РЕШЕНИЕ №332

     От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                                     

 ОТНОСНО:Частично изменение на плана в кв.198 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

1

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава частично изменение на плана за застрояване /в качеството си на съсед/ в УПИ №ХХ-2621, 7174 „За Двореца” в кв.198 по плана на гр.Велинград. В новия УПИ №ХХ-2621, 7174 „За Двореца” в кв.198 по плана на гр.Велинград се предвижда ново застроително петно със следните параметри: мах етажност: 5 ет., Кинт – 2, плътност на застрояване – 60%, съгласно скицата, приложена към решението.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply