РЕШЕНИЕ № 66 /21.03.2022г.

Относно: Разглеждане на Решение №33/24.02.2022г. на ОбС-Велинград, относно  Приемане на план за действие за общинските концесии на територията на Община Велинград за 2022г. – 2027г., след връщането му за ново обсъждане от Областен управител.

            На основание чл. 45,  ал.4, ал. 9, чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12, чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 40, ал. 1, чл. 45, ал. 2  и ал. 4 от Закона за концесиите, глава трета от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията и Националната стратегия за развитие на концесиите, във връзка със Заповед №ПО-46 от 08.03.2022г. на Областен управител на област Пазарджик, с която е върнато за ново обсъждане Решение №33/24.02.2022г.  и  след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

1

1

17

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

           

Изменя Решение №33/24.02.22г. на ОбС – Велинград, прието с Протокол №2, както следва:

 

1. Приема изменен и допълнен План за действие за общинските концесии на територията на община Велинград за 2022г.-2027г., Приложение №1 към настоящото решение.

2. Възлага на Кмета на община Велинград да предприеме необходимите действия по публикуване на Плана за действие на общинските концесии на община Велинград в Националния концесионен регистър.

Приложение 1: План за действие за общинските концесии на територията на община Велинград за 2022г.-2027г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.03.2022г., Протокол №3, точка №1 от дневния ред, по вх.№140/16.03.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Приложение №1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2022г.-2027г.

       I.            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият План за действие за общинските концесии на територията на община Велинград (План за действие) е разработен в съответствие с Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018г.-2027г. (Национална стратегия за развитие на концесиите), която е приета от Координационен съвет по концесиите на 19 юни 2018г. и е одобрена от Министерски съвет с Протокол №24 от 20 юни 2018г.

Планът за действие служи за определяне на концесии на община Велинград, чрез които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Национална стратегия за развитие на концесиите за съответния програмен период.

Планът за действие изразява политиката за концесии на община Велинград. Съдържанието на плана за действие се определя по години и включва процедури за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите (ЗК) и на Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията по чл. 45 от ЗК.

Всеки проект за концесия, включен в настоящия план за действие съдържа прогнозираните данни по чл. 45, ал. 2 от Закона за концесиите, а именно:

1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите, които ще се предоставят за ползване чрез концесия;

2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на възложеното строителство;

3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

4. концесионни възнаграждения.

Предложението за включване на проекти за концесии в плана за действие за общинските концесии съдържа информация за:

1. наименование на проекта за концесия;

2. описание на проекта за концесия, което съдържа:

а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите;

б) оценка на съответствието на целите по буква “а” с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо;

в) териториален обхват на концесията – място на изпълнение на строителството или услугите, а когато е приложимо – и местонахождението на обекта на концесията;

г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е приложимо;

д) кръга на потребителите;

е) очаквани резултати от изпълнението на проекта;

3. прогнозираните данни по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията;

4. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне на концесионер.

Съдържанието на плана се определя по години и може да се изменя и допълва текущо с решение на Общински съвет Велинград текущо при:

- включване на нов проект;

- изключване на проект;

- промени в проект относно прогнозираните елементи по чл.45, ал.2 от Закона за концесиите.

Актуализираният план за действие за общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър.

Общинският съвет може да откаже включването на проект в плана за действие, който не отговаря на изискванията по чл.11 ал.1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията. Приетият план за действие за общинските концесии са публикува в Националния концесионен регистър.

Не може да се открие процедура за определяне на концесионер, която не е включена в плана за действие за общинските концесии. Включването на проект за концесия в съответния план за действие е основание за издаване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер.

ЧАСТ I

Приоритет 1 от Национална стратегия за развитие на концесиите: „Услуги, свързани със социалната инфраструктура в областите образование; здравеопазване, култура и спорт.”

Специфична цел 1.1. Осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ и на здравно-социалните услуги

Не са предвидени проекти на концесии

Специфична цел 1.2. Осигуряване на достъпност и качество на предучилищното и училищното образование.

