването, поддържането и експлоатацията на общински водопровод „Водопровод за водопренос на вода от повърхностен воден обект” – езеро „Клептуза”.РЕШЕНИЕ №64
 •       Разрешение за изработване на ПУП-план за регулация за промяна предназначението и обособяване на СОЗ на река Грънчарица и нейните притоци. РЕШЕНИЕ №106
 •      Разрешение за изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила регулационен и застроителен план на кв. махалата, с. Драгиново.РЕШЕНИЕ №121
 •       Обявление и обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №153
 •       Съобщаване за изработен подробен устройствен план-схема за нов водопровод в обхвата на улиците по плана на с.Юндола.РЕШЕНИЕ №222
 •       ПУП-Схема трасе на нова канализация в с.Рохлева. РЕШЕНИЕ №297
 •        ПУП-Парцеларен план на проектно трасе на оптичен кабел от с.Рохлево до с.Кръстава, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №299

  4.Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика

 •       Годишна програма за развитие читалищната дейност- 2018г.; Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2018г.; Отчет за подготовка на честванията на 70 години Велинград и 10 години SPA-столица на Балканите. РЕШЕНИЕ №13
 •      Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Велинград за плановия период 2018-2020г.РЕШЕНИЕ №16
 •       Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2018г. РЕШЕНИЕ №86
 •       План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2019г.РЕШЕНИЕ №88
 •       Общинска програма за закрила на детето за 2018г.  РЕШЕНИЕ №131
 •     Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2018/2019г.РЕШЕНИЕ №244
 •       Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 2018/2019г. РЕШЕНИЕ №245
 •      Одобряване съществуването на маломерни паралелки и групи за учебната 2018/2019г. РЕШЕНИЕ №246
 •       Учредяване на „Общински солидаерн фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград“. РЕШЕНИЕ №278
 •      Общински годишен план за младежта за 2019г. РЕШЕНИЕ №376
 •      Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2019г. РЕШЕНИЕ №378
 •       Годишна програма за развитие на читалищната дейност – 2019г.; Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2019г.РЕШЕНИЕ №379

5.      Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство

 •      Общински годишен план за младежта за 2018г. РЕШЕНИЕ №10
 •      Приемане на Програма за 2018г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.РЕШЕНИЕ №15
 •       Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд.РЕШЕНИЕ №61
 •     Постъпило искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд  РЕШЕНИЕ №104; РЕШЕНИЕ №105;  РЕШЕНИЕ №176; РЕШЕНИЕ №177; РЕШЕНИЕ №178; РЕШЕНИЕ №179
 •       Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2018г. РЕШЕНИЕ №173
 •       Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти чрез търг с явно/тайно наддаване. РЕШЕНИЕ №181;  РЕШЕНИЕ №263
 •     Сключване на договор за директно възлагане на добив за прогнозни количества дървесина, намиращи се в горски територии собственост на Община Велинград, попадащи на територията на ДГС „Алабак“. РЕШЕНИЕ №276
 •       Приемане „Спортен календар за 2019г.”. РЕШЕНИЕ №371

  Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество

 •     Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №156
 • Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №166
 • Приемане на Общински план за противодействие на тероризма на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №277
 •   Възобновяване на производство по издаване на Решение №189 от 29.06.17г. и промяна на максимални цени за таксиметров превоз на пътници по съответната тарифа. РЕШЕНИЕ №366

 

 

      Комисията по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество  е провела 11 заседания, на които  е разгледала и взела становища по 29 преписки на молби и жалби на граждани и институции.

          Постоянните комисии освен въпроси от текущ порядък, разглеждат и въпроси и вземат отношение по всички постъпили в деловодството на Общински съвет молби, жалби, питания и др. от граждани и институции, които се разпределят по вътрешен входящ дневник от Председателя на ОбС-Велинград до председателите на ПК.

             През 2018 г. водените административни дела от и срещу Общински съвет са 17 на брой.

             (Приложение: Справка-дела 2018 г. от адв.Дафинка Семерджиева)

 

 

                                                     

 

 

О т ч е т

 

            по Програмата за работата на Общински съвет – Велинград 

за 2018 г.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА

 

  Срок

 

 

 

 

1.

Отчет за изпълнението на програмата на ОбС- Велинград 2017г.; Отчет на Кмета на Общината за 2017г. за изпълнение на Програмата за управление, съгласно чл. 44, т.19, (5) от ЗМСМА ;Отчет на Кмета на Община Велинград в изпълнение на актовете на Общински съвет за последното тримесечие на 2017г.;   м. I

      Изпълнено

2.

 • Приемане на бюджета на Община Велинград за 2018г.; Приемане на Програма за капиталовите разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград за 2018г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити. Отчет за състоянието на общинския дълг.
  м. I РЕШЕНИЕ №2РЕШЕНИЕ №3, РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ №5

3.

Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост и очакваните приходи за 2018г. Състояние и ефективност на  общинската собственост.     м. I  

   РЕШЕНИЕ №22

4.

Отчети  на управителите  на ‘ВКТВ’ ООД и ‘МБАЛ-Велинград”ЕООД  за четвърто тримесечие на 2017г.  м. I

           Изпълнено за ‘МБАЛ-Велинград”; ‘ВКТВ’ ООД- непредставен

5.

Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност и сключване на договори; Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2018г.; Отчет за подготовка на честванията на 70 години Велинград и 10 години  SPA-столица на Балканите       м. I

     РЕШЕНИЕ №13

6.

Отчет за овладяване популацията на безстопанствените кучета м. I

Непредставен

7.

Отчет за изработените проекти по Европейските проекти, тяхното движение и степен на готовност.   м. I

Изпълнено

8.

Отчет по изпълнението на Общинска  Програма за младежта за 2017г.  и приемане на нова     м. I

    РЕШЕНИЕ №9;

РЕШЕНИЕ №10

9.

Отчет за 2017г. по изпълнението на План за интегриране на ромите и приемане на нов план /2018-2020г./     м. I

РЕШЕНИЕ №11

10.

Анализ и отчет за постъпилите суми от Туристически данък 2017г.; Отчет за събираемостта от категоризирани туристически обекти и промяна на обстоятелства     м. I I               Изпълнено

11.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017г. и Програма за 2018г.     м. II

     РЕШЕНИЕ №54

12.

Отчет за 2017г. по изпълнението на Общинска програма за превенция на наркотичните вещества     м. II  

              РЕШЕНИЕ №53

13.

Приемане на Календар с дейности в сферата на културата за 2018г.,  включващ изготвянето на план- сметка с източници на финансиране.   м. II  

          РЕШЕНИЕ №55

14

Отчет за 2017г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград м. II  

РЕШЕНИЕ №49

15

Приемане на Наредба за  реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград м. II  

РЕШЕНИЕ №52

16

Отчет на приходите от рекламна дейност на територията на Община Велинград за 2017г. м. III  

Изпълнено

17

План за развитие на социалните услуги за 2018г. и отчет за 2017г.; Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Велинград 2018-2020г.; Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Велинград м. III  

РЕШЕНИЕ №86;

РЕШЕНИЕ №87;

РЕШЕНИЕ №88

18

Изготвяне на годишен доклад за 2017г. по ОПР и Стратегия 2014-2020г. на Община Велинград м. III  

РЕШЕНИЕ №89

19

Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2018г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“ м. III  

Непредставен

20

Доклад за състоянието на водопреносната мрежа за минерална вода и каптажите на изворите; Отчет за броя ползватели на минерална вода и сумите от такса водопренос, постъпили в общинския бюджет; Проверка състоянието на вододайните зони и набелязване мерки за опазването им м. III  

Изпълнено

21

Доклади по ал. 1, т. 1, 3 и 4. чл. 28 от Закон за вътрешния одит в публичния сектор, включващ  годишен доклад за дейността по вътрешен одит, доклад за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и доклад за адекватността на ресурсите за вътрешен одит; м. III  

Одитен комитет

22

Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план на Община Велинград м. III  

РЕШЕНИЕ №83

23

Приемане годишните ОПР и баланси на „ВКТВ“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД, отчети на управителите. Отчети  за първото тримесечие на 2018г. на управителите на двете търговски дружества със 100% общинско участие в капитала. м. IV                          РЕШЕНИЕ №202; РЕШЕНИЕ №203

24

Отчет за работата на ОП „ СИП и ТИЦ“ за 2017г. – перспективи за развитие. Анализ на събираемостта на приходите. Годишни отчети и баланси. м. IV  

Изпълнено

25

Отчет на Кмета на Община Велинград в изпълнение на актовете на Общински съвет   м. IV  

Непредставен

26

Отчет на Общинска програма за закрила на детето и приемане на нова   м. IV  

РЕШЕНИЕ №130;

РЕШЕНИЕ №131

27

Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград м. IV  

РЕШЕНИЕ №165;

РЕШЕНИЕ №300

28

Отчет за дейността на читалищата за 2017г.- доклади на председателите на читалища за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства м. IV  

РЕШЕНИЕ №132

29

Отчет на готовността за провеждане на Културните тържества и степен на готовност за честванията, посветени на 70 години Велинград и 10 години  SPA-столица на Балканите м. V  

Изпълнено

30

Приемане на наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград м. VI  

            Отложена с писмо №09-00/493-13.06.2018г.;

РЕШЕНИЕ №362-

                       Оттегля изцяло

Наредбата за РИЕ  територията на община Велинград

31

Отчет на общинските съветници в качеството им на представители в ТД, в които Община Велинград е съдружник или акционер;  Представяне на актуален списък и състояние на ТД; м. VI  

Изпратени писма до

Всички ТД;

 Представени са

Отчети от

‘МБАЛ –Пазарджик’,

”Спорт Бееви’ АД,

”Паркинги и гаражи”

отчети

32

Отчет на Кмета на Общината в изпълнение на актовете на Общински съвет   м. VII  

РЕШЕНИЕ №280

33

Отчет за полугодието за управлението на проекти, съфинансирани със средства на ЕС, тяхното движение- подготовка на документация и депозирани проектни предложения по всички подходящи за Община Велинград процедури, отворени за кандидатсване през 2018г. м. VII  

Изпълнено

34

Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за първо полугодие на 2018г. м. VII  

Непредставен

Заб.:Натоящият

Отчет обхваща

цялата 2018г.

35

Отчети  на управителите „ВКТВ“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за второ тримесечие на 2018г.   м. VII  

Изпълнено

36

Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2018г.; Отчет за изпълнение на събираемостта на МДТ за първото полугодие на 2018г. м. VII  

Изпълнено

37

Приемане Наредба №1 за Поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград м. VII  

Отложена с писмо

№523/09.07.2018г.

38

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, съгласно чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси; м.IX

Изпълнено

39

Приемане на отчет на бюджета на Община Велинград (чл.140, ал.5 от ЗПФ)   м.IX

РЕШЕНИЕ №273

40

Информация за състоянието на училищната  мрежа в общината и тенданции в развитието й през учебната 2018/2019г. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища, и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини. м.IX

Изпълнено

41

Отчет на Кмета в изпълнение на актовете на Общински съвет м.X

РЕШЕНИЕ №364

42

Отчети  на управителите на „ВКТВ“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за трето тримесечие на 2018г. м.X

Изпълнено

43

Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон м.X

Представен през

м.Ноември

44

Приемане на тригодишна бюджета прогноза 2019- 2021г. (чл.83, чл.94, ал.3, т.9 от Закона за публичните финанси; м.X

Ще бъде разгледана

ведно с приемане

на бюджет 2019′

45

Приемане на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ м.X

РЕШЕНИЕ №123

46

Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.; Анализ на инфраструктурно, социално и икономическо състояние на селата в Община Велинград- демографска характеристика м.XI

Непредставени

Отчети-

Горно Бирково,

Грашево, Рохлево,

Бозево

47

Отчет за изпълнение на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух м.XII

РЕШЕНИЕ №373

48

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Велинград м.XII

РЕШЕНИЕ №374

49

Отчет за дейността и събираемостта на Отдел ‘Инспекторат’- информация за контрола и санкциите, при спазването и изпълнението на общинските наредби м.XII

Изпълнено

50

Приемане на програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2019г. м.XII

РЕШЕНИЕ №355

51

Приемане на план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци м.XII

Няма промяна в

таксата за битови

отпадъци през 2019′

52

Подробен Отчет поизпълнение на програмата за управление на Община Велинград за 2018г. , включващ общинско имущество  /земи и сгради/  по населени места и приходи от тях м.XII

Изпълнено

53

Цялостен анализ относно необходимостта от привеждане на подзаконовата нормативна уредба на Община Велинград (необхваната актуализация през 2018г.) в съответствие със законодателството на РБ – мерки и план за 2019г. – ревизиране на съществуващата нормативна база   м.XII

Писмо

54

Приемане на спортен календар на Община Велинград  за 2019г.   м.XII

РЕШЕНИЕ №371

55

Общинска програма за осигуряване на обществено полезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане, съгласно ЗСП за 2019г. и Отчет за 2018г.  

РЕШЕНИЕ №377;

РЕШЕНИЕ №378

      Административното обслужване на дейността на Общински съвет и неговото техническото подпомагане се осъществява от Звеното, създадено по смисъла на чл. 29„а” ЗМСМА. Служителите на звеното работят по организацията по провеждане на заседанията на комисиите и на сесиите, изработват решенията и протоколите  от тяхната работа, в срок предоставят материалите на общинските съветници,  публикуват решенията по определения ред, подпомагат осъществяването на добрe координирано взаимодействие м/у ОбС и ОбА.  Заседанията на Общински съвет-Велинград, за периода /01.01.2018- 31.12.2018г./, са проведеждани съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.   Приетите от Общински съвет – Велинград решения са според сферата на дейност, в които се осъществява местното самоуправление, както те са изброени в чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

         На основание чл. 22, ал.2  от ЗМСМА в 7- дневен  срок  от  приемането  им,  всички  решения  на Общински съвет- Велинград са обявени на електронната  страница   на  Община  Велинград www.m.velingrad.bg/ Общински съвет.

     О Т Ч Е Т

 

     за изпълнението на бюджета на Общински съвет-Велинград за 2018 г.

            На основание чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, отчет по изпълнението на бюджета на общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател, който се внася за одобрение от  Ощинския съвет. При изразходването на средствата е съблюдавана строго финансовата дисциплина, предвид финансовото състояние на Общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА

Касов отчет: Функция 21123,  Общински съвет

(за цялата 201 8)

01.1.2018

31.12.2018

935C6C9B3D3C93A5 ОБЩИНА ВЕЛИНГPАД     9
             

Дейност

П-Ф

ПАРАГРАФ

Вид параграф

Стойност Об. ДТ

Стойност Об. КТ

Касов Отчет

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 0551 вноски за ДООработодател Разходи

0,00

21809,69

-21809,69

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 0580 вноски за допълн. задължително осигуряване от работодат Разходи

0,00

4333,83

-4333,83

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 1015 др. материали Разходи

0,00

4048,28

-4048,28

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 0101 заплати и възнагр. на персонал по трудови правоотношени Разходи

0,00

171542,26

-171542,26

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 0560 здравно-осигурителни вноски от работодатели Разходи

0,00

8784,01

-8784,01

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 1051 командировки в страната Разходи

0,00

347,99

-347,99

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение Разходи

0,00

1818,51

-1818,51

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 1901 платени държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкц Разходи

0,00

120,00

-120,00

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 1020 разходи за адвокатски услуги Разходи

0,00

360,00

-360,00

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 1020 разходи за външни услуги Разходи

0,00

9939,24

-9939,24

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 1015 разходи за консумативи Разходи

0,00

114,00

-114,00

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 1020 разходи за обучение и квалификация на персонал Разходи

0,00

680,00

-680,00

21123 ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ 4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организ-и Разходи

0,00

870,00

-870,00

       

0,00

224767,81

-224767,81

Съгласно РЕШЕНИЕ №2- Приемане на общински бюджет за 2018г. на Община Велинград, заложените средства за ОбС-Велинград, са както следва: .

Дейност: “Общински съвет”            
  § 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения   170 688
  § 0500 – задължителни осигурителни вноски       32 806
  § 1000 – издръжка           24 400
  § 1900 -платени данъци и такси         100
  § 4600- разходи за членски внос         870
  Всичко :           228 864

                         Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми жители на Община Велинград,

Искам да отбележа, че през изминалата 2018г. взаимодействието между Общински съвет и Общинска администрация беше на високо ниво и се надявам през настоящата година, не само да задържим това ниво, но и да достигнем до по-висока степен на обусловеност.  Със задоволство искам да отбележа, че работата ни като общински съветници беше на необходимата висота като обем и качество, за което говори факта, че за този период имаме само едно обжалвано решение от общ брой 391.

В заключение искам да се обърна и към гражданите на Община Велинград като изразя своята благодарност за активното участие при решаването на обществено значими проблеми и се надявам да бъдат все така активни като поставят своевременно всеки един проблем, касаещ настоящето и бъдещето на всички нас като жители и стопани на тази Община.

Уверен съм, че и за в бъдеще всички ние- Общински съвет, Общинска администрация и Гражданското общество ще продължим да работим в дух на диалогичност, разбирателство и градивност, в името на просперитета на Община Велинград!

Благодаря Ви!

                                                    Председател на ОбС-Велинград:

                                                                                                            /инж. Али Мареков/

Коментарите са изключени!