ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ 2017г.

І. Организационно състояние на местната (общинска, районна) комисия

1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН). : Дейността на МКБППМН при Община Велинград през 2017г. бе насочена към  осъществяване на ефективна социално – превантивна дейност, реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за  работа с деца. Местната комисия за БППМН -Велинград през 2017г. се състоеше от 12 души: председател е зам. – кмет на Община Велинград, нещатен секретар, един инспектор ДПС, един психолог, четирима педагози,  директор на ЦОП,  представител на ДСП- отдел „Закрила на детето”, представител на МБАЛ – Велинград и представител на ДБТ – гр.Велинград. Съставът на Местната комисия е определен със заповед на кмета на Община Велинград, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН. От октомври 2014г., секретаря на МКБППМН е на нещатна длъжност /граждански договор/.

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни (ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения.

Съставът на Местната комисия е определен със заповед на кмета на Община Велинград, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН. От октомври 2014г., секретаря на МКБППМН е на нещатна длъжност /граждански договор/.

ІІ.   Дейност на комисията

1. Какви дейности и инициативи е реализирала Вашата комисия  в изпълнение на следните области на дейност?

През 2017г. МКБППМН реализира ефективна социално-превантивна дейност на територията на община Велинград. На база извършеното от предходната година, бяха изведени приоритети за работа в учебните заведения по превантивната дейност,  осмисляне свободното време на децата през лятото, разширяването на психологичната дейност в училище. МКБППМН работи и по годишните програми :за лятната работа с деца в риск, за зависимости и наркотични вещества, както и организиране на свободното време.

            За изминалата 2017г., МКБППМН работи в сътрудничество с всички училища на територията на община Велинград, отдел „Закрила на детето”, РУП – Велинград, ЦОП – Велинград, а също така и ЦНСТДМБУ – гр.Велинград. Усилията на всички, бяха насочени за постигане на положителни резултати в борбата с детската престъпност.

1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни.

Училищните комисии подпомагат за установяване на деца в риск или превенция на асоциално поведение,чрез своевременно сигнализиране и вземане на мерки на училищно ниво.

МКБППМН редовно осъществява взаимодействие с ЦОП – Велинград, провеждат се екипни срещи, на които се обсъжда получена информация от училищата за откриване на подобни симптоми.

1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата.

При организиране на различни програми и инициативи на МКБППМН, директорите на училищата съдействат за тяхното изпълнение и популяризиране сред учениците. През изминалата 2017г., МКБППМН направи предложение от актуални теми до директорите на училищата и по направени заявки от тяхна страна, Местната комисия организира срещи и беседи по различни проблеми свързани с подрастващите. При организиране на превантивни дейности почти винаги се осъществява предварително съгласуване с директорите на училищата. Длъжностните лица от съответното училище осигуряват достъпа на ученици до подходящи превантивни мероприятия, а понякога предлагат база за ползване.

През 2017г. са проведени следните дейности съвместно с училища и педагогически съветници:

            На 14.02.2017 г. посетихме СУ „Методий Драгинов”, където запознахме 60 ученици от 5. клас с правилата за безопасно сърфиране в интернет и практични съвети, които могат да им помогнат да избегнат неприятностите онлайн и офлайн. Раздадохме им брошури – „Подай ръка, подари усмивка”, която съдържа информация относно „ползата и вредата от компютъра”, „бъди активен не агресивен”, съвети за родителите”,както и информация за възпитателните мерки по ЗБППМН.

            На 20.02.2017 г. посетихме ОУ „Георги Бенковски”, където представихме презентацията „Безопасен интернет” пред 20 ученици от 6. клас.

            И в двете училища проведохме тест: „Сърфирам безопасно”, с цел обобщаване на знанията за по-отговорно и безопасно ползване на интернет и мобилните комуникации.

            Предоставихме на класните ръководители тест, за да проверят нивото на  интернет зависимостта на техните ученици.

            Организирахме конкурс за 1-ви март – „Мартичка” за ръчна изработка на най- оригинална и красива мартеница, гривна, колие, кукла и пано, организиран от общ. Велинград за всички училища и детски градини в общината. Участниците бяха разделени в 4 възрастови групи:

 • Първа група – за детските градини;
 • Втора група – ученици от 1 до 4 клас;
 • Трета група – ученици от 5 до 8 клас;
 • Четвърта група – ученици от 9 до 12 клас;

            На 21.03.2017г. , младите обучители към МКБППМН – община Велинград – Йоан Каръков и Елена Папазова от СУ „Св.св.Кирил и Методий” – Велинград, проведоха урок по „Училищен тормоз”, с учениците от 7-ми клас на ОУ”Христо Ботев”- Велинград, по метода „Връстници обучават връстници”.

Целта на обучението беше да се запознаят учениците с видовете тормоз и начините за справяне. Разяснени бяха понятията „насилие” и „тормоз”, видовете поведение, които те включват, както и белезите, по които да бъдат разпознати. Ученици и обучители изградиха общ механизъм от правила, за да може ефективно да се противодейства на тормоза.

През месец април 2017г. , представихме темата за „Наркотичните вещества” на децата от ЦНСТ и ОУ”Христо Ботев”- Велинград. Непълнолетните бяха запознати с произходя на наркотиците,видовете наркотични вещества, кой употребява наркотици и защо, какви са рисковете?

Конкурс за детска рисунка организираха МКБППМН и ЦПЛР – Общински детски комплекс – община Велинград, под надслов „Не на насилието – да бъдем приятели”. Конкурса се проведе със съдействието на г-жа Венера Ланджова – ръководител на школата по изобразително изкуство към ЦПЛР – ОДК, в която взеха участие общо 50 деца от първи до осми клас. Поздрав към своите съученици, отправиха децата от школата по саксофон и флейта към ЦПЛР – ОДК. Участниците бяха разделени на две възрастови групи I – IVклас и V-VIII клас, като всички деца получиха поощрителни награди и грамоти.

На 12.05.2017г., Комисията съвместно с община Велинград, организираха Международния ден на предизвикателството и Деня на спорта и работещите в сферата на спорта. В мероприятието взеха участие деца от училищата на територията на общината, които демонстрираха любимия си спорт, според своите физически възможности.

