РЕШЕНИЕ №420

ОТНОСНО: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода „КИК” ЕООД гр.Велинград.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС, §7 на Решение №96/23.02.2012г. на ОбС Велинград, в изпълнение на т.2 от Решение №328/08.08.2012г. на ОбС – Велинград, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода собственост на „КИК” ЕООД – Велинград с ЕИК 112636263, като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода е 386,00лв. /триста осемдесет и шест лева/ без ДДС.

            2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 13 от дневния ред, по вх.№958/16.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply