Сесия 2022-03-21

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на Решение №33/24.02.2022г. на ОбС-Велинград, относно  Приемане на план за действие за общинските концесии на територията на Община Велинград за 2022г. – 2027г., след връщането му за ново обсъждане от Областен управител. Докл.:Ал.Керина РЕШЕНИЕ № 66
  2. Разглеждане на Решение №34/24.02.2022г. на ОбС-Велинград, относно  откриване на процедура за определяне на концесионер на публична общинска собственост, вид територия Урбанизирана с площ 22 556кв.м. в кв.393 по плана на гр.Велинград., след връщането му за ново обсъждане от Областен управител. Докл.:Ал.Керина РЕШЕНИЕ № 67

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                   /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!