МКБППМН стартира дейност съвместно с РУП – Велинград, дейности по програмата «Дейности по програмата «Детско полицейско управление», с учениците от 7-ми клас на СУ»Св.св.Кирил и Методий», с класен ръководител Атанас Денизов. Темата «как по – добре да работим в екип?» по модул Социални умения, предизвика голам интерес у учениците. Бяха разделени на групи при решаване на различни казуси, свързани с екипната работа.

?                 Брой обхванати деца (Таблица 1).

 

Таблица 1. Разделение по пол и възраст.

Общ брой деца

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

85

120

97

71

?                 Брой повтарящи ученици (Таблица 2).

 

Таблица 2. Разделение по пол и възраст.

Общ брой деца

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

8

3

10

5

?                 От представения в табл. 1 брой обхванати деца, колко имат проблеми с адаптацията в училище и от коя възраст са (Таблица 3).

 

Таблица 3. Разделение по пол и възраст.

Общ брой деца

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

26

12

31

22

.

Причини за проблемите с адаптацията на децата (отчетете всичките канстатирани проблеми. Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Има най-различни обективни причини, поради които детето отначало може да не покаже своите реални способности и постепенно да придобие статута на “неуспяващо”. Основните рискови фактори за това са здравословни проблеми на детето или на друг член от семейството, лоши битови условия, сериозни финансови затруднения на родителите, влошен семеен климат (конфликти между възрастните, продължително отсъствие на родител, развод и т.н.). Значително влияние върху успеваемостта оказва и самооценката на детето, т.е. собственото му усещане за компетентност в учебния процес. В основата си самооценката е субективно чувство за лична ценност (себеуважение, себеприемане), което се формира най-вече в резултат на родителското отношение. Но в училищна възраст децата започват да отчитат мнението и на другите значими хора от заобикалящата среда – а в училише, това са учителят и съучениците. Така че самооценката на учениците започва да се влияе и от това, доколко умеят да се изявят, да спечелят симпатии и подкрепа, изобщо “да се докажат” в училищната обстановка.

1.1.2. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на МС № 373 от 05.07-2017 г.

С Решение на Министерски съвет № 373 от 05.07.2017г. за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в Община Велинград бяха създадени  6 екипа  по райони за обхват. Екипите задължително включват представители на РУО-Пазарджик, Общинска администрация, институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ДСП и Отдел закрила на детето, РУ на МВР, МКБППМН, ДБТ. Екипите осъществиха дейности по идентифициране на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна възраст, които не са обхванати в образователната система, отпаднали от училище. Предприемат се мерки за обхващането им, реинтеграцията им в образователната система, идентифициране на деца и ученици в риск от отпадане. За целта МОН изработи електронна платформа, която филтрира базата данни на централно ГРАО и данни от Админ на образователните институции.

Таблица 4. Посетени семейства на деца, подлежащи на образование

Общ брой деца

Възраст

Малолетни

399бр.

Непълнолетни

587бр.

мъже

жени

мъже

жени

1297

189 210

273

314

Таблица 5. Брой проведени разговори с родители (отразете данните разделени по пол). 1

Общо

Бащи

Майки

75 25 50

 

Таблица 6. Брой записани деца в училище, след посещенията и разговорите с родителите.

Общ брой деца

Възраст

малолетни

непълнолетни

 

Мъже

 

жени

 

Мъже

 

жени

241

95

110

4

8

Таблица 7. Брой деца, продължили трайно да посещават училище след посещенията и разговорите с родителите им.

Общ брой деца

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

80

33

17

17

13

1.1.3. Работа с педагогическото ръководство.

Таблица 8.

Брой срещи

Брой обучения

Теми

Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители

2 1 «Редовно посещение на учебните занятия»

4

 

1.1.4.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители.

 

Таблица 9.

Брой работни срещи за обсъждане на казуси (на проблемни деца).

Брой участия в обучения по превенция на МКБППМН

Теми

3

1

„Насилието и тормозът в училище”

«Проблеми с адаптацията в училищната среда»

Не посещение в училище

 

1.1.5.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни (в печатен вид.  Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН работи с родителите главно, чрез дейността на обществените възпитатели. Те посещават организирани родителски срещи в някои от класовете и информират родителите за правни и морални въпроси, касаещи малолетните и непълнолетните.

Чрез извършваните нощни проверки на питейни заведения, барове, игрални зали членове на МКБППМН отново имат възможност да се срещат с родители, придружители на деца, да обсъждат клаузи от ЗЗД. Тогава наред с Протокола за предупреждение, съставен и връчен от органите на МВР, членовете на МК, извършили проверката, разясняват на родителите вида на нарушението и рисковете, които крият безконтролното поведение на децата им

1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца.

Дейностите по обхващането и задържането на децата в училище се провеждат комплексно , не диференцирано спрямо ромските деца. Тази дейност се осъществява най – често, чрез посещение на секретаря на МКБППМН в някои от училищата на територията на община Велинград, с цел консултиране на учениците по конкретни проблеми.

През 2017г.- 18 деца и тяхните родители, не еднократно са консултирани,във връзка с необходимостта от посещение на учебните занятия. Само при 6 от децата има резултат. За целта, обществени възпитатели посещават на място, децата и тяхните родители, където провеждат необходимите разговори, с цел връщане в училище.

Периодично обществените възпитатели работят с ромски семейства и техните деца в ромската махала, по отношение на ранните бракове и ранните бремености,криминалното поведение и отпадането от училище,здравното и сексуалното образование.

1.2.1. Превантивна работа с родители.

При работа на МКБППМН с деца и родители в ромските училища,се дават примери за принципи и модели на въздействие, които могат да повлияят на техните нагласи, а именно:

-         Успешните роми – млади, образовани и справящи се успешно с житейските предизвикателства, които са успели да постигнат повече от останалите.

-         Въвеждане на форми за интеркултурно образование в училище – СИП по фолклор на етносите и отбелязване на традиционни празници на различните етноси.

-         Привличане на родителите в образователния процес и включването им в училищното настоятелство.

