РЕШЕНИЕ №184/27.05.2021г.

Относно: Заключение от ОЕСУТ по чл.19, ал.2 от ЗУТ, относно преобладаващия стръмен терен в селата към Община Велинград.

На основание чл.21, ал.(1), т.11, ал.2,  чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.19, ал.(2) от ЗУТ,  заключение на ОЕСУТ взето с решение № ХХ протокол № 3 /27.04.2021г. и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Определя селата от състава на Община Велинград, в които преобладава стръмен терен съгласно чл. 19 ал.(2) от ЗУТ : с. Кръстава, с. Кръстава-квартал Горица, с. Чолакова, с. Биркова, с. Враненци, с. Бутрева, с. Рохлева, с. Кандови, с. Пашови, с. Света Петка, с. Всемирци, с.Всемирци- квартал Далова, с. Долна Дъбева, с. Алендарова, с.Горна Дъбева, с. Грашево, с. Грашево- квартал Мечо Корито, с. Магерово, с. Абланица, с. Цветино.

Определя следните квартали на с. Драгиново с преобладаващ равнинен терен: № 3,  9, 27, 43, 44, 45, 49, 58, 68, 99, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86. За останалите квартали на с. Драгиново определя терена като преобладаващо стръмен, съгласно чл.19 ал.2 от ЗУТ .

2. За всички села, в които се определя преобладаващо стръмен терен, се прилага нормата по чл.19 ал.1 т.5 от ЗУТ за най-малко лице на парцел 12м и най-малка площ 250м2.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.05.2021г., Протокол №8, точка №20 от дневния ред, по вх.№351/17.05.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!