РЕШЕНИЕ №238/27.07.2017г

Относно: Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в м.Вельовица.

На основание: чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, чл.124 б, ал.1 от ЗУТ чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

1

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

             1.Разрешава изработване  на – ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за имот пл. №150077 м.”Вельовица”.Изменя се регулацията на УПИХІІ-„Парк”, кв.№414 и се  образува нов УПИ №LXXVІІ-77”ЖС, Басейн, търговия, обществени услуги и спа-център”и  нова улица с нови осови точки №2308а-2308л по КВС и по плана на гр.Велинград. Ситуацията   е   съобразена  с   КВС   на  землище   на   гр.Велинград,   както   и   с плана  на  гр.Велинград,  Обхватът на ПУП е в граници на п.и. № 150077, № 350078 и № 150083 с НТП – нива, п.и. № 150069 с НТП – друг вид земеделска земя и ПИ 150127, местност “Вельовица”, землище на гр. Велинград, както и в граници на у.п.и. № ХІІ-”Парк” /п.и. № 505.8350 и № 505.8351/, кв. № 414, по плана на гр. Велинград.

             В ПЗ за  у.п.и. № LXXVІІ-77-”ЖС, басейн, търговия, обществени услуги и СПА-център”, местност “Вельовица”, землище гр. Велинград, параметрите на застрояване са: устройствена зона – жилищна с преобладаващо застрояване с малка плътност (до10 м), означена като (Жм), етажност: – до 3 етажа, височина на стрехата – до10 м, плътност на застрояване – до 60 %, Кинт —до 1,2 , площ за озеленяване-до 40 %.

             Достъпът до новообразувания у.п.и. ще бъде осъществяван посредством описаната по-горе проектна улица с нови ос. т. № 2308а-2308л, преминаваща през п.и. № 150077, № 150078 и № 150083 ,№ 150069 и 150127, и през у.п.и. № ХП-”Парк” /п.и. № 505.8350 и № 505.8351/, кв. № 414, по плана на гр. Велинград.

2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ

3.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б,ал.4 от ЗУТ.

4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124 б.4 от ЗУТ.

5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5,ал.5 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.07.2017г., Протокол №11, точка №22 от дневния ред, по вх.№587/17.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                   /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!