РЕШЕНИЕ № 196/23.06.2020г.

Относно: Даване съгласие по изработен проект за частично изменение на плана за регулация на улица между кв.9, кв.12 и кв.18 по плана на с.Грашево.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие по изработения проект - проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.№№ 87-88-89-90-91-92 между кв.9, кв.12 и кв.18 по плана на с.Грашево, Община Велинград.

            С проекта за частично изменение на план за регулация, уличната регулация се променя, като улица с о.т.№№ 87-88-89-90-91-92 се измества по съществуващата на място улица и се образува нова улица с о.т.№№ 87-87а-87б-88-89-90-91-92 с ширина 6,00 м.,

             Дворищната регулация се изменя, като вътрешните регулационни линии на засегнатите парцели се продължават и прекъсват до новопроектираната улица.

              Промените са отразени с кафяв и зелен цвят в идейното предложение.

             2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 23.06.2020г., Протокол №9, точка №19 от дневния ред, по вх.№ 409/15.06.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!