Archive | Общински съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 290/30.09.2021г.

На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 289/30.09.2021г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.124а, ал.(1), чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.73 от Закона за горите и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 288/30.09.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.22  и ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Статут за „Почетен гражданин на  Велинград“ и  след проведеното о гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Удостоява със [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 287/30.09.2021г.

На основание чл.50 от Закон за общинската собственост, чл.29, ал. 1 от Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград във връзка с чл. 45а от Закон за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка чл.17, ал.1, т.1, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 286/30.09.2021г.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV,  задание и идейна скица/предложение/, становище на Главен архитект  и  след проведеното [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 285/30.09.2021г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и Параграф 8 от ЗУТ  и във връзка  с изтеклите срокове по чл. 208 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 284/30.09.2021г.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА,  чл. 124а,  ал. 1, чл.124 б и чл. 134, ал.2 и във връзка с чл.92, ал.1 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, Постъпило е заявление вх.№53-00-1725/15.09.2021г. от „МЕГАВЕЛ” ООД, гр.Пловдив, ул.„Люлебургас” № 4 и  след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 283/30.09.2021г.

На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 282/30.09.2021г.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 , чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ,  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ,  чл.134 , ал.2 , т.1 от ЗУТ и §8, ал.1 от ЗУТ, във връзка  с изтеклите срокове по чл. 208 от ЗУТ и  след [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 281/30.09.2021г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29   Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!