Сесия 2018-03-29

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.69, ал.3 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Велинград.РЕШЕНИЕ №75

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.56, ал.1, т.1 и §4 от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №76

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Оттегляне на оспорени по съдебен ред разпоредби на Наредбата за управление на зелената система на Велинград, а именно:чл.77, чл.78, ал.2 и чл.82. РЕШЕНИЕ №77

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №78

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Трансформиране на щатове в Общинска администрация гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №79

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Изменение в начален план по бюджета на Общината за 2018г. РЕШЕНИЕ №80

Докл.:Я.Тренчева, К.Йовчева

 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ №81

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Кандидатстване за безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ на проект „Изграждане на нов водопровод от съществуващ напорен резервоар „Нежовица” по КВС на гр.Велинград и приоритетност на обекта за Община Велинград. РЕШЕНИЕ №82

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2017г. РЕШЕНИЕ №83

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода 01.11.17г.до 31.01.18г. и решенията, които към 31.10.17г. са били в процедура по изпълнение. РЕШЕНИЕ №84

Докл.:Ат.Вецов

 1. Изменение и допълнение на Решение №48/22.02.2018г. на ОбС – Велинград.  РЕШЕНИЕ №85

Докл.:Т.Кръстева,М.Зинкова-Шенкова

 1. Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2018г. РЕШЕНИЕ №86

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Отчет по изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги за 2017г. РЕШЕНИЕ №87

Докл.:Т.Кръстева,М.Зинкова-Шенкова

 1. План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2019г.РЕШЕНИЕ №88

Докл.:Т.Кръстева,М.Зинкова-Шенкова

 1. Одобряване на годишен доклад за 2017г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №89

Докл.:Д.Бошнакова, Цв.Спасова

 1. Одобряване на актуализация на Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020г. в частта Приоритет 1: Община Велинград конкурентна община с динамичен сектор туризъм. РЕШЕНИЕ №90

Докл.:Д.Бошнакова, Цв.Спасова

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2018г.РЕШЕНИЕ №91

Докл.:Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ V в кв.656 по плана на гр.Велинград и определяне пазарна цена на общинския имот. РЕШЕНИЕ №92

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Безвъзмездно предоставяне на МПС-та собственост на Община Велинград за превоз на ФК „Чепинец” /мъжки и детски отбор към клуба/. РЕШЕНИЕ №93

Докл.:Н.Стефанова

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на петно №3, находящо се в кв.26 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №94

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Утвърждаване на петно от 7кв.м. за поставяне на преместваем обект за търговия и стартиране на тръжна процедура в кв.133 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №95

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на петно №4 и петно №5, находящи се в кв.26 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №96

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Отдаване под наем на 3бр. петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия-павилиони на Български спортен тотализатор. РЕШЕНИЕ №97

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Утвърждаване на 3бр. петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия – кафе-машини, находящи се в кв.147, кв.142 и кв.156 по плана на гр.Велинград и сключване на договор. РЕШЕНИЕ №98

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Утвърждаване на петно за поставяне на преместваем обект за търговия, находящ се в кв.156 по плана на гр.Велинград и сключване на договор. РЕШЕНИЕ №99

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Определяне на пазарна цена на общински имот, находящ се в кв.1016 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №100

Докл.:Г.Христозов, Н.Келчева

 1. Отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект хотел „Здравец”.РЕШЕНИЕ №101

Докл.:Г.Владимирова

 1. Отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект „Къща за гости” в кв.238 по плана на гр.Велинград- Никола Ямаков. РЕШЕНИЕ №102

Докл.:Г.Владимирова

 1. Отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект „Къща за гости” в кв.239 по плана на гр.Велинград – „Джордан-Офелия” ЕООД. РЕШЕНИЕ №103

Докл.:Г.Владимирова

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Мустафа Асанов Юруков в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №104

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Мустафа Сюлейманов Енгяров в землището на с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №105

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Разрешение за изработване на ПУП-план за регулация за промяна предназначението и обособяване на СОЗ на река Грънчарица и нейните притоци. РЕШЕНИЕ №106

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ промяна предназначението и даване на градоустройствен статут на имот в м.”Вескьовец”, землище Велинград.РЕШЕНИЕ №107

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична регулация и озеленяване в кв.402 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №108

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие за изработен проект за подробен устройствен план-трасе на нов водопровод за водоснабдяване и трасе на нова ВЛ НН за електрозахранване на имот в кв.19 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №109

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие за изработен проект за подробен устройствен план-схема за трасе за ВКЗ в кв.207 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №110

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-план схема за трасе на подземен електропровод за ВКЗ в кв.4141 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №111

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на изработен проект – ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване в кв.1011 и кв.101 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №112

Докл.:инж.Я.Савова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначение на земеделски земи в м.”Реповица”. РЕШЕНИЕ №113

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-схема за трасе за външно електрозахранване на УПИ в кв.65 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №114

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на ПИ в м.”Мариница” по КВС на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №115

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за допълване и поправка на кадастрален план с верни имотни граници в кв.65 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №116

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ЧИ на плана за застрояване на УПИ в кв.65 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №117

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ЧИ по плана за регулация на УПИ в кв.107 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №118

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП-схема за трасе подземен електропровод за захранване на стопанска сграда-овчарник в кв.65 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №119

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

47.1.Отчет за 2017г. от отдел „Туризъм и реклама” към Община Велинград.

47.2.Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Велинград.

47.3.Доклад за състоянието на водоизточниците на минерална вода, справка за издадени разрешителни за водовземане, справка на дължима такса по разрешителни за водовземане, справка на дължими такси по разрешителни за водовземане, справки от „ВКТВ” ЕООД за платени фактури и списък на сключени договори за водопренос/водоподаване.

 1. Изменение и допълнение на Решение №19/25.01.18г. на ОбС – Велинград, относно „Медицински център Велинград 2017”ЕООД. РЕШЕНИЕ №120

Докл.:Ат.Вецов

 1. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила регулационен и застроителен план на кв. махалата, с. Драгиново.РЕШЕНИЕ №121

 Докл.:Д. Кафеджиева

 1. Упълномощаване на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение-велинград“ ЕООД да предприеме необходимите  действия по завеждане на дело срещу ДКЦ №1-Велинград“ООД за пропуснати ползи. РЕШЕНИЕ №122
Докл.:Н.Стефанова
Коментарите са изключени!