-         Неформалните лидери от общността да бъдат привлечени да работят като здравни и трудови медиатири. Тези хора извършват социална работа и съдействат за решаването на определени проблеми.

Таблица 10. Превантивни дейности на МКБППМН с родителите.

Видове дейности

Бащи

Майки

«Весела ваканция 2017”- 1. Арт ателие „Всички сме специални и неповторими” 2.”Синьо лято” – игри и забавления на плажа 3.”Да рисуваме с усмивка” 4.Срещи в училищата /предимно родителски срещи/ съвместно с родители, където секретаря на МКБППМН или обществени възпитатели /педагози/, разясняват ЗБППМН и отговорностите, които носят като родители, допускане на грешки при възпитанието на децата и др.   113 138

1.2.2. Дейности по превенция на престъпността, здравно и сексуално образование, превенция на ранни бракове, подготовка за отговорно родителство и др.

Таблица 11.

Брой мероприятия за превенция на престъпността

Теми

12
 1. Открито АРТ Ателие, съвместно с ЦОП, под надслов – „Всички сме специални и неповторими” .
 2. Забавна програма и игри – „Синьо лято”.
 3. „Да рисуваме с усмивка”
 4. За 1 юни „Ден на детето” беше организирана изява на деца под надслов
 5. „Безопасен интернет”
 6. Конкурс за 1-ви март – „Мартичка” за ръчна изработка на най- оригинална и красива мартеница, гривна, колие, кукла и пано
 7. Конкурс за детска рисунка организираха МКБППМН и ЦПЛР – Общински детски комплекс – община Велинград, под надслов „Не на насилието – да бъдем приятели”.
 8. Дейности по програмата «Детско полицейско управление»,
 9. Дейност по метода «Връстници обучават връстници», на тема «Училищен тормоз».
 10. „Не на насилието над деца”, съвместно с ЦОП

 

Таблица 12.

Брой мероприятия за превенция на употребата на наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене

Теми

4

Теми: /презентация/«Наркотични вещества»

«Вредите от тютюнопушене»

 

Таблица 13.

Брой мероприятия за превенция на трафика на хора

Теми

2

Тема:«Трафикът – този сладък кошмар»

Таблица 14.

Брой мероприятия за превенция на противообществени прояви и престъпления по жп-транспорта

Теми

-

-

 

През 2017г. няма образувани и разгледани възпитателни дела за посегателства срещу съоръжения на жп транспорта и влаковите композиции. До комисията не са постъпвали сигнали от служители на транспортна полиция за посегателства, свързани с жп-транспорта.

 

Таблица 15.

Брой програми на МКБППМН за превенция на отпадането от училище на учениците -1

Теми

Развиване на знания и умения у децата за състезателен и спортен дух, умения за загуба и победа, мотивация за участие

Брой проекти на МКБППМН за превенция на отпадането от училище на учениците – 0

 

Брой проведени общински стратегии на МКБППМН за превенция на отпадането от училище на учениците -2

Стратегия за отпадане на учениците от училище

Стратегия по интегриране на ромите

Таблица 16.

Брой спортни мероприятия

Теми

1

1.Международния ден на предизвикателството и Деня на спорта и работещите в сферата на спорта. В мероприятието взеха участие деца от училищата на територията на общината, които демонстрираха любимия си спорт, според своите физически възможности, съвместно с община Велинград.

 

Таблица 17.

Брой мероприятия за здравно образование

Теми

2 „Първа долекарска помощ”, съвместно с Център „Развитие”

 

Таблица 18.

Брой мероприятия за сексуално  образование

Теми

2

”Прояви на сексуално поведение при децата”,съвместно с Център „Развитие”

 

Таблица 19.

Брой мероприятия за превенция на ранни бракове

Теми

2

Презентация «Ранни бракове”

 

Таблица 20.

Брой обучения за отговорно родителство

Теми

2

 • Семейно консултиране по въпроси, касаещи малолетния/ непълнолетния;
 
 • Основите на отговорното родителстване- общуването, правилата в семейството, управлението на гнева.
 
 • Споделяне на проблеми, свързани с емоционална връзка на детето ни.
 
 • Определяне на проблемните зони на малолетния/непълнолетния.

 

 

1.2.3. Работа със здравни медиатори, НПО, ромски лидери и семейства.

 

Таблица 21.

Брой обучение съвместно със здравни медиатори

Теми

1

«Кариерно консултиране»

 

Таблица 22.

Брой мероприятия с НПО

Теми

0

0

 

На територията на община Велинград, няма наличие на НПО, която да функционира с подобна насоченост.

Таблица 23.

Брой съвместни дейности с ромски лидери

Теми

-

-

На територията на Община Велинград, няма лица от ромски произход, които могат да се определят, като лидери.

 

Таблица 24.

Брой обучения на ромски семейства

Теми

1

„Първи прояви на пубертета”, ”Ранен пубертет”, ”Прояви на сексуално поведение при децата”, ”Здравословно хранене при децата”

 

1.3. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.

 

Таблица 25.

Родители

Настойници

Попечители

Бащи

Майки

Мъже

Жени

Мъже

Жени

6

8

0

0

0

0

1.3.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

 

Таблица 26.

Участници

Брой дейности

Вид дейности

Родители

2

 • Определяне на проблемните зони на малолетния/непълнолетния.
 • Проблемите на тийнейджърството
 • Запознаване със закона за ЗЗД
 • В помощ на родителя “Как да помогнем на вашето дете, ако е жертва на тормоз”

 

Настойници

-

-

Попечители

-

-

 

1.3.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и попечителство.

 

 

 

Таблица 27.

Общ брой

деца

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

2

0

0

2

0

В посочената бройка са включени деца от ЦНСТДМБУ, на които Директора е попечител.

 

1.3.3. Брой образователни, социални, здравни мероприятия.

Таблица 28.

Брой образователни мероприятия

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

5 1.Конкурс за детска рисунка организираха МКБППМН и ЦПЛР – Общински детски комплекс – община Велинград, под надслов „Не на насилието – да бъдем при 2.Урок по „Училищен тормоз”, с учениците от община Велинград, по метода „Връстници обучават връстници”. 3.«Детско полицейско управление», 4. Конкурс за детска рисунка организираха МКБППМН и ЦПЛР – Общински детски комплекс – община Велинград, под надслов „Не на насилието – да бъдем приятели”.  

