РЕШЕНИЕ №189/27.05.2021г.

Относно: Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД за 2020г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3, т.7 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за  учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и  след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Приема Годишен отчет за дейността на ”МБАЛ- ВЕЛИНГРАД” ЕООД за 2020г., включващ Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за собствения капитал, Отчет за нетекущите активи, Отчет за парични потоци,  Доклад на независимия одитор, Пояснителни сведения и Годишен доклад за дейността на дружеството.
  2. Утвърждава за независим одитор на дружеството за 2021г.: д.е.с.Димчо Иванов Димитров.
  3. Упълномощава Управителя на ”МБАЛ- ВЕЛИНГРАД” ЕООД  да сключи договор с независимия одитор.

            Възлага изпълнението на решението на ВрИД Управителя на „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.05.2021г., Протокол №8, точка №26 от дневния ред, по вх.№377/18.05.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!