Сесия 2020-02-27

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Одобряване списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020-2024г. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 72
 3. Изменение на Решение №12/29.11.2019г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 73
 4. Изменение на Решение №13/29.11.2019г. на ОбС – Велинград, относно даване на съгласие за членство на Община Велинград в Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в РБългария. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 74
 5. Избор на представител на Общински съвет – Велинград в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик. Докл.: Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 75
 6. Изменение на Решение №9/26.11.2019г. на ОбС – Велинград, относно избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 76
 7. Даване  на съгласие и определяне на представител на Община Велинград в органите на управление на „Асоциация по ВиК” на обособена територия, обслужвана от „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. Докл.:Ат.Вецов РЕШЕНИЕ № 77
 8. Отчет за изпълнението на Програмата за 2019г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г. Докл.:Цв.Спасова РЕШЕНИЕ № 78
 9. Избор на нов състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове. Докл.:инж.Д.КафеджиеваРЕШЕНИЕ № 79 
 10. Приемане на План за защита при бедствия на Община Велинград. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 80
 11. Откриване на процедура по отчуждаване на имот и сграда – частна собственост за публични общински нужди. Докл.:Пл.Гьоров РЕШЕНИЕ № 81
 12. Отчет по изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги за 2019г. Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова РЕШЕНИЕ № 82
 13. План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2021г. Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-ШенковаРЕШЕНИЕ № 83
 14. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград за 2020г. Докл.:М.Зинкова-Шенкова РЕШЕНИЕ № 84
 15. Културен календар на Община Велинград. Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2020г. Докл.:Ил.Гешева, М.Зинкова-Шенкова РЕШЕНИЕ № 85
 16. Отчет на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019г. Докл.:Ел.Миланова РЕШЕНИЕ № 86
 17. Отчет на Общинската програма за превенция на наркотичните зависимости 2019г.Докл.: Ел.Миланова РЕШЕНИЕ № 87
 18. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на петно с площ 20кв.м., находящо се в кв.156 /парка пред централен плаж/ за срок от 5 години. Докл.:Иво Ардалиев, Н.КелчеваРЕШЕНИЕ № 88
 19. Учредяване на безвъзмездно право на управление за срок от пет години на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” върху обект  общинска собственост. Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева  РЕШЕНИЕ № 89
 20. Ползване на петно с площ от 2кв.м. за поставяне на преместваем сезонен обект за търговия – кафе автомат в тротоарно уширение на имот с пл.№501.943 по плана на с.Юндола. Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева РЕШЕНИЕ №90
 21. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на общински имот – сграда с площ от 38кв.м. с идентификатор №10450.501.2030.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри за срок от 10г. Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева РЕШЕНИЕ №91
 22. Изменение на решение №215/28.06.18г. и одобряване на новата визия на павилионите в парка до читалище „Отец Паисий”. Докл.:Иво Ардалиев, Н.КелчеваРЕШЕНИЕ №92 
 23. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2020г. Докл.:Н.КелчеваРЕШЕНИЕ №93
 24. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот целия с площ от 480кв.м. на Стоил Гайтанов, собственик на еднофамилна жилищна сграда, построена върху нея на основание ОПС и определяне на пазарната цена на имота /ул.”Жасмин”№16 кв.Анезица/. Докл.М.Белухова, Н.Келчева РЕШЕНИЕ №94
 25. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот целия с площ от 186кв.м. на Иван Ковачев, собственик на жилищна страда, построена върху нея и определяне на пазарна цена на имота /ул.”Кория№ 9-Асфалтова база/ Докл.М.Белухова, Н.КелчеваРЕШЕНИЕ №95
 26. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот целия с площ от 397кв.м. на Йордан Попов, собственик на жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота /ул.”Кирил Павлов” №12 кв.Чепино/. Докл.М.Белухова, Н.КелчеваРЕШЕНИЕ №96
 27. Постъпило искане  от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци Алиш Алиев Перчинков в землището на с.Драгиново, Община Велинград. Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева РЕШЕНИЕ №97
 28. Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2020г. Докл.:Ил.Бошнакова, Н.КелчеваРЕШЕНИЕ №98
 29. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд. Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева РЕШЕНИЕ №99
 30. Схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на временни преместваеми обекти – навеси – кът за пушачи – сладкарница „Иглика” и сладкарница „Бонбона”. Докл.:арх.Т.Енев РЕШЕНИЕ №100
 31. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земи в м.”Вельовица” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова, инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ №101
 32. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Босак” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова, инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ №102
 33. Предприемане процедура по промяна предназначението на имот 10450.33.25 от „пасище” в „За площадка за строителни отпадъци” по кадастралната карта на гр.Велинград. Докл.инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ №103
 34. Даване на съгласие по изработен проект за ЧИПР за ПИ 397 и улица с о.т.150-149-148-146 по плана на с.Драгиново. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.ЧолаковРЕШЕНИЕ №104
 35. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот с площ 2016кв.м. по решение на Общинска служба земеделие гр.Велинград на н-ци Мехмед Юсуф Синапов в м.”Грашево”. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ №105
 36. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот 1348 с площ 422кв.м. и имот 1349 с площ 425кв.м. по решение на Общинска служба земеделие гр.Велинград на н-ци Ахмед Бушнаков в м.”Пирова Бърчина”. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ №106
 37. Произнасяне по прием помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот 990 с площ 736кв.м. по решение на Общинска служба земеделие гр.Велинград на н-ци Салих М.Кичиков в м.”Гадженица”. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.ЧолаковРЕШЕНИЕ №107
 38. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот 1367 с площ 578кв.м. и имот 1368 с площ 1556кв.м. по решение на Общинска служба земеделие гр.Велинград на н-ци Алиш Ал.Хаджихасанов в м.”Липовец”. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.ЧолаковРЕШЕНИЕ №108
 39. Произнасяне по приет помощен план по члр.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот 1328 с площ 420кв.м. по решение на Общинска служба земеделие гр.Велинград на н-ци Асан Ас.Мазълов в м. „Липовец”. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ №109
 40. Даване съгласие по изработен проект за ЧИПР на ул.”В.Сотиров” между о.т.69-73 и улица с о.т.29-72-71 по плана на с.Грашево. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.ЧолаковРЕШЕНИЕ №110
 41. Даване съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП – проект за ЧИПР на улица с о.т.65а-65б и УПИ І „Училище” в кв.42 по плана на с.Драгиново. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ №111
 42. ПУП-ЧИ по плана за регулация и застрояване на УПИ Х „За озеленяване” в кв.178 по плана на гр.Велинград. Докл.:арх.Ели Цинцева, инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ №112
 43. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ „За оранжерии” в кв.353 по плана на гр.ВелинградРЕШЕНИЕ №113
 44. По Програмата за работа на ОбС:

44.1.Отчет на Управителя на „ВКТВ” ЕООД за четвъртото тримесечие на 2019г.

44.2.Отчет на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за четвъртото тримесечие на 2019г.

44.3. Отчет на Управителя на „МЦ-Велинград-2017” ЕООД за четвъртото тримесечие на 2019г.

44.4.Отчет на Кмета на Общината за 2019г. за изпълнение на Програмата за управление, съгласно чл. 44, т.19, (5) от ЗМСМА

44.5.Отчет за постъпили приходи от рекламна дейност на територията на Община Велинград за 2019г.

44.6. Наредба за горските територии на Община Велинград.-непредставена

45. Даване съгласие за издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Община Велинград за одобряване на обект „Повишаване на енергийна ефективност на „МБАЛ-Велинград” ЕООД” и обект „Генплан-вертикална планировка”.РЕШЕНИЕ №114

46. Разглеждане на предложение относно извозване на изкопни земни маси през „Търговска улица” по бул.”Съединение” до кръстовището с ул.”Цар Самуил”. РЕШЕНИЕ №115

47. Даване на съгласие за размер на наемна цена при сключване на договор за наем на имот пл.№2864 в кв.353 по плана на гр.Велинград – частна собственост /ДГ „Фантазия”/. РЕШЕНИЕ №116

48. Кандидатстване на Община Велинград за безвъзмездно финансиране за подмяна на осветители за външно изкуствено осветление в гр.Велинград по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”.РЕШЕНИЕ №117

Коментарите са изключени!