83

65

72

 

Таблица 29.

Брой социални мероприятия

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

4 «Весела ваканция 2017”- 1. Арт ателие „Всички сме специални и неповторими” 2.”Синьо лято” – игри и забавления на плажа 3.”Да рисуваме с усмивка” 4.Срещи в училищата /предимно родителски срещи/ съвместно с родители, където секретаря на МКБППМН или обществени възпитатели /педагози/, разясняват ЗБППМН и отговорностите, които носят като родители, допускане на грешки при възпитанието на децата и др. 5.По случай 1-ви юни – Празничен  концерт,,Слънце весело блести в детските очи” – посветен  на първи юни – деня на детето. 

251

102

85

 

Таблица 30.

Брой здравни мероприятия

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

3

1.„Първи прояви на пубертета”, 2.”Ранен пубертет”, ”Прояви на сексуално поведение при децата”, 3.”Здравословно хранене при децата”

4.Първа долекарска помощ

67

55

35

 

1.4.  Дейност  по  изпълнение  на  национални  и  общински  планове и програми:

1.4.1. Национални стратегии.

 

Таблица 31.

Брой национални стратегии

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

3

„Превенция на наркотичните вещества” „Ранни бракове” „Кариерно развитие” „Развитие на услуги, с цел превенция на деца в риск” 35

22

38

 

1.4.2. Общински стратегии и програми за превенция на насилието между деца, съгласно препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН до председателите на МБППМН.

 

 

 

 

Таблица 32.

Брой общински стратегии и програми

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

2

Програма за превенция на противообществените прояви Програма за превенция на насилието и агресията

205

107

111

 

 

1.4.3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните, преминали през програми за превенция и информационни кампании.

Таблица 33.

Брой реализирани програми за превенция и противодействие на детското асоциално поведение

Участници деца

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

2

56

67

48

44

Таблица 34.

Брой деца, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение

Участници деца

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

158

33

35

47

43

 

1.4.3.1. Брой консултирани деца и родители от МКБППМН и нейните органи.

 

Таблица 35.

Общ брой консултирани деца

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

23

10

3

6

4

1.4.3.2. Брой консултирани деца, съвместно с родители им, от МКБППМН и нейните органи.

Таблица 36.

Общ брой консултирани деца, съвместно с родителите им

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

46

11

4

6

5

                         

1.4.4. Задачи   по  Плана за действие за реализация на Националната   стратегия   за   борба   с   наркотиците (2014-2018 г.).

 • Моля, попълнете таблиците, като се ръководите от показателите в Писмо № РД-30-И.04/14.11.2014 г. на ЦКБППМН.
 • През 2017г., МКБППМН,съвмесно с СУ”Св.Св.Кирил и Методий”, организираха обучение по превенция наркотични вещества съвместно с представители на Сдружение Рето-Надежда, на учениците от  IX-Xклас.

Таблица 37.

Брой информационни кампании по превенция на наркоманиите, употреба на алкохол и тютюнопушене

Теми

Участници родители

Участници непълнолетни

3

„Вредата от наркотични вещества”

Изнесен КК по отказване от тютюнопушене“

46

31

 

Таблица 38.

Брой програми за превенция на рисково поведение за употреба на наркотици

Теми

Участници родители

Участници непълнолетни

1

Наркотици – видове

31

37

Таблица 39.

Брой проекти за превенция на рисково поведение за употреба на наркотици

Теми

Участници родители

Участници непълнолетни

не

Таблица 40.

Брой програми за работа със семейства в риск.

Теми

Участници родители

Участници непълнолетни

1

Рисково поведение и проблеми при тийнейджърството.

38

41

 

Таблица 41.

Брой проекти за работа със семейства в риск.

Теми

Участници родители

Участници непълнолетни

не

 

Таблица 42.

Брой програми за работа с рискови групи деца.

Теми

Участници родители

Участници непълнолетни

1

Проблеми на деца с противообществени прояви

22

32

 

Таблица 43.

Брой проекти за работа с рискови групи деца.

Теми

Участници родители

Участници непълнолетни

не

 

Таблица 44.

Брой консултирани деца във връзка с употребата на наркотици.

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

127

31

36

35

25

 

Таблица 45.

Брой консултирани деца във връзка с употребата на алкохол.

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

61

21

17

10

13

Таблица 46.

Брой консултирани деца във връзка с употребата на тютюпушене.

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

67

23

18

8

18

 

Таблица 47.

Брой деца, консултирани съвместно с родители, във връзка с употребата на наркотици и алкохол.

Брой съвместни консултации

102 2

Таблица 48. Издаване и разпространение на информационни материали.

Видове (плакати, брошури, флаери, др.).

Тираж

Теми

1.„Не на насилието над деца”       2.”В помощ на родителите” 3.”Подай рака – подари усмивка” 200бр.       200бр.     200бр. 1.Как да разпознаем детето преживяло насилие 2.Какво следва родителите и другите възрастни да направят? 3.Какво биха могли учителите и възпитателите да направят? 1. Как да помогнем на вашето дете, ако е жертва на тормоз   „Бъди активен не агресивен” „Ползата и вредата от компютъра”

 

Таблица 49.

Брой проведени проучвания за нагласи за употреба на наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене.

Теми

Участници родители

Участници

малолетни

Участници непълнолетни

1

Вредата от наркотични вещаства и тютюнопушене

43

35

37

Моля, в случай на издадени собсвени информационно-методически материали на МКБППМН по превенция на наркоманиите, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.

1.4.5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора:

1.4.5.1.  Програми за превенция.

 

Таблица 50.

Брой програми за превенция

Теми

Участници родители

Участници

малолетни

Участници непълнолетни

1

Превенция за предотвратяване трафика на хора

27

31

37

1.4.5.2. Информационни кампании:

 

Таблица 51.

Брой кампании

Теми

Участници родители

Участници

малолетни

Участници непълнолетни

1

Как да се предпазим от опасностите

32

28

31

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали на МКБППМН по превенция на трафика на хора, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.

