РЕШЕНИЕ №180/27.05.2021г.

Относно: Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с  включване към общински път с номер и наименование PAZ 2060 /II-84, Велинград – Юндола/ -Света Петка с дължина 0,500  на следното трасе, което се явява негово естествено продължение: Света Петка- Долна Дъбева – Алендарова – ж.п. Гара Цветино, с дължина 5.696 км., така че общата дължина на пътя да стане 6 196 км.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от АПК и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Дава съгласие списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград да бъде да бъде допълнен включване към общински път с номер и наименование PAZ 2060 /II-84, Велинград – Юндола/ -Света Петка с дължина 0,500  на следното трасе, което се явява негово естествено продължение: Света Петка- Долна Дъбева – Алендарова – ж.п. Гара Цветино, с дължина 5.696 км., така че общата дължина на пътя да стане 6 196 км.
  2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши всички правни и фактически действия, необходими за допълване на Списъкът на общинските пътища на територията на Община Велинград.

ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, оглед необходимостта да се защити особено важен обществен интерес – пътя обслужва около десет населени места и жителите им, тъй като при закъснение на изпълнението на акта, може да последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се във възможно забавяне на ремонта и изграждането на пътя.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.05.2021г., Протокол №8, точка №16 от дневния ред, по вх.№356/17.05.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!