РЕШЕНИЕ №207/29.07.2020г.

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2020- 30.06.2020г.  включително.

     На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.98 ал.3 и чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното  гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от 01.01.2020- 30.06.2020г.  включително.

              Възлага изпълнението на решението на Председателя на ОбС-Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2020г., Протокол №10, точка №5 от дневния ред, по вх.№489/15.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

 

 

 

 

 

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

         В изпълнение на разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Вашето внимание Отчет за дейността на ОбС-Велинград периода от м.Януари до м. Юни  2020 г. вкл.

            За периода 01.01.2020- 30.06.2020г. Общински съвет –Велинград, като орган на местното самоуправление е провел  9 заседания, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, които са свикани по реда на нашия Правилник. Извънредните заседания са 5. На 16 Април бе проведено закрито заседание  на ОбС – Велинград, във връзка с обявеното извънредно положение в РБ, при  строго спазване на всички противоепидемични мерки. На 29 Април се проведе първото в историята на ОбС-Велинград он-лайн заседание, чрез платформата Скайп.  Броят на проведените заседания на Оперативно бюро е 4. Приетите решения са 203, засягащи различни дейности и аспекти, свързани с функционирането на  Община Велинград и взети с мнозинство и начин, съгласно действащата нормативна уредба. ОбС- Велинград осъществява своята дейност при спазване  Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство на РБ и съобразявайки се  с Европейската харта за местно самоуправление.  

            За отчетния период има постъпило само едно писмено питане към Кмета д-р Костадин Коев от общинския съветник Антонио Велев, с изх. №8/23.01.2020г. на ОбС- Велинград, на когото е отговорено на заседание, проведено на 30.01.2020г.

            Съгласно изискванията на  чл.22, ал.1 от ЗМСМА, всички актове на ОбС-Велинград  са изпращани в законоустановения 7-дневен срок на Кмета на Община Велинград, на Областния управител и на Районна прокуратура – Велинград, предвид правомощията й по осъществяване на общ надзор за законосъобразност на административните актове. Областният управител, в изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, не е връщал за ново обсъждане решения на ОбС-Велинград. В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, Кметът на Общината е върнал за ново обсъждане Решение №62 от 30.01.2020г., относно ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ І-2834- „За минерален плаж, търговия, услуги и спорт” в кв.156 по плана на гр.Велинград. На 17.02.2020г. Общински съвет – Велинград имаше насрочено извънредно  заседание по горецитираната точка, което не се състоя, поради липса на кворум  – отсъстваха 26 общински съветници като 22 бяха подали заявление за отсъствие, а в залата присъстваха 3. Кметът не е оспорвал актове на ОбС  пред съответния Административен съд.

            Приетите от Общински съвет-Велинград решения могат да се групират в следните области:

 • Инфраструктура и устройство на територията;
 • Управление и разпореждане с общинска собственост;
 • Актуализация на бюджета;
 • Образование, култура, спорт, здравеопазване и социални дейности
 • Наредби, правилници, програми и др.;

За периода 01.01.2020- 30.06.2020г., на базата на предложените, от Общинска администрация- Велинград,  материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Велинград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и прие редица решения, сред които с по-голямо обществено значение за посочения период,  в хронологичен ред,  са:

 • Приемане бюджета на Община Велинград за 2020г. РЕШЕНИЕ № 1, РЕШЕНИЕ № 2РЕШЕНИЕ № 3РЕШЕНИЕ № 4 , РЕШЕНИЕ № 5
 • Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019-2023г.  РЕШЕНИЕ № 7
 • Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС – Велинград г-жа Елисавета Сариева след подаване на оставка.РЕШЕНИЕ № 69
 • Избор на Председател на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ № 71
 • Откриване на процедура по отчуждаване на имот и сграда – частна собственост за публични общински нужди.   РЕШЕНИЕ № 81
 • Освобождаване от наем наемателите на общински терени и обекти /помещения/, които имат сключени договори за наем с Община Велинград, както и ползвателите на общински терени за извършване търговия на открито, за които има разрешителни за ползване от Община Велинград, които са ограничили или преустановили дейността си в следствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение за територията на РБългария. РЕШЕНИЕ № 129
 • Отпускане на целева помощ за отопление във вид на поемане на транспортните разходи за доставка на дърва до адрес на крайно нуждаещи се лица през отоплителния сезон от Община Велинград.  РЕШЕНИЕ № 141
 • Приемане на План за финансово оздравяване на Община Велинград за периода 2020г.-2022г. и определяне на срок на процедурата по финансово оздравяване.  РЕШЕНИЕ № 179

            Важна част от работата на един законодателен орган, какъвто е Общински съвет-Велинград, е насочена  към  актуализиране на основните нормативни актове и приемането на нови такива.

 • Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 126

В Програмата за работа на ОбС бяха заложени приемане на Наредба за горските територии на Община Велинград, Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община велинград  и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти на Община Велинград – същите не са представени за разглеждане от ОбА-Велинград.  

Постоянните комисии към ОбС, чиято дейност е насочена да подпомага Съвета в решаването на местните проблеми, свързани с икономическото развитие, управлението на общинската собственост, въпроси свързани с инфраструктурата, социални дейности, образование и култура и др., провеждаха своите заседания по дневен ред, определен от Оперативно бюро,  съобразен с дневния ред на общинските сесии и при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

            Заседанията на постоянните комисии,  както и на ОбС са открити и се оповестяват публично, съгласно предвиденото в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-Велинград. Закрито бе единствено заседанието, проведено на 16 Април като от него на е-страницата бе публикуван пълен аудиозапис. Стриктно се спазва изискването за публичност и прозрачност при подготовка и вземане на решенията. На е-страницата на Община Велинград, обществеността е своевременно уведомявана, както за графика на заседанията на комисиите и на общинския съвет, така и за съдържанието на включените, в дневния им ред, теми.

              През отчетния период Постоянните комисии са заседавали  както следва:

ПОСТОЯННА      КОМИСИЯ

Заседания
       бр.Разгледани проекти, бр.Контрол  Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества5

54

17

Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване4

105

69

Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика5

63

20

Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство4

61

17

Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция4

83

53

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество4

28

3

 

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от Председателя на Общински съвет, приемат предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

          Някои от основните акценти в работата на отделните комисии и по-важни решения, приети от Общински съвет за периода м. Януари 2020 г. - м. Юни 2020г., по постоянни комисии, в хронолигичен ред,  са :

1.Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества:

 • Приемане бюджета на Община Велинград за 2020г. РЕШЕНИЕ № 1, РЕШЕНИЕ № 2РЕШЕНИЕ № 3РЕШЕНИЕ № 4 , РЕШЕНИЕ № 5
 • Даване съгласие за приемане като актив в баланса на Общината, извършените инвестиции от оператора по ВиК през 2019г., описани в констативен протокол, представен от комисия назначена със заповед №45/14.01.2020г. на Кмета на Община Велинград.  РЕШЕНИЕ № 9
 • Дарение на сумата от 2500лв. за обновяване на музикалната апаратура на ДЮВИШ „Звънче”.  РЕШЕНИЕ № 46
 • Одобряване на параметри за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзенбанк /България/ ЕАД чрез подписване на анекс към Договор №261/27.06.2012г.  РЕШЕНИЕ № 67
 • Даване  на съгласие и определяне на представител на Община Велинград в органите на управление на „Асоциация по ВиК” на обособена територия, обслужвана от „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ № 77
 • ·         Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Велинград, възлагане изготвянето на план за оздравяване, провеждане на публично обсъждане на плана с местната общност и определяне на срокове за изготвяне на плана и публичното му обсъждане. РЕШЕНИЕ № 119
 • ·         Удължаване на срока за погасяване на задълженията по сключени с Община Велинград договори за безлихвен заем с „Медицински център Велинград 2017” ЕООД и „МБАЛ-Велинград” ЕООД.  РЕШЕНИЕ № 121
 • Одобряване на Анекс 2 към договор за кредит №261/27.06.2012г. за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзен банк (България) ЕАД. РЕШЕНИЕ № 125
 • ·         Искане за отпускане на краткосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ЗПФ и в съответствие с чл. 3, т. 5 от ЗОД, в размер на 2 900 000 лв.  РЕШЕНИЕ № 132
 • ·         Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2020г. в частта и за капиталови разходи с 3 815 215лв. за продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г.  РЕШЕНИЕ № 133
 • ·         Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ“ ЕООД – Велинград за 2019г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2020г.  РЕШЕНИЕ № 137
 • Годишен отчет за работата на ОП „ СИП и ТИЦ“ за 2019г. – Перспективи за развитие. Анализ на разходите и събираемостта на приходите. Състояние на местата за паркиране. Отчет за „синята зона“.  РЕШЕНИЕ № 169
 • Отчет за дейността за 2019г. на „МЦ-Велинград 2017” ЕООД.   РЕШЕНИЕ № 170
 • Одобряване на параметри по Анекс към Договор за банков кредит сключен между ОББ АД и „ВКТВ” ЕООД.  РЕШЕНИЕ № 175
 • Отчет за дейността на МБАЛ- Велинград за 2019г. РЕШЕНИЕ № 202

 

2. Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция

 • Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2020г.  РЕШЕНИЕ № 8, РЕШЕНИЕ №93; РЕШЕНИЕ № 130; РЕШЕНИЕ № 189
 • Кандидатстване на Община Велинград по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ с проектно предложение „Облагородяване на парк при площад „Възраждане““.  РЕШЕНИЕ № 15
 • Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен чрез търг. РЕШЕНИЕ № 22
 • Дарение на общински недвижим имот – УПИ №ХVІ-10-общ., целият с площ от 780кв.м., находящ се в кв.13 по плана на с.Абланица, на „Мюсюлманско изповедание” – религиозна институция.  РЕШЕНИЕ № 33
 • Учредяване на безвъзмездно право на управление за срок от пет години на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” върху обект  общинска собственост.  РЕШЕНИЕ № 89
 • Изменение на решение №215/28.06.18г. и одобряване на новата визия на павилионите в парка до читалище „Отец Паисий”.  РЕШЕНИЕ №92 
 • Кандидатстване на Община Велинград за безвъзмездно финансиране за подмяна на осветители за външно изкуствено осветление в гр.Велинград по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”.РЕШЕНИЕ №117
 • ·         Кандидатстване на Община Велинград пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. с проектно предложение с наименование „Патронажна грижа в Община Велинград“.  РЕШЕНИЕ № 120
 • Намаляване общата численост на Общинска администрация – Велинград.РЕШЕНИЕ № 124
 • Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Велинград, както и условията за отдаването им под наем за срок от една стопанска година. РЕШЕНИЕ № 127
 • Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд в землище Велинград и землищата на територията на Община Велинград за срок до 10 години и определяне на начална тръжна цена. РЕШЕНИЕ № 128
 • Одобряване на Годишен доклад за 2019г.за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020г.  РЕШЕНИЕ № 134
 • Откриване на процедура за отдаване под наем на водни атракции – водни колела в парк „Клептуза”.  РЕШЕНИЕ № 178
 • Допълване с нови две петна схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на ново петно №14 за разполагане на временен преместваем търговски обект – павилион „Бистро-снек бар“ и ново петно №15 –детска площадка.  РЕШЕНИЕ № 191

3.Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване:

