РЕШЕНИЕ № 82 /19.03.2021г.

Относно: Даване на съгласие за осъществяване на сътрудничество между Община Велинград и Агенция „Пътна инфраструктура” за изпълнение на инвестиционно намерение: „Необходимост от възстановяване на път PAZ 2063 /84306 / „III-843, Велинград – п.к. Грашево/ – Абланица, с дължина 12.020км“, оказващ пряко влияние върху стабилитета и дълготрайността на път III-843 Велинград – Сърница.„Необходимост от възстановяване на път PAZ 2060 /II-84, Велинград – Юндола/ -Света Петка – Долна Дъбева – Алендарова – ж.п. Гара Цветино, с дължина 6.930 км“ , оказващ пряко влияние върху стабилитета и дълготрайността на път II-84 „Пазарджик – Велинград – Юндола – Якоруда“.

На основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1, чл.63, ал. 5 и ал.7 от ЗМСМА, както и чл. 60, ал. 1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Дава съгласие за осъществяване на сътрудничество между Община Велинград и Агенция „Пътна инфраструктура” за изпълнение на инвестиционни намерения:

  • „Необходимост от възстановяване на път PAZ 2063 /84306 / „III-843, Велинград – п.к. Грашево/ – Абланица, с дължина 12.020км“, оказващ пряко влияние върху стабилитета и дълготрайността на път III-843 Велинград – Сърница.

- „Необходимост от възстановяване на път PAZ 2060 /II-84, Велинград – Юндола/ -Света Петка – Долна Дъбева – Алендарова – ж.п. Гара Цветино, с дължина 6.930 км“ , оказващ пряко влияние върху стабилитета и дълготрайността на път II-84 „Пазарджик – Велинград – Юндола – Якоруда“.

Дължините на засегнатите пътни участъци са както следва:

  • За път PAZ 2063 – 12.020 км, при които се наблюдават дестабилизационни процеси в участък от км 5+455,70 до км 5+520,70;

  • За път PAZ 2060 – 6.930 км, при които се наблюдават дестабилизационни процеси в участък км 2+295 до км 2+343;

  1. Цел на сътрудничеството

  • Възстановяването на двата общински пътни участъка е приоритетно за региона, поради очакваните положителни ефекти от изпълнението му, а именно:

-Предотвратяване на опасността от поява на нови деформации и последващо прекъсване на път PAZ 2063, което от своя страна ще предпази от компрометиране на републикански път III-843Велинград – Горски пункт ”Селище” – Сърница – Крушата – (Батак – Доспат)/, на който беше извършен цялостен превантивен ремонт през периода 2019-2020г.

- Предотвратяване на опасността от поява на нови деформации и последващо прекъсване на път PAZ 2060, което от своя страна ще предпази от компрометиране на републикански път II-84 „Пазарджик – Велинград – Юндола – Якоруда“, които беше рехабилитиран през 2016 г.

- Осигуряване на безопасността и сигурността на обществения транспортен поток, преминаващпо републиканската пътна мрежа, включително и такъв със специален режим на движение.

- Възстановяване на пътна отсечка – транспортен обект, по която да бъде реализиран редовен масов междуградски обществен транспорт, като по този начин ще се осигури свързаност на отделните населени места.

- Превенцията от допълнително натоварване на трафика от автомобили по републикански пътища II-84 и III-843. Последното е във връзка с обстоятелството, че Път PAZ2060 / II-84, Велинград – Юндола/ – Света Петка – Долна Дъбева -– Алендарова – ж.п. Гара Цветино ‘, чрез път PAZ 2063 /84306 / „III-843, Велинград – п.к. Грашево/ – Абланица – Цветино, се явява връзка между цитираните републикански пътища. Компрометирането на един от участъците на общинските пътища, предмет на настоящото споразумение, ще доведе до пренасочване на автомобилния поток от селата Абланица, Цветино, Магерови колиби, Алендарова, Долна Дъбева, махала Далова, Всемирци и Света Петка – с общо населени над 3000 души, към един от републиканските пътища. Последното ще има за последица увеличаване на пътникопотока по републикански пътища II-84 и III-843, респективно до скоростно деформиране на пътната им настилка.

3. източници на финансиране

3. 1. Община Велинград се задължава да предостави за безвъзмездно ползване на Агенция „Пътна инфраструктура“ всички налични проектни материали за възстановяване на дестабилизационни процеси на двата пътни участъка.

3.2 Агенция „Пътна инфраструктура“ се задължава да извърши необходимите строително –монтажни дейности по възстановяване на горе-цитираните пътни участъци.

4. срок на изпълнение на дейностите- до пет години, считано от датата на подписването на споразумението за сътрудничество или до приключване на дейностите по т. 3.2

5. одобрява текста на Споразумението за сътрудничество, приложено към настоящето решение.

6. Оправомощава Кмета на община Велинград, да подпише споразумение за сътрудничество между община Велинград и Агенция „Пътна инфраструктура”

7. Допуска: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, а именно кратките срокове по чл. 63 ал. 4 от ЗМСМА.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.03.2021г., Протокол №4, точка №1 от дневния ред, по вх.№211/16.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия поградоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!