РЕШЕНИЕ № 166/27.05.2021г.

Относно: увеличение на бюджета на община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи със 212 650 лева от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределяне  в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.60 от АПК и  след проведеното поименно гласуване с  

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

  Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2021г в частта и за капиталови разходи с 212 650 лева от продажба на общински земи и имоти. 2. Разпределя средствата в размер на 212 650 лева от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи за 2021г. както следва: 2.1 – 30 000лв. за закупуване на пътни знаци за нуждите на община Велинград; 2.2 – 158 050 лв. за дофинансиране на обект „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект „Изграждане на нови социални жилища в гр. Велинград”; 2.3 – 3 000 лв. за доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на общ. Велинград; 2.4 – 19 200 лв. за изготвяне на технически проект за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане на ДГ „Еделвайс”, гр. Велинград; 2.5 – 2 400 лв. за обследване за енергийна ефективност на ЦДГ Еделвайс, гр. Велинград,   3. Съгласно чл. 60 от АПК даваме съгласие за предварително изпълнение на горе приетите точки.   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.     Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.05.2021г., Протокол №8, точка №2 от дневния ред, по вх.№365/17.05.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Любомир Перчинков/
Коментарите са изключени!