 • ·      ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на ПИ 10450.503.1376 в УПИ І- „За озеленяване” в кв.571 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 47
 • ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на ПИ 10450.503.1207 в УПИ І- „За озеленяване” в кв.571 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ № 48
 • ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на ПИ 10450.503.1378 в УПИ І- „За озеленяване” в кв.571 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ № 49
 • ·         ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ І-2834- „За минерален плаж, търговия, услуги и спорт” в кв.156 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ № 62
 • Разрешение за изработване на ПУП – ЧИРЗП и застрояване на част от ПИ 10450.503.1751 по КК на гр.Велинград, пресечката на ул.”Ленища” и ул.”Цар Самуил” в кв.3981 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ № 63
 • Схема за  разполагане на временен преместваем обект –скулптура „Дърворезба на семейство мечки” с надпис „Велинград”. РЕШЕНИЕ № 65
 • Схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на временни преместваеми обекти – навеси – кът за пушачи – сладкарница „Иглика” и сладкарница „Бонбона”. РЕШЕНИЕ №100
 • Предприемане процедура по промяна предназначението на имот 10450.33.25 от „пасище” в „За площадка за строителни отпадъци” по кадастралната карта на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №103
 • ПУП-ЧИ по плана за регулация и застрояване на УПИ Х „За озеленяване” в кв.178 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №112
 • Даване съгласие за издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Община Велинград за одобряване на обект „Повишаване на енергийна ефективност на „МБАЛ-Велинград” ЕООД” и обект „Генплан-вертикална планировка”.РЕШЕНИЕ №114
 • Разглеждане на предложение относно извозване на изкопни земни маси през „Търговска улица” по бул.”Съединение” до кръстовището с ул.”Цар Самуил”. РЕШЕНИЕ №115
 • Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план за 2019г.  РЕШЕНИЕ № 135
 • Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект ДГ „Радост”.  РЕШЕНИЕ № 148
 • ПУП – ЧИ на плана за застрояване на УПИ ХХХІV „За КОО и Паркинг” в кв.141 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ № 168
 • Разрешаване изработването на парцеларен план за трасе на обект: общински път – ж.п.гара Цветино-Магерови колиби, Община Велинград.  РЕШЕНИЕ № 198

  4.Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика:

 • ·         Мониторингов доклад за 2019г. по Плана за действие на Община Велинград за интеграция на ромите /2018-2020/ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020г.  РЕШЕНИЕ № 23
 • Годишна Програма за развитие на читалищната дейност – 2020г. РЕШЕНИЕ № 27
 • Отчет по изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги за 2019г.  РЕШЕНИЕ № 82
 • План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2021г. РЕШЕНИЕ № 83
 • Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград за 2020г.  РЕШЕНИЕ № 84
 • Отчет на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019г.  РЕШЕНИЕ № 86
 • Отчет на Общинската програма за превенция на наркотичните зависимости 2019г. РЕШЕНИЕ № 87
 • Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2019г. РЕШЕНИЕ № 138
 • Общинска програма за закрила на детето за 2020г.  РЕШЕНИЕ № 139
 • Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2020г.  РЕШЕНИЕ № 140
 • Кандидатстване на Община Велинград пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „Закупуване и доставка на технически средства за нуждите на деца и младежи, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип в гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ № 181
 • ·         Отпускане на допълнителна сума от „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани на територията на Община Велинград“ на стойност 2800лв. за лечение на дете.  РЕШЕНИЕ № 182
 • Отчет за дейността на читалищата за 2019г. Разглеждане на Доклади на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства.   РЕШЕНИЕ № 184

 

 1. 5.      Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство:
 • Приемане на Програма за 2020г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г. РЕШЕНИЕ № 18
 • Отчет по изпълнение на общинския план за младежта за 2019г. РЕШЕНИЕ № 24
 • Общински годишен план за младежта за 2020г.  РЕШЕНИЕ № 25
 • Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд РЕШЕНИЕ № 29 ; РЕШЕНИЕ № 30 ; РЕШЕНИЕ № 31 ; РЕШЕНИЕ № 32 ;  РЕШЕНИЕ №97; РЕШЕНИЕ № 143 ; РЕШЕНИЕ № 144; РЕШЕНИЕ № 145; РЕШЕНИЕ № 146
 • Отчет за изпълнението на Програмата за 2019г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.  РЕШЕНИЕ № 78
 • Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2020г.РЕШЕНИЕ №98
 • Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд.  РЕШЕНИЕ №99
 • Сключване на анекс към Договор №408/03.05.2019г. за безвъзмездно право на ползване на плувен басейн с плувен клуб „Белмекен”, плувен клуб „Чепинец” и плувен клуб „Делфините”.  РЕШЕНИЕ № 177
 • Сключване на договор за директно възлагане на добив на прогнозни количества дървесина за отдели намиращи се в горска територия собственост на Община Велинград.  РЕШЕНИЕ № 187

 

 

 1. Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество

 

 

 • ·         Възобновяване на производството по издаване на Решение № 258 от 25.07.2013 год. на Общински съвет-Велинград. РЕШЕНИЕ № 66
 • Одобряване списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020-2024г.  РЕШЕНИЕ № 72
 • Приемане на План за защита при бедствия на Община Велинград.  РЕШЕНИЕ № 80

 

 Комисията по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество е провела 4 заседания, на които е разгледала и взела становища по 25 преписки на молби и жалби на граждани и институции.