Не са предвидени проекти на концесии

Специфична цел 1.3. Осигуряване на достъпност и качество на библиотечни и читалищни услуги.

Не са предвидени проекти на концесии

Специфична цел 1.4. Осигуряване на достъпност и качество на услугите, свързани със системни занимания с физически упражнения и спорт от всички възрасти.

Не са предвидени проекти на концесии

 

ЧАСТ II

Приоритет 2 от Националната стратегия за развитие на концесиите: „Услуги, свързани с техническата инфраструктура в областите транспорт, пътища и пътни съоръжения, транспортна инфраструктура в населените места, водоснабдяване и канализация, топлоснабдяване и третиране на отпадъците.”

Не са предвидени проекти на концесии

 

ЧАСТ III

Приоритет 3 от Националната стратегия за развитие на концесиите: „Природни ресурси – морски плажове, минерални води и др.”

Не са предвидени проекти на концесии

ЧАСТ IV

Приоритет 4 от Националната стратегия за развитие на концесиите:Изграждане на нови или реконструиране, преустройване, възстановяване или извършване на основен ремонт на обекти, които са публична държавна собственост или публична общинска собственост, извън тези, които попадат в Приоритет 1, Приоритет 2 и Приоритет 3.”

Община Велинград е собственик на поземлен имот с идентификатор 10450.503.997 по КККР на гр. Велинград, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, публична общинска собственост, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 22556 кв. м, който имот е УПИ VI- за парк, квартал 393 по действащия регулационен план на град Велинград, одобрен с Решение №292 от 04.10.2005г. на Общински съвет –Велинград и поземлен имот с идентификатор 10450.503.1241 по КККР на гр. Велинград, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, публична общинска собственост, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 10276 кв. м, който имот е УПИ VI- за парк, квартал 394 по действащия регулационен план на град Велинград.

Към момента на изготвяне на плана за действие в Община Велинград е постъпило Инвестиционно предложение, представляващо заявен интерес за бъдеща концесия с предмет строителство и услуги на парк „Клептуза”, община Велинград.

 

Концесия за строителство и услуги на обект: парк „Клептуза” гр. Велинград

  1. Наименование на проекта за концесия:

Концесия за строителство, включваща: възлагане като изпълнение на строителство/реконструкция и предоставяне и управление на услуги, така и предоставяне на ползване върху обект – публична общинска собственост: парк „Клептуза”, представляващ поземлен имот с идентификатор 10450.503.1241 по КККР на гр. Велинград с площ 10 276 кв. м. и поземлен имот с идентификатор 10450.503.997 по КККР на гр. Велинград с площ 22 556 кв. м., ведно със съществуващите в него сгради с идентификатори 10450.503.997.1 и 10450.503.997.2 в южната част на имота за реновиране на съществуващите сгради, както и реконструкция на съществуващата паркова среда включително двете езера от парк Клептуза гр. Велинград, поставяне на спортни съоръжения на открито за различни възрасти, цялостно реконструиране и съхраняване на съществуващия минерален извор.

  1. описание на проекта за концесия, което съдържа:

а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите;

Цел 1. Задоволяване на обществени потребности на гражданите и обществото чрез включване на частни инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-добро съотношение на качество и цена.

       Цел 2. Икономическа ефективност при управлението на публичната собственост в защита интереса на гражданите и обществото.

Специфична цел.

-          Ефективно и качествено управление на публичната собственост чрез включването й в гражданския оборот;

-          Използване на стопанската инициатива на икономическите оператори в интерес на гражданите и обществото;

-          Освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с поддържане на публичната общинска собственост;

Концесията е ефективно средство за постигането на следните цели

    б) оценка на съответствието на целите по буква “а” с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо;

Съответства на общите цели на Националната стратегия за развитие на концесиите и целите на Закона за концесиите

     в) териториален обхват на концесията – място на изпълнение на строителството или услугите, а когато е приложимо – и местонахождението на обекта на концесията;

