РЕШЕНИЕ №424

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и сервитут на проектни трасета – схема за трасе на кабелна линия  и схема за трасе на водопровод в м.”Санаториума” землище гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, чл.108, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗОЗЗ във връзка с становището на гл.архитект, чл.193, ал.8, ал.9, ал.10 от ЗУТ, писмо изх.№РД-09-2393/17.01.2012г. на ОД „Земеделие“ – Пазарджик,  след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Община Велинград в качеството си на собственик на местен полски път №151037, местност „Санаториума”, землище гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, дава съгласие за право на прокарване и учредяване на сервитут на проектни трасета – схема за трасе на кабелна линия НН и схема за трасе на водопровод за инвестиционно намерение – „Жилищно строителство с малка височина и плътност на застрояване в поземлен имот №151036”, местност „Санаториума”, землище гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград, по смисъла на чл.193 от ЗУТ в общински полски път в ПИ №151037 по КВС на гр.Велинград, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 17 от дневния ред, по вх.№932/06.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply