РЕШЕНИЕ №169/27.05.2021г.

Относно: Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9  от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград   и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет-Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год.  в раздели и части, както следва:

Раздел VІІІ. Продажби на общинска земя

т.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОС /продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имот:

Поземлен имот №14 с площ от 507 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ІV-14 в кв.4 по плана на с.Света Петка, общ.Велинград, АЧОС№1128/09.03.2020 год.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.05.2021г., Протокол №8, точка №5 от дневния ред, по вх.№348/14.05.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!