Archive | Общински съвет RSS feed for this section

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЛЮБОМИР ПЕРЧИНКОВ ПО СЛУЧАЙ 7 АПРИЛ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК Уважаеми лекари,                                 Уважаеми медицински работници,                                                                                  Уважаеми дами и господа, свързали живота и професията си с най-безценния дар, даден ни свише  – живота и здравето, Имам изключителната чест и удоволствие  да  Ви поздравя [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 125/25.03.2021г.

На основание чл.24, ал.1 и чл.26 от ЗМСМА, протокол от временна комисия и след проведеното тайно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 0 17 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Избира Любомир Матеев Перчинков за Председател на Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 124/25.03.2021г.

На основание чл. 24, ал.1 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 0 0 18 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:             Избира 5-членна временна комисия за произвеждане на таен избор на нов Председател [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 123/25.03.2021г.

На основание чл.24, ал.1 във връзка с ал. 3 и ал.4 от ЗМСМА и чл.9, ал.1, т.2 от ПОДОСВОА, протокол от временна комисия и след проведеното тайно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 0 17 29 Общински съвет – Велинград, Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 122/25.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.3 и ал.2, чл.24, ал.1, във връзка с ал.3 и ал.4 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.2 от ПОДОСВОА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 8 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 121/25.03.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 22 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на Община Велинград и във връзка с чл. 60 ал. 1 от АПК, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 120/25.03.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 51а, ал. 4 от ЗОС и чл. 11, ал. 1, т. 18 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 119/25.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV , Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610130 от 08.10.2020 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 118/25.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ , чл. 51, ал.3, чл.52, ал.1 т.4 от ЗКИР, чл. 41, ал.2 от  ЗОбС, чл.44 от Наредбата за реда за придобиване,разпореждане и управление на общинското имущество, Решение №365/16.12.2020 год. на Общински съвет –гр.Велинград, във връзка с искане за изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 117/25.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.4б от Закона за горите,  Удостоверение № 193/25.02.2021 год. на Кмета на Община Велинград- устройствената зона е: „ За малкоетажно жилищно застрояване /ЖМ/” и след проведеното гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!