РЕШЕНИЕ № 83 /19.03.2021г.

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване и сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ от средствата, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВИК дружествата, платени чрез „Български ВИК Холдинг” ЕАД до ПУДООС /Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ към МОСВ за проект „Реконструкция на водопроводни клонове в кв. Каменица на гр. Велинград – ІІ-ри етап” и приоритетност на обекта за Община Велинград
.

На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, както и чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Велинград да кандидатства и сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ от средствата, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВИК дружествата, платени чрез „Български ВИК Холдинг” ЕАД до ПУДООС /Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ към МОСВ за проект „Реконструкция на водопроводни клонове в кв. Каменица на гр. Велинград – ІІ-ри етап”, включващо улиците: Ул. „Владая, ул. „Банска”, ул. „Райна Княгиня”, Ул. „Димитър Полянов”, Ул. „Кокиче”, Ул. „Неофит Рилски”, Ул. „Николай Островски”, Ул. „Радецки”, Ул. „Гогол”, Ул. „Полковник Борис Дрангов”, Ул. „Стража” и поради приоритетност на обекта за община Велинград.

2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по подготовката, кандидатстването и изпълнението на проекта.

3. Дейностите на горепосочения проект отговарят на приоритетите, заложени в Плана за интегрирано развитие на община Велинград 2021–2027 г.

4. Допуска: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, а именно изграждане, ремонт и реконструкция на водопроводни клонове в гр. Велинград, като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в невъзможност Община Велинград в срок да кандидатства пред ПУДООС за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.03.2021г., Протокол №4, точка №2 от дневния ред, по вх.№216/17.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия поградоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!