1.4.6. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/ 25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН: 

Таблица 52.

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”. 0
Брой разпространени материали 0
Брой на информационните кампании в училищата 0
Брой публикации в медиите 0
Брой съвместни мероприятия с НПО 0
   

Моля, в случай на издадени собсвени информационно-методически материали на МКБППМН по превенция на престъпленията и противообществените прояви, свързани с ЖП транспорта, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.

 

 2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към организации с екстремистки или радикален характер.

Таблица 53.

Брой дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към организации с екстремистки или радикален характер Теми Участници непълнолетни
- 0 0

2.1.  Брой установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или принадлежащи към радикални и екстремистки групи; брой разкрити престъпления по расистки подбуди или като резултат от споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации.

 

 

 

Таблица 54.

Общ брой деца

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

0

0

0

0

0

 

2.2. Брой установени малолетни и непълнолетни, извършващи противообществени прояви и насилие, мотивирани от расова, верска и етническа омраза или като резултат от споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални групи и организации.

Таблица 55.

Общ брой деца

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

0

0

0

0

0

2.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на техните малолетни и непълнолетни извършители.

 

Таблица 56.

Общ брой деца

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

0

0

0

0

0

2.4.   Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати резултати (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН – община Велинград, няма установени криминални деяния от футболни агитки.

3. Конкретни дейности и инициативи, предприети във връзка със социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ   (чл. 10 от ЗБППМН).

 

Таблица 57.

Брой дейности

Теми

1

Децата и семействата са потребители на безплатни социални услуги, с тях работят социални работници, педагози, психолози; придобиват умения за учебен труд, включват се в разнообразни дейности, семействата получават психологическа помощ, подкрепа и социална закрила

 

Таблица 58.

Брой инициативи

Теми

3

Решаване в екип на проблемно асоциално поведение /ОЗД, МКБППМН/

 

3.1.Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към Дирекциите за социално подпомагане и отделите за закрила на детето (ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

 

Таблица 59.

Общ брой деца

насочени от МКБППМН 

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

1

1

0

0

0

3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

За 2017г., с решение на Районен съд – Велинград,  има настанено едно дете във ВУИ гр.Ракитово. на 29.12.2017г. Няма лица, които са напуснали тези институции. Взаимодействието на МКБППМН със СПИ и ВУИ се осъществява чрез непрекъснати контакти с институциите, в които има настанени деца от Община Велинград.

Редовно се обсъждаха предложенията на интернатите за децата, които ще бъдат във ваканция.

3.2.1. Колко контакта с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са осъществени.

 

Таблица 60.

Общ брой деца 

Възраст

малолетни

непълнолетни

мъже

жени

мъже

жени

0

0

0

0

0

Не е осъществяван контакт с настанено дете, тъй като настаняването на едно дете във ВУИ е на 29.12.2017г. Предстоят контакти през 2018г.

3.2.2. Каква конкретна помощ и подкрепа са оказани. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

В община Велинград, няма освободени от Социално- педагогически интернат, Възпитателно училище-интернат и Поправителен дом, които да се намират на територията на община Велинград.

3.2.3. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в тези заведения. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

Не е извършвана работа с родители, тъй като няма освободени на територията на община Велинград.

3.3.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ  (брой, причини).

 

Таблица 61.

Брой предложения

Причини

ВУИ

0

Настанявяне във ВУИ на 29.12.17г.

СПИ

0

  3.4. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогически съвети във ВУИ и СПИ. Ако не е участвал – по какви причини? (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

Секретаря на МКБППМН, не е участвал в заседания на педагогическите съвети в СПИ, поради лични причини.

 3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени

Таблица 62.

 

Брой дейности

Видове дейности

СПИ, -  
ВУИ -  
ПД -  
Приюти за безнадзорни деца -  
Условно осъдени -  

В община Велинград, няма освободени от Социално- педагогически интернат, Възпитателно училище-интернат и Поправителен дом, които да се намират на територията на община Велинград

3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието.

Таблица 63.

 

Брой дейности

Видове дейности

Продължаване на образованието

-

-

 

3.5.2. Брой и вид дейности за уреждане на битови и социални проблеми.

Таблица 64.

 

Брой дейности

Видове дейности

Уреждане на битови и социални проблеми - -

3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа. Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове): – няма

3.6. Създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Конкретни дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати.

Таблица 65.

 

Категории неучещи и неработещи

непълно-летни

 

Общ брой

 

Брой продъл-жили образова-нието си

Брой на обхванати в обучения и програми за квали-

фикация

Брой на професио-нално ориенти-

рани и консулти-рани

 

Брой на започна-лите работа

Неучещи и неработещи, напуснали СПИ - - - - -
Неучещи и неработещи, напуснали ВУИ - - - - -
Неучещи и неработещи, освободени от ПД - - - - -
Условно осъдени - - - - -
Осъдени на пробация - - - - -

На територията на община Велинград, няма неучещи или неработещи непълнолетни, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени.

4. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Поддържат се редовни контакти с инспектор от Пробационна служба. За 2017г. няма условно осъдени и осъдени на пробация непълнолетни.

 

Таблица 66. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.

  Брой случаи
Информация от съда 0
Справки на секретаря на МК  в съда 0

 

През 2017г. до МКБППМН не е постъпвала информация за условно осъдени лица за периода. Направена е справка с инспектор Пробационна служба, като за 2017г. няма условно осъдени и осъдени на пробация непълнолетни.

ІІІ. Възпитателни дела

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл.61 от НК. Това се осъществява чрез определените в ЗБППМН възпитателни дела. Възпитателните дела проведени от МКБППМН са общо 21 дела за 2017г., от тях 2 са прекратени на основание чл.13б от ЗБППМН.

Постъпили преписки и сигнали в МКБППМН през 2017г. са общо 21. От Районна прокуратура – 7, от РУ на МВР – 7, съд – 0, ЦНСТДМБУ-5, други сигнали – 2.

