Сесия 2013-10-31

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020г.  РЕШЕНИЕ №335

Докл.:Д.Салкина, Р.Русева, арх.Енев

 1. Одобряване на Регионален генерален план на водоснабдяване и канализация за обособена територия на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград, област Пазарджик.   РЕШЕНИЕ №336

Докл.:Ат.Хрисчева

 1. Закупуване на медицинска апаратура от „МБАЛ” ЕООД гр.Велинград за специален автомобил Мерцедес Спринтер 412Д дарен на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №337

Докл.:Р.Ходжов

 1. Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл.9 от ЗМДТ  по отношение промяна на чл.37, т.27 от Наредбата във връзка с промените в Закона за туризма чл.116. РЕШЕНИЕ №338

Докл.:Сп.Шулев

 1. Изменение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г. РЕШЕНИЕ №339

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. РЕШЕНИЕ №340

Докл.:Г.Янев

 1. Даване съгласие за трасе на нова подземна кабелна линия в м.”Вельовица”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №341

Докл.:инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за изработване на подробен устройствен план-план-схема на трасе за нова подземна кабелна линия по ул.”Кирил Павлов” и ул.”Миладин Досев” по действащия план на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №342

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.И.Николов

 1. ПУП-ПР /улична регулация/ на кв.Крушата, кметство Сърница, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №343

Докл.:инж.И.Николов

 1. Разрешение за изработване на подробен устройствен план-частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ част от западната крайна регулационна граница на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №344

Докл.: инж.Д.Папаркова, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие за построяване на склад за горивни материали в съсобствен с Община Велинград УПИ ХVІ-35, кв.23 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №345

Докл.:Ив.Шулева,инж.И.Николов

 1. Обявяване на сгради и бетонова площадка с масивна ограда, находящи се в УПИ VІІІ „За озеленяване” в кв.30 по плана на гр.Велинград от публична общинска собственост в частна общинска собственост. РЕШЕНИЕ №346

Докл.:Г.Христозов, Г.Янев

 1. Промяна характера на собствеността на УПИ І „За озеленяване” в кв.10 по плана на с.Всемирци, кметство с.Света Петка от публична общинска собственост в частна общинска собственост. РЕШЕНИЕ №347

Докл.: Г.Христозов, Г.Янев

 1. Продажба чрез публично оповестен явен търг на поземлени имоти – земеделска земя по КВС на землище гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №348

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс на поземлени имоти – земеделска земя по КВС за землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №349

Докл.: Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Продажба и одобряване на оценки за продажба на 2бр. УПИ в кв.274 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №350

Докл.: Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот – ? ид.ч. от УПИ ХVІІ-4504 в кв.68 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №351

Докл.:Г.Янев

 1. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване-сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода на Областно пътно управление – Пазарджик за обект „Районна пътна станция на Областно пътно управление-Пазарджик” в гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №352

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „Елбрус Холидейс” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №353

Докл.:Г.Янев

 1. Даване на съгласие за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод и право на прокарване на водопровод за минерална вода на „Булгарцвет-Велинград” ООД гр.Велинград за обект „Битова сграда” в кв.361 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №354

Докл.:Г.Янев

 1. По програмата за работа на ОбС:

22.1.Отчет за подготовката на пътна мрежа в Община Велинград за зимни условия, както и на извършените дейности по ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон.

Докл.:инж.Ив.Пукнев

22.2.Определяне размера на местните данъци и такси за финансовата 2014г. Анализ на размера  на таксите и цени на услуги, както и на дадените облекчения.-непредставен.

22.3.Анализ на изпълнението на приетите стратегии и програми:

-Анализ на изпълнението по Програма за управление на зелената система 2012-2015г. на Община Велинград за периода март 2012г. – септември 2013г.

Докл.:ландш.арх.Н.Фендрина

23. Разглеждане на писмо за намерения от „Фактор Плюс” ЕООД за отдаване под наем     на петна за спирки

на  градския транспорт. РЕШЕНИЕ №355

Докл.:Г.Янев

 1. ПУП-ПР за кв. Каменица, включващ кадастрален район 504. РЕШЕНИЕ №356
 2. Частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №357

 

Коментарите са изключени!