РЕШЕНИЕ № 67/21.03.2022г.

Относно: Разглеждане на Решение №34/24.02.2022г. на ОбС-Велинград, относно  откриване на процедура за определяне на концесионер на публична общинска собственост, вид територия Урбанизирана с площ 22 556кв.м. в кв.393 по плана на гр.Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител.

На основание чл.45, ал.4, ал.9 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.40, ал.1, от Закона за концесиите и Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, във връзка със Заповед №ПО-47 от 08.03.2022г. на Областен управител на област Пазарджик, с която е върнато за ново обсъждане Решение №34/24.02.2022г., прието с Протокол №2 на Общински съвет-Велинград и  след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

0

17

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Отменя Решение №34/24.02.2022г. на ОбС-Велинград, прието с Протокол №2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.03.2022г., Протокол №3, точка №2 от дневния ред, по вх.№139/16.03.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!