РЕШЕНИЕ №167/27.05.2021г.

Относно: Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ“ ЕООД – Велинград за 2020г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3 и  т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

1

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Приема Годишен финансов отчет на ”ВКТВ” ЕООД  за 2020г., включващ Годишен баланс за 2020г., Отчет за приходи и разходи за 2020г., Отчет за паричния поток  за 2020г.,  Справка за собствения капитал за 2020г., Приложение  към Годишния финансов отчет,  Доклад на независимия одитор за 2020г. и Доклад на ВрИД Управителя  на ‘ВКТВ” ЕООД за дейността на дружеството за периода 01.01.2020г- 31.12.2020г.,
  2. Утвърждава за независим одитор на дружеството за 2021г.: доц.д-р Мая Начкова –дипломиран експерт счетоводител.
  3. Упълномощава ВрИД Управителя на ”ВКТВ” ЕООД- Велинград  да сключи договор с независимия одитор.

            Възлага изпълнението на решението на ВрИД Управителя на ”ВКТВ” ЕООД- Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.05.2021г., Протокол №8, точка №3 от дневния ред, по вх.№344/12.05.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!