РЕШЕНИЕ №185/27.05.2021г.

Относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект:”Основен ремонт на горски автомобилен път Симеонови ливади-Червени скали”, находящ се на територията на ТП ДЛС „Чепино” – Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ; чл.134, ал.1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ; чл.58 от ЗГ; Решение №43/28.01.2021г. на ОбС-Велинград, Обява в ДВ брой: 28/06.04.2021 год.;  Решение №004-ОС/2021 г. на РИОСВ-Пазарджик; Заповед РД-49-187/20.04.2021г. на Министър на земеделието, храните и горите; Решение ХХІ на ЕСУТ- Велинград, взето с протокол №2/18.03.2021 г., Писмо с изх.№РДГ-09-2229/19.03.2021 г. на РДГ-Пазарджик, Становище №162/23.03.2021 г. на ВКТВ-ЕООД Велинград, взето с протокол №1/11.02.2021 г.  и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на обект „Основен ремонт на горски автомобилен път ” Симеонови ливади – Червени скали”, находящ се на територията на ТП ДЛС “Чепино” Велинград.

Трасето на пътя следва съществуващ горски път през силно пресечен планински терен, с обща дължина приблизително 20,345 км. С цел постигане на технически параметри, отговарящи на четвърта степен траен горски път с трошенокаменна настилка, съгласно Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за         Строителството в горските територии без промяна на предназначението им, трасето на места е оптимизирано. Оптимизацията е направена от експерти пътни инженери, геолози и специалисти от ДЛС “Чепино” и Южноцентрално Държавно Предприятие гр.Смолян след анализ на картни материали, топографски особености и обход на място.

          Ширината на пътното платно е 3.00 м с два банкета по 0,5м. Предвиждат се уширения в кривите, за разминаване и за смяна посоката на движение, които достигат до 5.50 -6,00м заедно с пътното платно. Сервитутът е с размер от 1.00 м от петата на насипа и 1.00 м от горния ръб на изкопа или последния елемент на пътя. Трасето на пътя не попада в санитарно охранителни зони или защитени територии, разположено е  в землището на с.Грашево, ЕКАТТЕ 17823 и в землище Велинград ЕКАТТЕ 10450 , съгласно регистъра на засегнатите територии са частна държавна собственост , общинска частна и общинска публична, а именно : 10450.206.8, 10450.206.18, 10450.207.1,10450.208.1, 10450.208.8, 10450.208.9, 10450.208.14, 10450.208.15, 10450.208.16, 10450.208.17, 10450.208.18, 10450.208.42, 10450.208.43,  10450.208.44, 10450.208.56, 10450.208.58,  10450.208.59, 10450.208.60, 10450.208.61, 10450.209.1, и 17823.24.55, 17823.25.86, 17823.25.89, 17823.25.132, 17823.25.141, 17823.26.4, 17823.26.5, 17823.26.8, 17823.26.87, 17823.26.138, 17823.26.178, 17823.26.187, 17823.26.193, 17823.26.296, 17823.27.73.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.05.2021г., Протокол №8, точка №21 от дневния ред, по вх.№367/17.05.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!