Постоянните комисии освен въпроси от текущ порядък, разглеждат и въпроси и вземат отношение по всички постъпили в деловодството на Общински съвет молби, жалби, питания и др. от граждани и институции, които се разпределят по вътрешен входящ дневник от Председателя на ОбС-Велинград до председателите на ПК.

Относно водените административни дела от и срещу Общински съвет – Велинград, адв.Дафинка Семерджиева предоставя следната справка:

Дела от 2019г., които все още не са приключили

Окръжна прокуратура – Пазарджик/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд Пазарджик АД №1371/2019г., образувано по оспорване на административен акт, ЗМСМА ПРОТИВ РАЗПОРЕДБИТЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ВОДОПРЕНОС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, определено е като дело със значим обществен интерес. РЕШЕНИЕ №96 от 23.02.2012г. Открито съдебно заседание от 26.08.2020г., 11:00ч.
 
Окръжна прокуратура – Пазарджик/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд Пазарджик АД №1438/2019г., образувано по оспорване на административен акт, ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ЧЛ.6, Т.3,АЛ.16, АЛ.2,Т.3,ЧЛ.23,Т.2 И ЧЛ.42,АЛ.2, Т.3 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 173 ОТ 29.06.2005Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД. Делото е определено като такова със значим обществен интерес. Открито съдебно заседание от 23.09.2020г., 11:00ч.
 

Справка- движение по образувани дела за периода 01.01.2020- 30.06.2020г.

Окръжна прокуратура – Пазарджик/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд Пазарджик АД №208/2020г., образувано по оспорване на административен акт – ЧЛ 185 АПК ПРОТИВ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 24/14.02.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Делото е определено като такова със значим обществен интерес. Открито съдебно заседание на 08.07.2020г., 11:00ч.
Насрочено е ново дело на 02.09.2020г. от 10:00 часа. 

О т ч е т

 

по Програмата за работата на Общински съвет – Велинград

за периода 01.01.2020- 30.06.2020г.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА

 

 

Срок

 

 

Изпълнение

 

1.

Отчет за изпълнението на програмата на ОбС- Велинград 2019г.;   Отчет на Кмета на Общината за 2019г. за изпълнение на Програмата за управление, съгласно чл. 44, т.19, (5) от ЗМСМА

м. I

РЕШЕНИЕ № 6

 

——————————–

Отложен за м.февруари

 с П. вх.№112/27.01.20г.,

Разгледан на

заседание на

28.05.2020г.

 

2.

Приемане на бюджета на Община Велинград за 2020г.; Приемане на Програма за капиталовите разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград за 2020г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити. Отчет за състоянието на общинския дълг:   Приемане на тригодиша бюджетна прогноза, чл.94, ал.3, т.9 от ЗПФ.

м. I

 РЕШЕНИЕ № 1,

РЕШЕНИЕ № 2,

   РЕШЕНИЕ № 3

РЕШЕНИЕ № 4 ,

РЕШЕНИЕ № 5

3.

Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост и очакваните приходи за 2020г. Състояние и ефективност на  общинската собственост.; Приемане на стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019- 2023г.

м. I

РЕШЕНИЕ № 7

РЕШЕНИЕ № 8

4.

Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност и сключване на договори; Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2020г.;

м. I

РЕШЕНИЕ № 27

5.

Отчет за изработените проекти по Европейските проекти, тяхното движение и степен на готовност.

м. I

Разгледан на заседание на

30.01.2020г.

6.

Отчет за 2019г. по изпълнението на План за интегриране на ромите    

м. I

РЕШЕНИЕ № 23

7.

Отчет за 2019г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и Приемане на Програма за 2020г.

м. I

РЕШЕНИЕ № 18

РЕШЕНИЕ № 78

8.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти на Община Велинград

м. I

Отложена с писмо вх.№94/20.01.20г. за м.Март

Непредставена през

м.Март

9.

Отчети  на управителите  на ‘ВКТВ’ ЕООД, ”МЦ-Велинград 2017” ЕООД и ‘МБАЛ-Велинград” ЕООД  за четвърто тримесечие на 2019г.

м. IІ

Разгледани на

заседание на 27.02.2020г.

10.

План за развитие на социалните услуги за 2020г. и Отчет за 2019г.

м. II

РЕШЕНИЕ № 82

РЕШЕНИЕ № 83

11.

Отчет на приходите за рекламна дейност за 2019г. на територията на Община Велинград

м. II

Разгледан на

заседание на 27.02.2020г.

12.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2019г. и Програма за 2020г.

м. II

 

РЕШЕНИЕ № 86

13.

Отчет за 2019г. по изпълнението на Общинска програма за превенция на наркотичните вещества

м. II

РЕШЕНИЕ № 87

14.

Приемане на Календар с дейности в сферата на културата за 2020г.,  включващ изготвянето на план- сметка с източници на финансиране.

м. II

 РЕШЕНИЕ № 85

15

Наредба за горските територии на Община Велинград

м. II

Непредставена

16

Отчет за постъпилите суми за 2019г. от туристически данък; Отчет на Комисията по категоризация на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, в т.ч. новокатегоризирани през 2019г.

м. III

Разгледани на заседание,

проведено на 28.05.2020г.

17

Отчет на Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Велинград за 2019.; Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Велинград за 2020г.

м. III

 РЕШЕНИЕ № 140

18

Изготвяне на годишен доклад за 2019г. по ОПР и Стратегия 2014-2020г. на Община Велинград;

м. III

РЕШЕНИЕ № 134

19

Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2020г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“

м. III

Непредставен

 Доклад за състоянието на водопреносната мрежа за минерална вода и каптажите на изворите; Отчет за броя ползватели на минерална вода и сумите от такса водопренос, постъпили в общинския бюджет; Проверка състоянието на вододайните зони и набелязване мерки за опазването им    

м. III

Разгледани на заседание,

Проведено на 28.05.2020г.

  Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград

м.ІІІ

Отложена с писмо вх.№271/16.03.20г.

 Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план на Община Велинград;

м.ІІІ

РЕШЕНИЕ № 135

 Годишен отчет за работата на ОП „ СИП и ТИЦ“ за 2019г. – перспективи за развитие. Анализ на разходите и събираемостта на приходите. Състояние на местата за паркиране. Отчет за „синята зона“. Паркиране пред хотелите.

м. IV

РЕШЕНИЕ № 169

 Отчет на Общинска програма за закрила на детето и приемане на нова    

м. IV

РЕШЕНИЕ № 138

 РЕШЕНИЕ № 139

 Отчет за дейността на читалищата за 2019г.- доклади на председателите на читалища за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства

м. IV

РЕШЕНИЕ № 184

 Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община велинград

м.V

Непредставена

 Приемане годишните ОПР и баланси на „ВКТВ“ЕООД, ”МЦ-Велинград 2017” ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД, отчети на управителите. Отчети  за първото тримесечие на 2020г. на управителите на трите търговски дружества със 100% общинско участие в капитала.

м. V

РЕШЕНИЕ № 137

 1. 1.           РЕШЕНИЕ№170
 2.        РЕШЕНИЕ № 202

-Отчети I тримесечие-

„ВКТВ“ЕООД

Разгледан на

28.05.2020г.

„МБАЛ-Велинград“

Вх.№470/10.07.20г.

”МЦ-Велинград 2017”

Вх.№469/10.07.20г.

 Отчет на готовността за провеждане на Културните тържества и Празника на Велинград

м. V

Непредставен,

предвид отменените

 Културни

тържества

 Изпълнение на приетата стратегия за водоснабдяването в Община Велинград

м.V

Неизпълнено

 Анализ на престъпността и безопасността на движението през 2019г.

м.V

Анализ на

престъпността-

 непредставен;

Мерки за подобряване

безопасността на

движението-

вх.№433/19.06.2020г.

на ОбА-Велинград

 Участие на Община Велинград в смесени търговски дружества. Перспективи за това участие

м.VІ

Не е изготвен

Анализ-

перспективи за участие

 Отчет на Кмета на Общината в изпълнение на актовете на Общински съвет    

м. VI

РЕШЕНИЕ № 183

 Състояние на общинско сметище. Срокове за изграждане на сепаративна инсталация на Община Велинград. До къде е стигнало утвърждаването на вододайните зони в Грънчарица. На какъв етап е проетът за откриване на мина в Грънчарица

м.VІ

Писмо с

вх.№428/17.06.2020г.

