Archive | Заседания 2011г. RSS feed for this section

Сесия 2011-12-22

ДНЕВЕН РЕД 22.12. Програма за работата на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2012г. РЕШЕНИЕ №27 Докладчик: Председател ОбС Даване съгласие за ползване на банков кредит. РЕШЕНИЕ №28 Докладчик:Надежда Велчева Определяне таксата за битови отпадъци на Община Велинград за 2012г. РЕШЕНИЕ №29 Докладчик:Спас Шулев Отчет по изпълнение решенията на ОбС за периода м.април 2011г.-м.октомври 2011г. РЕШЕНИЕ №30 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-12-05

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 05.12. Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №9 Определяне месечно възнаграждение на общинските съветници за работата им в заседанията на Общинския съвет и в заседанията на неговите комисии. РЕШЕНИЕ №10 Избор на постоянни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-11-11

ДНЕВЕН РЕД: 11.11. Определяне възнаграждението на Председател Общински съвет – Велинград. , РЕШЕНИЕ №2 Избор на Заместник председатели на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №6,  РЕШЕНИЕ №5 РЕШЕНИЕ №4, РЕШЕНИЕ №3 Избор на  временна комисия за промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №7 Освобождаване от длъжност на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-11-07

ДНЕВЕН РЕД: 07.11. 1. Избор на Председател Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №1

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-10-21

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 21.10. 1.Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Велинград и временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.    РЕШЕНИЕ №279, РЕШЕНИЕ №278, РЕШЕНИЕ №277,  РЕШЕНИЕ №276,  РЕШЕНИЕ №275, РЕШЕНИЕ №274, РЕШЕНИЕ №272, РЕШЕНИЕ №271,  РЕШЕНИЕ №270,  РЕШЕНИЕ №269;

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-08-26

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 26.08. 1.Поставени допълнителни изисквания към Агенция за социално подпомагане за допълване на проектния афиш по Оперативна програма на Министерството на регионалното развитие по схема ВG 161 РО 001.1-03/2008 година. РЕШЕНИЕ №235 РЕШЕНИЕ №236

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-08-12

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 12.08. Даване съгласие Община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” -„Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градски агломерации”. Решение №230 Даване съгласие Община Велинград да участва като партньор по Програма «Българските библиотеки – място за достъп [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-07-28

ДНЕВЕН РЕД: Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2011/2012г. РЕШЕНИЕ №205  Доклад на независимия одитор Орлин Бараков за финансов отчет на „МБАЛ – Велинград” ЕООД за 2010г. РЕШЕНИЕ №206 Баланс и отчет за 2010г. на „Паркинги и гаражи” ООД. РЕШЕНИЕ №207 Приемане ПУП – План схема относно газоснабдяване на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №208 Одобряване оценка за закупуване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-06-29

ДНЕВЕН РЕД: Отчет за изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода м.януари 2011г. – м.март 2011г. РЕШЕНИЕ №164  Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2010/2011г. РЕШЕНИЕ №165 Отчет на Общинска програма за превенция на наркотични зависимости 2010/2011г. РЕШЕНИЕ №166 Корекция в разходната част на бюджета на ДЦДМ „Надежда”. РЕШЕНИЕ №167 Определяне на второстепенен разпоредител с бюджетни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2011-05-26

ДНЕВЕН РЕД: Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. РЕШЕНИЕ №139 Отстраняване на техническа грешка в Решение №114/28.04.11г. РЕШЕНИЕ №140 Приемане План за развитие на социалните услуги на Община Велинград за 2012г. РЕШЕНИЕ №141 Извършване замяна на общински земеделски имот с имот собственост на Ботьо К.Наков. РЕШЕНИЕ №142 [...]

Прочети Коментарите са изключени!