През 2017г. извършителите на противообществени прояви и престъпления  са общо – 23 деца. От тях заплаха с пистолет – 1,създаване на фалшив профил във фейсбук – 1, физическо насилие -1, бягства от ЦНСТ -2, придружени с кражби, за престъпления свързани с наркотици – 0, управление на МПС -3, хулиганство -7, за кражба – 6.

Проблеми при образуване на възпитателните дела- не се наблюдават. Комисията е непрекъснато подпомагана от Инспектори ДПС при издирване и явяване на деца и родители на възпитателните дела. Своевременно се уведомяват деца и родители за насрочените възпитателни дела.

2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП – ОЗД не са участвали при разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или доклади – брой и причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН своевременно информира Д”СП” за предстоящите възпитателни дела, на които присъства представител на социалната институция; член на МКБППМН е социален работник на отдел „Закрила на детето”, при необходимост присъства и друг социален работник. Последните представят социални доклади по време на възпитателните дела, което  помага за вземане на най-подходящите възпитателни мерки по отношение на извършителя, явяват се в съдебни заседания.

3.   Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и съда при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и налагане на възпитателните мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.  Предписания от прокуратурата и съда, и предприети мерки за недопускане на повторни нарушения. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

До този момент не са констатирани  нарушения от прокуратурата и съда. Няма възражения и предписания от горепосочените институции.

4. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно извършване на криминално деяние от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН. Представете и степените (ниска, средна, висока). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

7бр. изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно извършване на криминално деяние от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН. Три от оценките са с нисък ръст, една оценка – среден и три са с висока степен.

5.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13 от ЗБППМН. Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Трудно се контролират възпитателните мерки по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8.

чл.13, ал.1, т.6 от ЗБППМН – „ Забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения”.

чл.13, ал.1, т.7 от ЗБППМН – „ Забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица.”

Чл.13, ал.1, т.8 от ЗБППМН – „ Забрана на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности”.

5.Срещате ли трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл.15 от ЗБППМН ? Причини за тях.                   

6.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15 от ЗБППМН. Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През 2017г. не са налагани възпитателни мерки по чл.15 от ЗБППМН.

7. Брой деца през годината с разглеждани повече от едно възпитателно дело. Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

На 3 деца е разглеждано повече от едно възпитателно дело.

7.1.  Наложени възпитателни мерки на първото дело. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Спрямо малолетния З.Е е наложена ВМ по чл.13.ал.1т.3 и чл.13 ал.1 т.5 от ЗБППМН.

Спрямо малолетния С.Ш е наложена ВМ по чл.13, ал.1, т.5 и чл.13.ал.1 т.10 чл.13.ал.1 т.12 от ЗБППМН.

Спрямо непълнолетната М.М е наложена ВМ по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН.

7.2.  Наложени мерки на последващите дела. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

            Спрямо малолетния З.Е е наложена ВМ по  чл.13 ал.1 т.5 от ЗБППМН.

            Спрямо малолетния С.Ш е наложена ВМ по чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН.

Спрямо непълнолетната М.М е наложена ВМ по чл.13, ал.1, т.6 от ЗБППМН.

Децата имат прояви от 2016г.

8.   Приложение на чл. 25 от ЗБППМН.  Постигнати резултати.  Проблеми при налагането и привеждането в изпълнение на чл. 25 от ЗБППМН? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Проблеми при налагане и превеждане в изпълнение на чл.25 от ЗБППМН – Не е прилаган през 2017г., поради това не могат да се констатират проблеми.

ІV.  Консултативни кабинети и центрове за социална превенция

1. Наименование на помощния орган. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Информационно – консултативен кабинет, който се намира в сградата на МКБППМН, е помощен орган към Комисията, който осъществява индивидуална и групова подкрепа на деца и родители. В него се включени предимно обществени възпитатели.

2. Центърът за превенция (кабинет) има ли статут и функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за превенция /консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в Хисар през 2017 г.) (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

-  Консултативният кабинет за социална превенция към МКБППМН – Община  Велинград, работи в няколко области, а именно:

-         консултиране и информиране / социално, психологическо, правно и педагогическо/;

-         развитие на социална компетентност;

-         изнесени дейности в училищата / тренинги, групова работа, анкети/.

3. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра (кабинета). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

            Съобразно изискванията на ЗБППМН и препоръките на Националната стратегия за превенция на противообществените прояви, е създаден Консултативен кабинет към МКБППМН. Ивършвани дейности: организират се превантивни кампании, обучителни семинари, провежда се първоначално интервю с деца, извършили противообществени прояви и престъпления и с техните родители, издават се информационни материали, извършва се интеграция на деца с противообществени прояви, прилагане на съвременни педагогически интервенции. Основната задача е осъществяване на контакти с деца и родители и длъжностни лица, потърсили помощ при разрешаване на проблеми, свързани с поведението на малолетните и непълнолетните.

3.1. Общ брой преминали лица през Центъра (консултативния кабинет) през 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Общ брой преминали лица през Центъра  –  8 деца за 2017г..

3.2. Брой успешни интервенции по конкретните случаи. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Общ брой успешни интервенции за 2017г. – 5 броя.

3.3. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3; (малолетни и непълнолетни, и разделени по пол).  (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

            по чл13 ал.1 т.3 от ЗБППМН – 4 деца / 4 момчета /2 – малолетни и 2 –непълнолетни/

3.4. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2. към родители (майки или бащи). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма наложени мерки по чл.15 ал.1 т.2 за 2017г..

3.5. Брой заявени консултации на деца и възрастни, реализирани от Центъра (консултативния кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Общ брой заявени консултации в Центъра – 4 броя.

3.6. Брой деца без последваща противообществена проява, в резултат на мерки за въздействие, осъществени чрез Центъра (консултативния кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

В резултат на мерки за въздействие, осъществени, чрез Центъра – 1дете за 2017г..

3.7. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промеми в резултат от провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма наложени мерки по чл.15 за 2017г.

3.8. Брой консултирани (обучени) възпитатели, педагогически съветници, учители, училищни психолози, сътрудници на НПО и други в превантивната работа с деца. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Брой обучени възпитатели – 5 броя.

3.9. Брой случаи на оказана помощ на родители и последваща позитивна промяна на асоциалното поведение на децата им. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма насочени родители за 2017г..

4. Брой приведени в изпълнение мерки чрез центровете и кабинетите.

4.1. По чл.13, ал.1, т. 3 от ЗБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): – 4 деца

4.2. По чл.15, ал.1, т. 2 от ЗБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма наложени по чл.15 ал.1 т.2 за 2017г.

5.  Брой случаи, при които изпълнението на възпитателни мерки по чл. 13 чрез центъра (консултативния кабинет) са се оказали резултатни и не са извършени нови противообществени прояви. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През 2017г. има едно дете, за което мерките по чл.13, чрез центъра са се оказали резултатни.

6. Брой случаи, при които изпълнението на мерките спрямо родителите по чл. 15 чрез центъра (консултативния кабинет) са се оказали резултатни за позитивна промяна на родителското им поведение. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма насочени родители за 2017г..

7. Брой деца, превантивно насочени от МКБППМН към Центъра (консултативния кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Общо 4 деца насочени превантивно към Центъра.

8. Брой родители, превантивно насочени към Центъра (консултативния кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма насочени за 2017г..

9. Брой деца, консултирани в Центъра за превенция (консултативния кабинет), освен в изпълнение на мярката по чл. 13, ал.1, т. 3. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

4 деца са насочени превантивно към Центъра, освен мярката по чл.13 ал.1 т.3.

10. Брой родители, консултирани в Центъра за превенция (консултативния кабинет), освен мярката по чл.15, т. 2. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): – няма

11. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (консултативния кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Трудно се работи с деца от малцинствен произход, които недостатъчно владеят български език.

V. Обществени възпитатели

 

Таблица 67.

Година Плануван брой обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет Реално усвоени бройки обществени възпитатели за съответната година Изразходвани средства по Наредба №2 на ЦКБППМН
2017 6 6 19,820лв.
2018 6  
Прогноза за 2019 6  

 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба № 2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Контрол върху дейността на обществените възпитатели упражняват Председателя и Секретаря на МКБППМН.

Дейността си обществените възпитатели отразяват в месечни отчети, които се представят на работни срещи със Секретаря на МКБППМН. Получават възнаграждения, съгласно Наредба № 2 на председателя на ЦКБППМН.

Важен момент в работата на обществените възпитатели е и работата със семейството и приятелския кръг на детето, включването му в алтернативни форми на асоциално поведение. Обществените възпитатели поддържат редовна връзка с родителите на децата, училищните власти и социалните заведения.

Водещи принципи в работата на обществените възпитатели са:

- индивидуалния подход към децата

-зачитане и уважение личността на детето

-търпимост и толерантност, диалогичност и комуникативност.

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране на обществените възпитатели. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма срещани трудности.

3. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого са организирани и по чия инициатива? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

По покана на МКБППМН – община Свищов, се проведе обмяна на добри практики и възможности за взаимодействие между институциите участващи в съставите на местните комисии в община Велинград, община Добрич, община Асеновград и община Свищов. Членовете на Комисиите се запознаха с превантивната работа на всяка община поотделно, както и споделяне на добри практики.

По покана на МКБППМН – община Пазарджик, обществени възпитатели участваха в обучение на тема: „Насилието и тормозът в училище-съвременни подходи към оценяването, превенцията и справянето с тях”.Семинара се проведе от Панайот Рандев – ръководител на фондация „Човек плюс” и нейния „Институт Ре-Генезис”. Обучението беше утвърдено от МОН и е включено в информационния му регистър.

4.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

От общо 6 обществени възпитателя на МКБППМН, са участвали 5 възпитателя в посочените обучения.

5.  Случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън местната комисия, при подбора и определянето на обществените възпитатели. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

При определянето и подбора на обществени възпитатели няма намеса на лица извън Комисията и Кметския екип на Община Велинград.

6. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

На шест месеца един път се оценяват обществените възпитатели, съгласно изискванията по Критерии за подбор и оценка на дейността им.

6.1. Брой изготвени оценки. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Общо изготвени оценки – 1 броя.

6.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението превишава очакванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):-няма

 

6.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Общо 6 обществени възпитатели са получили „оценка – 2” изпълнението изцяло отговаря на изискванията /очакванията/)

6.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): – няма

6.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ подобрение). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):-няма

6.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не отговаря на изискванията). (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове): – няма

7. Проведени квалификационни мероприятия за обществените възпитатели, получили оценка 3 (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/) и 4 (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/), съгласно изискванията на ЦКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): – няма

7.1. Теми – брой и видове. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): – няма

VІ. Контролна дейност на МКБППМН.

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН осъществява контролната си дейност по отношение контрол по изпълнение на наложените възпитателни мерки, контрол над социалните институции за деца, в които са настанени малолетни и непълнолетни по предложение на Комисията.

На територията на Общината няма Социално- педагогически интернати и Възпитателни- училища интернати, спрямо които Комисията да упражнява контрол.

2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителите и постигнати резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма лица, определени като настойници и попечители на деца с асоциално поведение.

3. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 10, ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Не са установени непълнолетни лица от Община Велинград, които да работят.

4. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Членове на Комисията, съвместно с Инспектори ДПС участват в организирани проверки за посещение на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове. Целта на тези проверки е спазване на Наредбата за опазване на обществения ред и общинската собственост. През 2017г., са извършени 3 проверки на питейни и увеселителни заведения и не са установени непълнолетни лица, пребиваващи в питейни заведения след 22.00ч.

Секретаря на МКБППМН е определен със Заповед на Кмета на община Велинград да участва в екипи по координационен механизъм. За 2017г. са проведени две срещи по Координационен механизъм за риск от извършено насилие.В процеса на проучване, в резултат на екипна работа между ОЗД, МКБППМН, Инспектор ДПС, ЦОП се оказаха нереални.

5. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Членове на МКБППМН са участвали в 12 мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца, с представители на отдел „Закрила на детето” и РУП – Велинград. На територията трайно скитащи и просещи деца не са установени.

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН не среща затруднения и проблеми при осъществяване дейността на мобилните групи.

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви нарушения? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

При констатиране на нарушения, МКБППМН сезира органите на реда и отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград.

VІІ. Предложения на местната комисия, пред местни и централни органи, по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и тяхната социална защита и развитие (ако има такива)? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

1. Предложение до Кмета на Община Велинград за:

- приемане на отчет и предложение за програма на МКБППМН за 2017г.

- определяне на обществени възпитатели към МКБППМН за 2017г.

VІІІ.  Взаимодействие на местните комисии за БППМН.

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и организации:

1. Инспектори ДПС – брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Инспекторите са служители на РУП и за Община град Велинград е един. Между Инспекторите от ДПС и МКБППМН е показало своите положителни резултати- обмяна на информация, издирване и установяване на родители, подпомагане на училищните ръководства и класни ръководители, участие в мероприятия, организирани от МКБППМН, иницииране на съвместни дейности по превенция на асоциалното поведение, трафик на хора, разпространение на наркотични вещества, насилие и агресия. Съдействат на обществените възпитатели, относно работата им с малолетни и непълнолетни или техните родители.

            По метода „Връстници обучават връстници”, съвместно с инспектор ДПС, се проведе обучение на деца от различни възрастови групи на тема:”Училищен тормоз”. Целта на обучението беше да се запознаят учениците с видовете тормоз и начините за справяне. Разяснени бяха понятията „насилие” и „тормоз”, видовете поведение, които те включват, както и белезите, по които да бъдат разпознати. Ученици и обучители изградиха общ механизъм от правила, за да може ефективно да се противодейства на тормоза.

На 12.05.2017г., Комисията съвместно с община Велинград и инспектор ДПС, организираха Международния ден на предизвикателството и Деня на спорта и работещите в сферата на спорта. В мероприятието взеха участие деца от училищата на територията на общината, които демонстрираха любимия си спорт, според своите физически възможности.

Провеждане на беседи и представяне на презентации за представяне на темата „Училищен тормоз”, по метода Връстници обучават връстници, „Вредата от наркотични вещества”, „Безопасен интернет” , „Ранни бракове” и др.

2. Училища и детски градини. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Местната комисия си взаимодейства с училищата и детките градини на територията на общината. Търси се съдействието на класни ръководители и педагогически съветници при подготовка на докладите за възпитателни дела, или в работата на обществените възпитатели.

3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”). Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН работи в тясно сътрудничество с отдел „Закрила на детето”. То се изразява в социална подкрепа на деца и родители, изготвяне на социални доклади за възпитателни дела, присъствие при необходимост при разглеждане на възпитателни дела, обмяна на служебна информация.

4. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН работи успешно с правозащитните и правораздавателните органи – полиция, следствие, съд, прокуратура. Съдът, прокуратурата оказват, когато е нужна, правна помощ на членовете на МКБППМН.

5. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН активно работи с ЦНСТ и ЦОП и Центъра за личностово развитие. Обменя информация и мнения за решаване на конкретни случаи и казуси, свързани с деца издирване и установяване на деца, напуснали самоволно институциите.

6. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети дейности за тяхното преодоляване. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН не среща проблеми при осъществяване на взаимодействието си с горепосочените органи и институции. На територията на Общината е създадена добра практика за координация и сътрудничество в интерес на децата.

ІХ. Квалификационна дейност на МКБППМН.

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия и теми, включени в програмите на семинарите. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Провеждат се ежемесечни работни срещи с обществените възпитатели за обмяна на информация по различни проблеми и решаване на текущи въпроси.

По покана на МКБППМН – община Свищов, се проведе обмяна на добри практики и възможности за взаимодействие между институциите участващи в съставите на местните комисии в община Велинград, община Добрич, община Асеновград и община Свищов. Членовете на Комисиите се запознаха с превантивната работа на всяка община поотделно, както и споделяне на добри практики.

По покана на МКБППМН – община Пазарджик, обществени възпитатели участваха в обучение на тема: „Насилието и тормозът в училище-съвременни подходи към оценяването, превенцията и справянето с тях”.Семинара се проведе от Панайот Рандев – ръководител на фондация „Човек плюс” и нейния „Институт Ре-Генезис”. Обучението беше утвърдено от МОН и е включено в информационния му регистър.

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

В организираните мероприятия са участвали 8 броя членове от Комисията.

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако няма такива, моля, посочете причините! (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Секретаря на МКБППМН  е участвал в организиран зимен форум в гр.Велинград.

Х. Планувани за 2017 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

            Съставът по чл.11, ал.2 от ЗБППМН се определя със Заповед на Председателя на МКБППМН. В него се включват членове на Комисията, съобразно спецификата на разглежданото деяние, професионалния им опит и компетентност.

Не се изплащат средства по Наредба №3, а се пренасочват за превантивна дейност.

ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблицата 68:

Получени средства по ЗДБ за МКБППМН за 2017 г.  – общо (в лева) Изразходвани средства от МКБППМН за 2017 г. – общо (в лева) Получени средства по ЗДБ за МКБППМН за 2018 г. – общо (в лева)   Необходими средства за 2019 г. – общо (в лева)
30540лв. 30540лв. 34560лв. 34560лв.

 

.

.

ХІІ.  Ваши идеи и предложения до ЦКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Участие на членове на МКБППМН и обществени възпитатели в обучителни модули, организирани от Центъра за квалификация към ЦКБППМН.

Обмяна на добри практики между МКБППМН по конкретни теми – семинари, обучения, конференции.

ХІІІ.  Моля, посочете в доклада:

1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя и секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната комисия (ако има такава); факс на общината или местната комисия, телефони на ИДПС във Вашата община и на Дирекциите за социално подпомагане – отделите за закрила на детето. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Инспектор ДПС при РУ  на МВР гр. Велинград – Георги Харисков

 мобилен тел. 0888598367

1 Отдел „Закрила на детето” гр. Велинград – Нач. Отдел –Сашка Жекова

(  служебен тел.0359/5-21-19.

2. Адреси и телефони за връзки с помощните органи на местната комисия във Вашата община (център за социална превенция, консултативен кабинет, телефон на доверието и т. н.). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

ОбщинаВелинград–тел:0359/5-21-15

Коментарите са изключени!