на ОбА-Велинград

 Разглеждане състоянието на спортните клубове във Велинград

м.VІ

Вх.№471/13.07.20г.-

КСТ ‘Импулс’

Вх.№475/13.07.20г.-

ПК ‘ЧЕПИНЕЦ”

Вх.№502/17.07.20г.-

ПК ‘ДЕЛФИНИТЕ”

Вх.№507/20.07.20г.-

ПК ‘БЕЛМЕКЕН”

 Отчет на общинските съветници в качеството им на представители в ТД, в които Община Велинград е съдружник или акционер;  Представяне на актуален списък и състояние на ТД;

м. VI

Непредставени отчети

- списък, разгледан на

 заседание,

проведено на 23.06.2020г.

 

Административното обслужване на дейността на Общински съвет и неговото техническо подпомагане се осъществява от Звеното, създадено по смисъла на чл. 29 „а” от ЗМСМА. Звеното е на пряко подчинение на Председателя на ОбС. Председателят на ОбС ръководи и контролира дейността на специалистите в звеното. Служителите на звеното работят по организацията за провеждане на заседанията на комисиите и сесиите, изработват решенията и протоколите  от тяхната работа, в срок предоставят материалите на общинските съветници,  публикуват решенията по определения ред, подпомагат осъществяването на добрe координирано взаимодействие м/у ОбС и ОбА, окомплектоват всички административни преписки по искане на съд, прокуратура и други институции. Изпълняват всички цели от индивидуалния си работен план, показват всички компетентни знания, умения и поведение като планират и изпълняват текущата си работа по начин, осигуряващ възможно най-добър краен резултат,  демонстрирайки настойчивост при справяне с възникнали проблемни ситуации, под ръководството и контрола на Председателя на ОбС. Служителите постигат желаните резултати като работят за ефективното удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на ОбС-Велинград и неговите комисии. Задачи- подпомагане работата на общинските съветници относно Програмата за работа на ОбС; усъвършенстване и улесняване процеса на комуникация между служителите на Общинска администрация и Председателството на ОбС; организиране и координиране на  дейността от протоколен характер на ОбС; актуализация на наредбите приети от ОбС, съобразно гласуваните изменения; изпълняват и други функции, възложени от Председателя на ОбС и Общинския съвет, при стриктно спазване н ЗМСМА и Правилника за работа на ОбС.

Заседанията на Общински съвет-Велинград, за периода 01.01.2020- 30.06.2020г., са проведеждани съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и действащото законодателство в РБ.   Приетите от Общински съвет – Велинград решения са според сферата на дейност, в които се осъществява местното самоуправление, както те са изброени в чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

         На основание чл. 22, ал.2  от ЗМСМА в 7- дневен  срок  от  приемането  им,  всички  решения  на Общински съвет- Велинград са обявявани на електронната  страница   на  Община  Велинград www.m.velingrad.bg/ Общински съвет.

 

О Т Ч Е Т

 

за изпълнението на бюджета на Общински съвет-Велинград за периода 01.01.2020- 30.06.2020г.

            На основание чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, отчет по изпълнението на бюджета на общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател, който се внася за одобрение от  Общинския съвет. При изразходването на средствата е съблюдавана строго финансовата дисциплина, предвид финансовото състояние на Общината.

 

 

Справка Касов отчет Бюджет по функции за 01.01.2020- 30.06.2020г. – ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Съгласно РЕШЕНИЕ № 1 Приемане на общински бюджет за 2020г. на Община Велинград, гласуваните средства за ОбС-Велинград са, както следва:

Дейност: “Общински съвет”
§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

18 420

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

217 335

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

45 312

§ 1000 – издръжка

24 400

§ 1900 -платени данъци и такси

100

§ 4600- разходи за членски внос

870

Всичко :

306 437

 

                                                                            Председател на ОбС-Велинград: /п/

                                                                                                                         /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!