Сесия 2012-11-29

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Разглеждане на Решение №405/30.10.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.  РЕШЕНИЕ №409 

Докл.:Д.Кехайова

 1. Изменение на Решение №385 /30.10.12г.за закупуване на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора с увреждания на ДЦВХУ гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №410

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Изменение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2012г. РЕШЕНИЕ №411

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Предоставяне допълнително субсидия и корекция на бюджета на Кметство гр.Сърница.

Докл.:Р.Ходжов

 1. Промяна на общинския бюджет за 2012г. със сумата 3300лв. РЕШЕНИЕ №412

Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов

 1. Промяна на общинския бюджет за 2012г. със сумата 5000лв. РЕШЕНИЕ №413

Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов

 1. План за интегриране на ромите в Община Велинград /декември 2012г. – декември 2013г./ РЕШЕНИЕ №414

Докл.:Н.Стефанова

 1. Изготвен правен анализ за предприемане на законосъобразни действия за защита на интересите на Община Велинград в „Атлетик” АД. РЕШЕНИЕ №415

Докл.:Ал.Керина, Вл.Деспотски

 1. Изготвен правен анализ за предприемане на законосъобразни действия за защита на интересите на Община Велинград в „Паркинги и гаражи” ООД. РЕШЕНИЕ №416

Докл.: Ал.Керина, Вл.Деспотски

 1. Изготвен правен анализ за предприемане на законосъобразни действия за защита на интересите на Община Велинград в „Свежина” ООД. РЕШЕНИЕ №417

Докл.: Ал.Керина, Вл.Деспотски

 1. Даване съгласие за учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопровод за минерална вода на „СБР-НК”ЕАД гр.София за балнеолечебница „Сярна баня”. РЕШЕНИЕ №418

Докл.:Г.Янев

 1. Даване съгласие за учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопровод за минерална вода на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД гр.София за Балнеохотел „Велинград”в УПИ №VІІ-2654 „Санаториум” в кв.414Б по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №419

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода „КИК” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №420

Докл.:Г.Янев

 1. Ликвидиране на съсобственост на общински имот пл.№8575 в УПИ №ХІІІ-3709, 7990 в кв.1432 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №421

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Ликвидиране на съсобственост на общински имот пл.№8553 в УПИ №V-2896, 8538 с отреждане „За производство и услуги” в кв.353 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №422

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Одобряване оценка на 25кв.м.разлика при уравняване на дялове при ликвидиране на съсобственост чрез доброволна делба на УПИ №І-1084, УПИ №ХХV-общ. и място за преминаване в кв.18 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №423

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Учредяване право на прокарване и сервитут на проектни трасета – схема за трасе на кабелна линия  и схема за трасе на водопровод в м.”Санаториума” землище гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №424

Докл.:Д.Холянов, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за ПУП-ПР да УПИ №І-1546 в кв.233 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №425

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Даване разрешение за  прехвърляне изцяло права и задължения по концесионен договор.

Докл.Й.Аршинков

 1. Отдаване под наем на общински имот в с.Побит камък.РЕШЕНИЕ №426

Докл.:Г.Янев

 1. Ликвидиране съсобственост в имот пл.№6990, кв.207 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №427

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Допълнение на Решение №458/17.12.2009г. на ОбС – Велинград като одобрява местоположението на скулптурната композиция – входен тотем на Велинград. РЕШЕНИЕ №428

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Одобряване на план схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения” с възложител „ТЕЛЕКАБЕЛ” АД.РЕШЕНИЕ №429

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Одобряване на подробен устройствен план – план-схема за обект „Подземна кабелна далекосъобщителна мрежа на гр.Велинград” на „РОДОПИ БГ НЕТ” ООД. РЕШЕНИЕ №430

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.И.Николов

 1. Одобряване на подробен устройствен план- план-схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения за гр.Велинград” на „БУЛСАТКОМ” АД. РЕШЕНИЕ №431

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.И.Николов

 1. Представено геодезическо заснемане с верни имотни граници на ПИ №724 и №723 в кв.60 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №432

Докл.:инж.И.Николов

 1. Предоставяне земеделски земи на н-ци Минчо Георгиев Рабаджиев. РЕШЕНИЕ №433

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Възстановяване на земеделски имот на н-ци Братя Иванови Бояджиеви. РЕШЕНИЕ №434

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Обезщетява със земеделска земя на н-ци Исмаил Ибраимов Дидров. РЕШЕНИЕ №435

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделски земи общинска собственост на н-ци Александър Поп Илиев.

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделски земи на н-ци Ахмед Мехмедов Кехайов. РЕШЕНИЕ №436

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделска земя на н-ци Али Ахмедов Мутешимов.РЕШЕНИЕ №437

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделска земя на н-ци Илия Христов Гаджев.РЕШЕНИЕ №438

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделска земя от остатъчния фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ на н-ци Али Ахмедов Бабучев. РЕШЕНИЕ №439

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделска земя от остатъчния фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ на н-ци Атем Мустафа Сиджим.

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Предоставяне земеделска земя на н-ци на Салих Идризов Ферев.РЕШЕНИЕ №440

Докл.:Ст.Гинчева

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общински бюджет.РЕШЕНИЕ №441

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева, К.Йовчева

 1. Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на  граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти.РЕШЕНИЕ №442

Докл.:Г.Янев

 1. Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества. РЕШЕНИЕ №443

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. По програмата за работа на ОбС за м.ноември 2012г.

41.1. Отчет по изпълнението на програмата за управление на Община Велинград за 2012г.

41.2. Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.

41.3.Определяне размера на местните данъци за финансовата 2013г. - отлага с писмо изх.№029-03-466/20.11.12г. за м.декември

41.4..Информация от Контрольора за финансовото състояние на „МБАЛ-Велинград”ЕООД  за трето тримесечие на 2012г.

42. Произнасяне по получаване на съобщения от  Комисията по чл.210 от ЗУТ. РЕШЕНИЕ №444

43. Обявяване на имоти за частна общинска собственост в кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №445

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект /магазин №15/, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №446
 2. Предложение за замяна по чл.40,ал.3 от ЗОС с вх.№028-01-994/23.11.12г. от „Филм-Комерс” ЕООД. РЕШЕНИЕ №447
 3. Даване на съгласие за учредяване на сервитут на прокаран водопровод за минерална вода на „Елена-4” ООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №448
 4. Предложение за даване на мандат на Кмета на Община Велинград за учредяване на Регионално сдружение с наименование „ЧИСТА ГОРНА МАРИЦА”. РЕШЕНИЕ №449
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply