Archive | Заседания 2013г. RSS feed for this section

Сесия 2013-12-18

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Програма за работа на ОбС-Велинград за 2014.  РЕШЕНИЕ №406 Приемане на план-сметка за такса битови отпадъци чл.8. и чл.66, ал.1  от ЗМДТ; Анализ на необходимите разходи за дейност чистота на Община Велинград . РЕШЕНИЕ №407 Приемане на изменения в Наредба за Определянето и администрирането на местните такси и цени на улуги [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-12-09

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр.Велинград с настъпилите допълнения и корекции. РЕШЕНИЕ №405                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:          /Д. Кехайова/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-11-28

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №347/31.10.13г. на ОбС – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №358 Докл.:Д.Кехайова Разглеждане на Решение №348/31.10.13г. на ОбС – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №359 Докл.:Д.Кехайова Поправка на очевидна фактическа грешка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-10-31

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020г.  РЕШЕНИЕ №335 Докл.:Д.Салкина, Р.Русева, арх.Енев Одобряване на Регионален генерален план на водоснабдяване и канализация за обособена територия на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград, област Пазарджик.   РЕШЕНИЕ №336 Докл.:Ат.Хрисчева Закупуване на медицинска апаратура от „МБАЛ” ЕООД гр.Велинград за специален автомобил Мерцедес Спринтер 412Д дарен на Община Велинград. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 21.10.2013г. /понеделник/ от 09,30 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Предоставяне  на земеделски земи в землището на Община Велинград.                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                           [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-09-26

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Кандидатстване с проектно предложение по ОПРЧР „Да не изоставяме нито едно дете” – компонент 2: разкриване на социални услуги в общността. РЕШЕНИЕ №278 Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД за финансиране на изпълнението на проект „Подобряване енергийната ефективност в училища [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-07-25

ДНЕВЕН РЕД Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.   РЕШЕНИЕ №229 Докл.:Г.Янев Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2013г. РЕШЕНИЕ №230 Докл.:Д.Кехайова Промяна в разходната част на бюджета на Дневен център за деца и младежи с увреждания за 2013г. РЕШЕНИЕ №231 Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов Одобряване съществуването [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-06-06

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на Оперативна програма „Регионално развитие” за „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура и градските агломерации”. РЕШЕНИЕ №194                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                            /Д. Кехайова/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-30-05

ДНЕВЕН РЕД: Питания  и въпроси. Отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за извършени разпоредителни сделки за периода м.януари 2012г.-м.декември 2012г. РЕШЕНИЕ №158 Докл.:Я.Петрова Отчет по изпълнение решенията в процедура на Общински съвет – Велинград за периода м.ноември 2011г. – м.декември 2012г. РЕШЕНИЕ №159 Докл.:Я.Петрова Програма Велинградски празници на културата – 2013г. РЕШЕНИЕ №160 Докл.:Н.Стефанова Избор [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-05-16

ДНЕВЕН РЕД: Приемане на Схема за петна за разполагане на ПОТ по смисъла на чл.56 от ЗУТ на бул.”Съединение”. РЕШЕНИЕ №129 Докл.:Г.Янев Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общински имот в кв.53 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №130 Докл.:М.Белухова, Г.Янев Ликвидиране съсобственост  чрез продажба на общински имот в кв.9 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №131 Докл.:М.Белухова, Г.Янев Одобряване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!