РЕШЕНИЕ №193/27.05.2021г.

    

        Относно: Одобряване проект на Анекс към Споразумение №1378/10.12.2019г. между община Велинград и „ЕКО-ТИТАН“ ЕООД.

            На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.108 от ЗЗД, чл. 365 и следв. от ЗЗД,  чл.60 от АПК и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Разрешава сумата от 2 213 617,50 лв. (два милиона двеста и тринадесет хиляди шестстотин и седемнадесет лева и 50 ст.) от временен безлихвен заем от централния бюджет, съгласно Решение № 129 от 09.04.2021 г. на Общински съвет – Велинград, писмо с наш изх. № 04-19/52 от 20.04.2021 г. и писмо с вх. №04-19/53 от 23.04.2021г. от Министерство на Финансите на Република България, да послужи за предсрочно погасяване на задължения на Общината, представляващи осемнадесет месечни вноски от месец април 2021 г. вкл. до месец септември 2022 г. вкл. по Споразумение № 1378/10.12.2019г. между община Велинград и „ЕКО-ТИТАН” ЕООД, при съгласие от другата страна да се откаже от сума в размер на 99 418.03 лв. (деветдесет и девет хиляди четиристотин и осемнадесет лв. и 03 ст.), представляваща остатъкът от размера на вноската за месец март 2021 г., да заяви пред ЧСИ изрично искане за намаляване на задължението със сумата от 2 313 035,53 лв. (два милиона и триста и тринадесет хиляди тридесет и пет лв. и 53 ст.) и направената частична вноска за месец март 2021 г. в размер 23 560,72 лв., както и преизчисляване на месечна лихва върху остатъчната главница.

2. Одобрява проект на Анекс към Споразумение №1378/10.12.2019г., сключен между община Велинград и „ЕКО-ТИТАН” ЕООД, ЕИК 105547526, както и неразделния към него актуализиран Погасителен план за по споразумение за доброволно уреждане на задължения по споразумение между Еко Титан и община Велинград..

3. Упълномощава кмета на община Велинград да подпише Анекс към Споразумение №1378/10.12.2019г. между Община Велинград и „ЕКО-ТИТАН” ЕООД.

4. Допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл. 60 от АПК, с оглед опасност от сериозно затрудняване на изпълнението на акта и от необходимостта да се защитят особено важни обществени интереси, изразяващи се в погасяване на сума от 2 313 035,53 лв. (два милиона триста и тринадесет хиляди тридесет и пет лв. и 53 ст.), както и обезпечаването на нормалното изпълнение на функциите на Общината.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.05.2021г., Протокол №8, точка №30 от дневния ред, по вх.№390/26.05.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!