РЕШЕНИЕ №168/27.05.2021г.

Относно: Приемане на годишен финансов отчет на „Медицински център-Велинград 2017“ ЕООД за 2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

4

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

         Приема Годишен финансов отчет за дейността на ”Медицински център – Велинград 2017” ЕООД, включващ Годишен баланс за 2020г., Отчет за приходи и разходи и Доклад за дейността за 2020г.

            Възлага изпълнението на решението на Управител „Медицински център-Велинград 2017“ ЕООД.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.05.2021г., Протокол №8, точка №4 от дневния ред, по вх.№350/17.05.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!