Сесия 2012-09-13

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
  1. Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград, финансиран по Приоритетна ос. РЕШЕНИЕ №330
  2. Декларация за непроменяне в срок от 10години обхвата на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград, финансиран по Приоритетна ос. РЕШЕНИЕ №331
  3. Промени в решение №297 от 26.07.20120г. за одобряване на съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни полудневни групи към училищата за учебната 2012-2013г. РЕШЕНИЕ №332
  4. Дофинансиране на полудневни групи към общински училища със средства от местни приходи за финансовата 2012г. РЕШЕНИЕ №333
  5. Ремонт на покрив на ОДК гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №334
  6. Учредяване право на строеж в кв.354 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №335
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                       /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply