Archive | Заседания 2006г. RSS feed for this section

Сесия 2006-05-19

1. РЕШЕНИЕ 177 2. РЕШЕНИЕ 178 3. РЕШЕНИЕ 179 4. РЕШЕНИЕ 180 5. РЕШЕНИЕ 181 6. РЕШЕНИЕ 182 7. РЕШЕНИЕ 183 8. РЕШЕНИЕ 184 9. РЕШЕНИЕ 185

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-04-27

Приемане отчета на контрольора на ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 140 Приемане годишния  счетоводен отчет и баланс на ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 141 Утвърждаване на структурата на ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 142 Приемане на годишния  счетоводен отчет и баланс на ‘ВКТВ’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 143  Приемане отчета на контрольора на ‘ВКТВ’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 144 Приемане на годишния  счетоводен отчет и баланс на ОП ‘Спортни имоти [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-03-30

Отчет на изпълнение на решенията на ОбС за ІV-то тримесечие на 2005г. РЕШЕНИЕ 90 Приемане Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Велинград. РЕШЕНИЕ 91 Приемане културен календар за календарната 2006г. РЕШЕНИЕ 92 Промяна в чл.42,ал.1 от Наредбата по чл.8,ал.2 от ЗОС. РЕШЕНИЕ 94 Промяна в Наредба №1.РЕШЕНИЕ 93 Отчет от контрольора [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-02-23

ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.РЕШЕНИЕ 57 Програма за реализация на общински план за развитие 2006-2007г. РЕШЕНИЕ 58 Докладна записка от д-р Савова относно осигуряване на средства. РЕШЕНИЯ 59 Предложение от д-р Савова относно промени в структурата на “МБАЛ”. РЕШЕНИЕ 60 Участие на Община Велинград в проект [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2006-02-15

1. Отчет на бюджета на Община Велинград за 2005г. РЕШЕНИЯ 49 2.Бюджет на Община Велинград за 2006г. РЕШЕНИЕ 50 3.Численост на персонала за 2006г. РЕШЕНИЕ 51 4.Актуализирана програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград за 2005г. РЕШЕНИЕ 52 5. Програма за капиталови разходи за 2006г. РЕШЕНИЯ 53 6.Одобряване на средства за съфинансиране по СИФ за СОУ [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-01-26

Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на общия устройствен план за 2005г.РЕШЕНИЕ 1 Наредба за жилищни нужди на граждани, настанявани под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС. РЕШЕНИЕ 2 Определяне такса за битови отпадъци през 2006г.и зони на гр.Велинград съгласно ЗМДТ. РЕШЕНИЕ 3, РЕШЕНИЕ 4 Даване правомощия на Председателя на ОбС и [...]

Прочети 0 Comments