- поземлен имот с идентификатор 10450.503.997 по КККР на гр. Велинград с площ от 22556 кв.м., ведно със съществуващите в него сгради с идентификатори 10450.503.997.1 и 10450.503.997.2

- местонахождение на имот с идентификатор 10450.503.997:  гр. Велинград, ул. „Доктор Дошкинов”

- поземлен имот с идентификатор 10450.503.1241 по КККР на гр. Велинград с площ 10 276 кв. м

- местонахождение на имот с идентификатор 10450.503.1241: гр. Велинград, ул. „Филип Главеев”

     г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е приложимо;

- поземлен имот с идентификатор 10450.503.1241 по КККР на гр. Велинград с площ 10 276 кв. м. одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, публична общинска собственост, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, номер по действащ регулационен план 7229, квартал 394, парцел VI

- поземлен имот с идентификатор 10450.503.997 по КККР на гр. Велинград ведно със съществуващите в него сгради с идентификатор 10450.503.997.1 и 10450.503.997.2 вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 22556 кв. м, номер по действащ регулационен план 5972, квартал 393, парцел VI, одобрен с решение №292/04.10.2005г. на Общински съвет-Велинград.

- имотите са публична общинска собственост, актувани с АОС №45/22.04.2008г., вписан под вх. №569/22.04.2008г., акт №187, т. II, дело №458/2008г. и АОС №46/22.04.2008г., вписан под вх. №570/22.04.2008г., акт №188, т. II, дело №459/2008г.

      д) кръг на потребителите;

- жители и гостите на град Велинград

е) очаквани резултати от изпълнението на проекта;

-          Икономическа ефективност при управлението на публичната собственост

-          Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-добро съотношение на качество и цена

-          Модернизация на имота, добра поддръжка през периода на концесията и предоставяне на услуги при най-добро съотношение на качество и цена, както и за практикуване на спорт за всички възрасти

  1. 3.      прогнозираните данни по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията;

а) строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите на концесия;

Концесията се определя като концесия за строителство и включва възлагане като изпълнение на строителство/реконструкция и предоставяне и управление на услуги, така и предоставяне на ползване върху обект – публична общинска собственост:

- предоставяне на ползване върху обект – публична общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 10450.503.997 по КККР на гр. Велинград, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, публична общинска собственост, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 22556 кв. м, който имот е УПИ VI-за парк, квартал 393 по действащия регулационен план на град Велинград, одобрен с Решение №292 от 04.10.2005г. на Общински съвет –Велинград. Местонахождение на имота: гр. Велинград, ул. „Доктор Дошкинов” и поземлен имот с идентификатор 10450.503.1241 по КККР на гр. Велинград с площ 10 276 кв. м. Местонахождение на имота: гр. Велинград, ул. „Филип Главеев”

- изпълнение на строителство: строителство/реконструкция на съществуващите сгради, както и на съществуващата паркова среда включително двете езера от парк Клептуза гр. Велинград, монтиране на спортни съоръжения на открито за различни възрасти, цялостно реконструиране и съхраняване на съществуващия минерален извор. Предвижда се изграждане в обхвата на долното езеро „плуваща“ понтонна сцена за спектакли оборудвана с прожекционен екран и зрителни трибуни, частично рекултивиране и подновяване на едроразмерната растителност, обновяване на парковото осветление и частичното подновяване на парковите настилки.

- предоставяне и управление на услуги: Услуги в областта на културата- музейна експозиция, Туристически услуги-популяризиране на туристическата атрактивност на парк „Клептуза”,  Ресторантьорски услуги, услуги в областта на търговията на дребно, предлагане на сезонни атракции;

б) максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на възложеното строителство;

- максимален срок на концесията – 35 години

в) публични средства за плащания от концедента по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- не се предвиждат

г) концесионни възнаграждения.

Годишно концесионно възнаграждение и/или еднократно концесионно възнаграждение в случай, че финансовия анализ обоснове необходимостта от такова при извършване на подготвителните действия.

  1. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне на концесионер – 2022г.

 

Коментарите са изключени!