РЕШЕНИЕ №227/27.07.2017г

Относно: Кандидатстване за безвъзмездно финансиране на Община Велинград с проект за рекултивация на общинското сметище в гр.Велинград от ПУДООС към МОСВ и приоритетност на обекта за Община Велинград.

На основание чл. 21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

             Дава съгласие община Велинград да кандидатства и сключи Договор за безвъзмездно финансиране на проект за рекултивация на общинското сметище в гр. Велинград от ПУДООС към МОСВ. Обекта е приоритетен за община Велинград. Той е в пълно съответствие с Общинския план за развитие. Неговата реализация ще има изключително висока социална значимост за жителите на общината.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.07.2017г., Протокол №11, точка №11 от дневния ред, по вх.№566/17.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                                                    /инж.Б.Мандраджиев/                      

Коментарите са изключени!