Сесия 2018-02-22

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Определяне месечни трудови възнаграждения на Кмет на Община, кметове на кметства и кметски наместник в Община Велинград.РЕШЕНИЕ №44

 Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева

 1. Сключване на анекс към договор №38/17.02.2006г. за отдаване под наем на недвижим имот собственост на н-ци Оскови – ЦДГ „Фантазия”.РЕШЕНИЕ №45

 Докл.:Иво Ардалиев

 1. Даване на съгласие Община Велинград да кандидатства за безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа по бул.”Вела Пеева” и ул.”Тошо Стайков” в гр.Велинград”.РЕШЕНИЕ №46

 Докл.:инж.П.Кондев

 1. Закупуване на два високопроходими автомобила за нуждите на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за обслужване на пациентите на хемодиализа.РЕШЕНИЕ №47

Докл.:Р.Салкина

 1. Промяна на наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в съответствие с регламентираните социални услуги по чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.РЕШЕНИЕ №48

Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Актуализация на стратегически документи: Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г. с неразделна част План и Програма за 2018г.РЕШЕНИЕ №49

 Докл.:Н.Стефанова

 1. Задължаване на Управителят на „МБАЛ Велинград” ЕООД да сключи договор за наем с временно изпълняващия длъжността Управител на “Медицински център Велинград 2017“ ЕООД за помещенията, находящи се на 1-ви (първи) редовен етаж от четириетажна масивна сграда със застроена площ от 566 кв.м., включена в капитала на „МБАЛ Велинград” ЕООД.РЕШЕНИЕ №50

Докл.:Ат.Вецов

 1. Питания и въпроси.
 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.РЕШЕНИЕ №51

Докл.:инж.П.Кондев, Я.Тренчева

 1. Приемане на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №52

Докл.:Ат.Вецов

 1. Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2017г.РЕШЕНИЕ №53

Докл.:Е.Миланова

 1. Отчет на МКБППМН за 2017г. РЕШЕНИЕ №54

Докл.:Е.Миланова

 1. Културен календар на Община Велинград за 2018г.РЕШЕНИЕ №55

Докл.:Ил.Гешева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Прекратяване на Договор №328/14.11.2001г. за предоставяне на концесия на „М & Т – Пройчеви” ООД.РЕШЕНИЕ №56

Докл.:Р.Салкина

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.РЕШЕНИЕ №57

Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот в кв.45 по плана на с.Драгиново на Симеон Цанков Арапов, собственик на законно построени сгради върху нея и определяне пазарна цена на имота.РЕШЕНИЕ №58

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Учредяване право на пристрояване на двуетажна пристройка за жилищни нужди към съществуваща двуетажна жилищно сграда в кв.23 по плана на с.Драгиново, в полза на Джемиле Алишова Таянджиева и определяне пазарна цена на правото на пристрояване.РЕШЕНИЕ №59

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Изменение на Решение №339/26.10.2017г. за поставяне на рекламно информационен елемент – двустранен билборд съгласно чл.56 от ЗУТ.РЕШЕНИЕ №60

Докл.:Н.Мерджанова

 1. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд.РЕШЕНИЕ №61

Докл.:И.Бошнакова, Н.Келчева

 1. Намаляване на начална тръжна месечна наемна цена на помещение №1 с площ 14,48кв.м., находящо се в кв.124 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №62

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на помещение №3 с площ 15,69кв.м., находящо се в кв.124 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №63

Докл.: Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Предоставяне на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД – Велинград стопанисването, поддържането и експлоатацията на общински водопровод „Водопровод за водопренос на вода от повърхностен воден обект” – езеро „Клептуза”.РЕШЕНИЕ №64

Докл.:Г.Владимирова

 1. Изменение на Решение №285/28.09.17г. на ОбС – Велинград относно водопровод от езера „Клептуза” до бивш завод „Георги Димитров”, гр.Велинград с вярно отразяване на местоположение и дължина.РЕШЕНИЕ №65

Докл.:Г.Владимирова

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП-схема на трасе за обект нов подземен ел.кабел в кв.393 до кв.3931 по плана на гр.Велинград /под хотел Велина/.РЕШЕНИЕ №66

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП-схема на трасе за обект нов подземен ел.кабел от ТП „ГУСВ” в кв.3981 по ул.”Цар Самуил”до УПИ ІХ-7141 в кв.3981 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №67

Докл.: инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ част от кв.35 по плана на с.Юндола.РЕШЕНИЕ №68

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в м.”Анезица”.РЕШЕНИЕ №69

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Изменение на Решение №414/30.11.2017г. на ОбС – Велинград.РЕШЕНИЕ №70

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП –план-схема за нова канализация по ул.”Хоризонт” кв.84 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №71

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на заповед №60/16.01.18г. на Кмета на Община Велинград за одобрение на поправка и допълване на одобрен кадастрален план с верни граници в кв.70 по плана на гр.Велинград /пред детска градина „Слънчице”/.РЕШЕНИЕ №72

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на плана за регулация в кв.42 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №73

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП – промяна предназначението на земеделска земя в м.”Санаториума” по КВС на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №74

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС: -Отчет от отдел „Туризъм и реклама“ към Община Велинград.
Коментарите са изключени!